Wij compenseren jullie CO2 emissies zodat jullie klimaatneutraal kunnen ondernemen. Learn more

Algemene voorwaarden

24.05.2018

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

(Freelancers / Contractors)

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET GEMEENTEPROJECTEN FMS-PLATFORM GEBRUIKT.


Introductie

Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) is een juridisch bindende overeenkomst die uw gebruik van het twago webgebaseerde softwareplatform van het Gemeenteprojecten-merk (Gemeenteprojecten FMS) en alle bijbehorende documentatie (Documentatie) regelt. Twago, inclusief Gemeenteprojecten FMS, is eigendom van, wordt geëxploiteerd en onderhouden door Team2Venture GmbH, Friedrichstraße 224, 10969 Berlijn, Duitsland, een lid van de Randstad Groep (Licentiegever). Door op "Accepteren" te klikken of anderszins toegang te krijgen tot de Gemeenteprojecten FMS, gaat u ermee akkoord dat uw toegang en gebruik van Gemeenteprojecten FMS worden beheerst door de voorwaarden van deze EULA. Licentiegever behoudt zich het recht voor om deze EULA op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of opnieuw op te stellen.

Gemeenteprojecten FMS vergemakkelijkt het matchen van klanten die diensten nodig hebben met aannemers die diensten aanbieden. Licentiegever treedt zelf niet op als tussenpersoon voor onderhandelingen of overeenkomsten tussen klanten en freelancers / aannemers. Het specifieke Gemeenteprojecten FMS-exemplaar van Twago waartoe u hieronder toegang zult hebben, heeft uitsluitend betrekking op functies en projecten bij YACHT BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar maatschappelijke zetel te Amsterdam en kantoorhoudende te Diemermere 25, 1112 TC Diemen, Kamer van Koophandel nummer 62880942, in dit geval handelend onder de naam Yacht Inhouse Services, vertegenwoordigd door L. Schepers, Managing Director (Customer). Elke opdracht door Gemeenteprojecten voor uw diensten is het voorwerp van een afzonderlijke overeenkomst of overeenkomsten tussen Gemeenteprojecten en u (of tussen Gemeenteprojecten, u en een derde) en omvat geen Licentiegever.Gebruik van Gemeenteprojecten FMS voor klantposities

De klant gebruikt het Gemeenteprojecten FMS om het gebruik van flexibele arbeid door de klant te coördineren en te beheren. In verband met deze functies gebruikt de Klant een extern leveranciersbeheersysteem (VMS).

Klant voert regelmatig openstaande werkorders in op het Gemeenteprojecten FMS-platform. Wanneer u Gemeenteprojecten FMS invoert, krijgt u de mogelijkheid om door de openstaande bestellingen te bladeren die voor u beschikbaar zijn gesteld. U kunt dan solliciteren op functies waarvoor u zowel interesse als de vereiste kwalificaties hebt. De klant voert een controle van alle applicaties uit en kan besluiten uw applicatie door te geven aan zijn eigen klanten. De naam van de respectieve klant van Klant wordt getoond in de werkorder.Contractuele en commerciële voorwaarden

Er wordt geen toegangsprijs in rekening gebracht voor het gebruik van het Gemeenteprojecten FMS.

Zoals hierboven vermeld, wordt uw toepassing niet geselecteerd door de licentiegever als uw toepassing door de klant is geselecteerd om een ​​open bestelling uit te voeren. De commerciële voorwaarden van uw opdracht zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst tussen u en de klant.

Merk echter op dat voordat een dergelijke opdracht kan worden voltooid, bepaalde beheersmaatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de uitvoering van het werk door u als onafhankelijke aannemer op een voldoende onafhankelijke manier wordt voltooid. Deze beheersmaatregelen zijn ingevoerd vanwege de toepasselijke lokale wetgeving met betrekking tot freelancers.

