Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider IHP onderwijs en accommodaties (zzp)

Posted Aug 8, 2022
Project ID: YIS0007825
Location
Budel , Noord-Brabant
Duration
4 maanden
(Aug 15, 2022 - Jan 1, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 12, 2022 12:00 PM

Startdatum: zsm

Duur: 31-12-2022 (verlenging mogelijk)

 

De afgelopen maanden hebben de gemeente, de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties samengewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de gemeente Cranendonck. Het IHP komt na het zomerreces in de raad.

Vooruitlopend op deze besluitvorming is er een verdiepend onderzoek gestart voor de onderwijsvoorzieningen in 2 van de 6 kernen. De keuze voor dit onderzoek is tweeledig:

 • De twee scholen hebben te maken met een urgente onderwijssituatie. De recente oktobertelling van beide scholen ligt onder de opheffingsnorm van de gemeente Cranendonck, waardoor de toekomstbestendigheid (o.a. onderwijskwaliteit, personele vraagstukken en betaalbare huisvesting) van beide scholen onder druk staat. Een oplossing in gezamenlijke huisvesting is noodzakelijk om nabij de kernen een toekomstbestendige onderwijsvoorziening te behouden.
 • De gemeente Cranendonck werkt aan de doorontwikkeling van vitale gemeenschappen. Hiermee krijgen inwoners de ruimte om hun eigen leefomgeving vorm te geven. De dorpsontwikkelingsvisies van de kernen (indien deze er zijn)  maken hier onderdeel van uit. Door actief in dialoog te gaan met de inwoners wordt ingezet op de maatschappelijke behoefte van beide (vitale) gemeenschappen.

 

Er wordt momenteel door ICS een locatie-onderzoek uitgevoerd. Het uitvoeren van een locatieonderzoek geeft antwoord op

 • De ruimtebehoefte (binnen en buiten) op hoofdlijnen van o.a. onderwijs, opvang en eventueel maatschappelijke voorziening(en).
 • Scenario’s voor realisatie van een toekomstbestendige onderwijsvoorziening voor 2 van de 6 kernen
 • Bij scenario-uitwerking rekening houden met:
  • Bestemmingsplan/gronden;
  • Provinciaal beleid, voor zover de gronden gelegen zijn in het buitengebied
  • Verkeerveiligheid.

 

De uitkomsten van het onderzoek dienen verder opgepakt en gerealiseerd te worden. Hierbij spelen enerzijds allerlei ruimtelijke vraagstukken: 

 • stedenbouwkundige inpassing 
 • verkeer 
 • geluid 
 • ontwikkelingen leerlingenaantallen per school (leerlingenprognose) 
 • bouwkostenonderzoek 
 • mogelijk aanpassing(en) bestemmingsplan(nen) 
 • ruimtelijk programma van eisen 
 • onderzoek samenwerkingspartners 
 • overleg Provincie 
 • grondvervuiling etc.).

 

Daarnaast dient het ruimtelijk vraagstuk gestroomlijnd te worden met het vraagstuk vanuit schoolbestuur en inwoners. Daar liggen zowel qua tijd als qua locatievoorkeur de nodige discrepanties. Bovendien ligt er een opgave om verschillende ruimteclaims en ontwikkelingsvraagstukken uit beide kernen onderling af te wegen en naar meekoppelkansen te kijken.

 

Overige IHP vraagstukken

Voor uitwerking van het IHP zijn, na vaststelling, verschillende vervolgonderzoeken nodig. Met de uitkomsten van deze onderzoeken kunnen er goed onderbouwde voorstellen voor de realisatie van het IHP aan college en raad worden voorgelegd. Het betreft (in concept):

Onderzoeken/actualisaties

Voor verdere uitvoering van het IHP zijn enkele vervolgonderzoeken noodzakelijk. Het betreft

 • Haalbaarheidsonderzoek BRAVO! College: (1) afweging renovatie versus vervangende nieuwbouw en (2) locatiebepaling i.r.t. eventuele samenwerking bedrijfsleven, fasering en herontwikkelingsopbrengst bij eventuele woningbouw;
 • Maarheeze: breed onderzoek huisvesting maatschappelijke functies;
 • Gastel: onderzoek afweging vervangende nieuwbouw versus levensduur verlengende renovatie.

 

Na de onderzoeken, komt de realisatiefase. Daarin gaat het om bouw/verbouw/renovatie inclusief duurzaamheidsmaatregelen van scholen. Mogelijk treedt het schoolbestuur op als bouwheer.

Accommodaties

Binnen Cranendonck spelen er vraagstukken rond gemeenschappelijke voorzieningen zoals gemeenschapshuizen en verengingen mbt vastgoed en exploitatie.

Hier aanspraakpunt zijn, met de besturen en exploitanten in gesprek en bekijken wat nodig is voor een gezonde toekomst.

Similar projects

+ Search all projects