Als u vooraf door de klant bent geselecteerd en de vereiste beheersmaatregelen doorstaat, wordt u uitgenodigd om uw freelancer-vergoeding aan te bieden (per uur / vast bedrag). Op basis van uw aangeboden bedrag zal de Klant met u een definitieve vergoeding overeenkomen.Verlening van beperkte licentie

Licentiegever verleent u hierbij een persoonlijke, tijdelijke, herroepbare, royaltyvrije, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van Gemeenteprojecten FMS en de Documentatie uitsluitend in verband met uw potentiële engagement om de Open Bestellingen van de Klant te vervullen, onder voorbehoud van de termen, voorwaarden en beperkingen uiteengezet in deze EULA. Dit is een beperkte licentie.

Alle andere rechten en eigendom met betrekking tot Gemeenteprojecten FMS (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten) berusten bij Licentiegever.Registratie

Om Gemeenteprojecten FMS te gebruiken, moet u het online registratieproces voltooien en de activeringslink gebruiken in de verificatie-e-mail die u door Licentiegever is toegestuurd. Met uw registratie bevestigt u dat u een natuurlijk persoon bent die minstens 18 jaar oud is en wettelijk bevoegd is. U verklaart en garandeert dat alle informatie die u verstrekt in verband met de registratie waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig is. U moet tijdens de registratie een actueel e-mailadres opgeven, dat ook dient voor de communicatie tussen gebruiker en Gemeenteprojecten FMS. U erkent en stemt ermee in dat alle kennisgevingen van Licentiegever worden verzonden naar het e-mailadres dat u opgeeft en dat het uw verantwoordelijkheid is om een ​​dergelijk adres te controleren. In geval van wijziging van uw e-mailadres, gaat u ermee akkoord uw accountinformatie onverwijld bij te werken.Account en gebruikersprofiel

Na een succesvolle registratie ontvangt u een account, waarin u uw eigen profiel kunt aanmaken.

U bent beperkt tot één account onder deze EULA. Uw account en gebruikersprofiel worden beschermd door een gebruikersnaam en een wachtwoord (hierna "inloginformatie" genoemd) die worden bepaald tijdens het registratieproces. U moet uw inloggegevens vertrouwelijk houden en u mag dergelijke informatie niet met anderen delen. U moet ervoor zorgen dat uw inloggegevens niet toegankelijk zijn voor derden. In geval van verlies van de inloggegevens, of in het vermoeden dat een derde kennis heeft van de informatie of gebruik maakt van uw account, bent u verplicht om Licentiegever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en uw inloggegevens te wijzigen.

U verklaart en garandeert dat alle informatie die u verstrekt in verband met uw account en uw gebruikersprofiel nauwkeurig en volledig is en geen verkeerde voorstelling van zaken biedt met betrekking tot uw vaardigheden, competenties, ervaring, opleiding of arbeidsverleden. U stemt ermee in om uw gebruikersprofiel actueel te houden en onmiddellijk alle informatie te corrigeren die onwaar of misleidend is of wordt.

Uw account en gebruikersprofiel zijn persoonlijk voor u en kunnen onder geen enkele omstandigheid aan een derde worden overgedragen.Gegevens binnen het platform

Licentiegever blijft eigenaar van uw inloggegevens voor Gemeenteprojecten FMS. U behoudt het eigendom van alle gegevens die u op het platform invoert met betrekking tot uw gebruikersaccount en profiel (Gebruikersgegevens). U verleent Licentiegever hierbij een permanente, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om uw Gebruikersgegevens te gebruiken in verband met het aanbieden van diensten door Licentiegever of zijn gelieerde ondernemingen aan Klant. Zoals hierboven vermeld, stemt u er ook mee in dat Licentiegever (i) Gebruikersgegevens mag delen met de Klant (ii) Gebruikersgegevens kan delen met klanten van de Klant die worden vermeld in de relevante werkorder (iii) Gebruikersgegevens exporteren naar de VMS.

U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van uw eigen kopieën van gebruikersgegevens. Licentiegever behoudt zich het recht voor om Gebruikersgegevens te allen tijde te verwijderen en biedt geen garantie of belofte met betrekking tot het bewaren van Gebruikersgegevens voor een bepaalde tijdsduur.

U bent verantwoordelijk voor alle gebruikersgegevens die u hebt ingevoerd in Gemeenteprojecten FMS. Licentiegever is gemachtigd om de toegang tot bepaalde inhoud op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te blokkeren. Dit is met name van toepassing in geval van vermoede schending van de EULA, toepasselijke wetten of rechten van derden, of als projecten volledig zijn afgerond. U stemt ermee in de Licentiegever schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims die voortvloeien uit uw Gebruikersgegevens, inclusief maar niet beperkt tot claims dat uw Gebruikersgegevens de toepasselijke wetgeving schenden of de rechten van derden schenden.Gebruik en bescherming van uw gegevens

Gemeenteprojecten FMS verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid en de toestemming voor het gebruik van gegevens (https://Gemeenteprojecten.talent-pool.com/privacy) zoals overeengekomen onder deze EULA en zoals gepubliceerd op onze website. Onder deze EULA worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met de klant en met de verwerkers van de klant, in het bijzonder de VMS. De VMS-tool die wordt gebruikt voor de services aan de klant is Salesforce, aangeboden door salesforce.com, Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Door akkoord te gaan met deze EULA, stemt u er ook mee in dat de Klant uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte deelt. Om een ​​adequate bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, zijn de klant en SAP America, Inc. akkoord gegaan met de door de EU goedgekeurde modelclausules met betrekking tot Fieldglass voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten.

Meer informatie over gegevensbescherming en uw rechten vindt u via de volgende link: https://Gemeenteprojecten.talent-pool.com/privacyBeperkingen op gebruik

Gebruik, wijziging of distributie van Gemeenteprojecten FMS of documentatie buiten het bereik van de hierin verleende uitdrukkelijke licenties is ten strengste verboden. U zult anderen niet willens en wetens toestaan ​​om: (a) Gemeenteprojecten FMS te wijzigen; of (b) decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anders proberen, direct of indirect, broncode voor Gemeenteprojecten FMS verkrijgen of maken, (c) virussen, wormen, robots, scripts, macro's of schadelijke code van welke aard dan ook introduceren Gemeenteprojecten FMS, of (d) de werking van het online platform, de onderliggende technische infrastructuur of de functies ervan manipuleren, belemmeren en / of overmatig belasten. U zult anderen niet willens en wetens toestaan ​​om: (a) uw rechten onder deze EULA te leasen, in licentie te geven, in sublicentie te geven, over te dragen of toe te wijzen; (b) Gemeenteprojecten FMS verkopen, verhuren of distribueren, inclusief anderen toegang geven tot Gemeenteprojecten FMS via uw account; of (c) alle of een deel van Gemeenteprojecten FMS of Documentatie kopiëren, dupliceren of anderszins reproduceren. Elke overtreding van het voorgaande is een materiële overtreding van deze EULA die niet kan worden genezen.§ 5 Herroepingsrecht van de consument

Op voorwaarde dat de gebruiker een consument is in de zin van § 13 BGB (Duits burgerlijk wetboek) en daartoe echte informatie heeft verstrekt in overeenstemming met § 1.2. en 1.3. het volgende herroepingsrecht is van toepassing:


Right of withdrawal


Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De periode begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, echter niet vóór het sluiten van het contract en ook niet vóór het vervullen van onze informatieverplichtingen volgens artikel 246 § 2 EGBGB in verband met § 1 exp. 1 en 2 van deze AGB, evenals onze plichten volgens § 312e exp. 1 zin 1 BGB in verband met artikel 246 § 3 EGBGB. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen

Team2Venture GmbH

Friedrichstraße 224

10969 Berlijn

Deutschland

Tel: +49 (0) 30 20164034-0

Fax: +49 (0) 30 20164034-001

E-mail: support@twago.com

van uw beslissing om dit contract op te zeggen door een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn te halen, volstaat het om uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Effecten van intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste aangeboden standaardtype) door ons), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract op te zeggen. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de initiële transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zult u geen kosten betalen als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Als u heeft gevraagd om met de uitvoering van de services te beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u ons een bedrag dat in verhouding staat tot wat is verstrekt totdat u ons uw herroeping van dit contract hebt meegedeeld, in vergelijking met de volledige dekking van het contract.

Beëindiging van het herroepingsrecht


De consument stemt er hierbij mee in dat de aanbieder begint met werken vóór de herroepingstermijn van 14 dagen en erkent daarom dat het recht om de overeenkomst te beëindigen op het moment van aankoop wordt opgegeven. Het herroepingsrecht volgens § 312 g II BGB is niet van toepassing op contracten met betrekking tot de levering van op bestelling gemaakte goederen met gepersonaliseerde productie, die niet geprefabriceerd zijn.


- Einde wettelijke informatie over herroepingsrecht -Beëindiging

Deze EULA kan te allen tijde en om welke reden dan ook (of zonder reden) door u of door Licentiegever worden beëindigd na schriftelijke kennisgeving (inclusief e-mail). Zonder het voorgaande te beperken, kan Licentiegever deze EULA op elk moment op verzoek van de Klant beëindigen. Na elke beëindiging, (i) worden alle licenties die u onder deze EULA zijn verleend onmiddellijk beëindigd; (ii) u zult onmiddellijk stoppen met het gebruik van Gemeenteprojecten FMS en Documentatie; en (iii) u moet alle kopieën van Documentatie onmiddellijk retourneren of vernietigen. De vernietigingsvereiste is van toepassing op kopieën in alle vormen, gedeeltelijk en volledig, in alle soorten media en computergeheugen, en al dan niet gewijzigd of samengevoegd met ander materiaal. Beëindiging van deze EULA betekent niet dat Licentiegever andere rechtsmiddelen kan aanwenden die beschikbaar zijn, met inbegrip van voorlopige maatregelen.Beperking van de aansprakelijkheid

Licentiegever is in geen geval aansprakelijk voor enige speciale of gevolgschade (inclusief winstderving, besparingen, inkomsten of gebruik, beschadigde of verloren bestanden of gegevens, of zakelijke onderbreking) die kunnen ontstaan ​​in verband met deze EULA, het gebruik of ondersteuning van Gemeenteprojecten FMS, of welke zaak dan ook, ongeacht de oorzaak van de actie of karakterisering van de schade, ongeacht of dergelijke schade te voorzien was en zelfs als Licentiegever op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Indien wettelijk mogelijk, zal de totale aansprakelijkheid van Licentiegever jegens u voortvloeiend uit of verband houdend met deze EULA en het gebruik of de ondersteuning van Gemeenteprojecten FMS, ongeacht de oorzaak van actie of karakterisering van de schade, inclusief maar niet beperkt tot de schadevergoedingsverplichtingen van Licentiegever hieronder, niet overschrijden vijftig Euro (€ 50,00). Dit geldt niet voor aansprakelijkheid in geval van opzet of grove nalatigheid, als gevolg van letsel aan het leven, lichaam of gezondheid, als gevolg van garantie of als gevolg van verwijtbare schending van belangrijke contractuele verplichtingen of als de aansprakelijkheid niet kan worden beperkt als gevolg van toepasselijk recht.

Geen van de partijen is aansprakelijk voor schade op basis van acties of voorvallen die meer dan een jaar hebben plaatsgevonden voordat de andere partij kennis heeft gegeven van de claim. De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid blijven bestaan ​​en zijn van toepassing ondanks het falen van het essentiële doel van alle hierin gespecificeerde rechtsmiddelen.Disclaimers van garanties

U erkent dat Licentiegever u geen garanties geeft met betrekking tot Gemeenteprojecten FMS, behalve zoals specifiek uiteengezet in het gedeelte "gebruik en bescherming van uw gegevens" hierboven.

Licentiegever aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig falen van gebruik of geschiktheid van Gemeenteprojecten FMS veroorzaakt door de gegevens die u invoert, of doordat u gegevens niet correct invoert.

Gemeenteprojecten FMS wordt geleverd "zoals het is" en Licentiegever geeft geen aanvullende garanties, expliciet, impliciet, voortvloeiend uit handelswijze of gebruik van handel, of wettelijk, met betrekking tot alle software of documentatie die hieronder wordt verstrekt, of welke kwestie dan ook. De partijen wijzen alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, bevredigende kwaliteit, titel en niet-inbreuk af.

Licentiegever geeft geen garantie: (i) met betrekking tot de beschikbaarheid van Gemeenteprojecten FMS, (ii) dat Gemeenteprojecten FMS zal voldoen aan vereisten die niet specifiek hierin worden uiteengezet, (iii) dat de werking van Gemeenteprojecten FMS ononderbroken of foutloos zal zijn, of ( iv) dat alle fouten worden gecorrigeerd.

Licentiegever geeft geen garantie met betrekking tot de volledigheid of juistheid van een lijst of reeks klantkansen die u binnen Gemeenteprojecten FMS wordt getoond. Licentiegever geeft geen garantie met betrekking tot de vraag of u door middel van het Gemeenteprojecten FMS enige klantbetrokkenheid verkrijgt of met betrekking tot de kwaliteit van dergelijke overeenkomsten. Licentiegever aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor handelen of nalaten van de Klant. Licentiegever geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de geschiktheid of financiële middelen van de Klant.

Geen enkele verklaring van een medewerker of agent van Licentiegever, mondeling of schriftelijk, zal dienen om enige garantie of verplichting te creëren die niet hierin wordt uiteengezet of om deze EULA op enigerlei wijze te wijzigen.Inbreuk op auteursrechten - Platform

Licentiegever verdedigt of, naar eigen goeddunken, op eigen kosten een rechtszaak, actie of procedure aanhangig gemaakt bij een bevoegde rechtbank tegen u door een derde voor zover deze is gebaseerd op een claim dat Gemeenteprojecten FMS inbreuk maakt op auteursrecht of handelsgeheim dat voortvloeit uit de wetgeving van een rechtsgebied (een IP-actie), en Licentiegever zal de uiteindelijk aan u toegekende schadevergoeding betalen in dergelijke IP-actie, of die geldelijke schadevergoeding overeengekomen door Licentiegever en de eiser in een monetaire regeling van een dergelijke IP-actie , in beide gevallen onder voorbehoud van de hierin vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen; op voorwaarde dat Licentiegever van de voorgaande verplichtingen wordt ontheven, tenzij u: (a) Licentiegever en Klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van elke dergelijke claim; (b) inschrijving aan Licentiegever uitsluitend controle over de verdediging of afwikkeling van elke dergelijke IP-actie; en (c) samenwerken met Licentiegever bij het verdedigen of afwikkelen van elke dergelijke IP-actie. Als Licentiegever een kennisgeving ontvangt van een bewering dat Gemeenteprojecten FMS inbreuk maakt op of misbruik maakt van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, of als uw gebruik van Gemeenteprojecten FMS is verboden door een permanent verbod van een bevoegde rechtbank als gevolg van een dergelijke inbreuk of verduistering, kan Licentiegever , naar eigen keuze en kosten: (i) het recht verkrijgen om Gemeenteprojecten FMS te blijven gebruiken zoals hieronder bepaald; (ii) Gemeenteprojecten FMS wijzigen zodat deze niet langer inbreuk maakt; (iii) Gemeenteprojecten FMS vervangen door andere software met gelijke of superieure functionele mogelijkheden; of (iv) deze EULA beëindigen.Gebruik van het platform

U stemt ermee in dat u te allen tijde bij het gebruik van Gemeenteprojecten FMS voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, met name het strafrecht, mededingingsrecht, merkenrecht, auteursrecht, persoonlijke rechten, gegevensbeschermingswetgeving en wetten betreffende de bescherming van jongeren, en u ga ermee akkoord de rechten van derden niet te schenden bij het gebruik van dit platform.

U mag Gemeenteprojecten FMS niet gebruiken om berichten met advertentie-inhoud (met name spamberichten) te verzenden zonder toestemming van de ontvanger. In het geval dat de inhoud die u plaatst hyperlinks bevat naar pagina's van derden, dient u ervoor te zorgen dat u de juiste toestemming heeft om de hyperlinks te gebruiken en dat de website waarnaar de link is gemaakt, wordt gebruikt.

Gemeenteprojecten FMS is afhankelijk van het feit dat alleen echte biedingen en aanbiedingen worden gepost. Daarom moet u alleen solliciteren naar of belangstelling tonen voor projecten en functies waarvoor u oprechte interesse hebt en te goeder trouw gelooft dat uw achtergrond en ervaring geschikt zijn.Vertrouwelijkheid

U stemt ermee in om strikt vertrouwelijk te blijven en geen vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden (anders dan op een need-to-know-basis voor een partij die verplicht is om de vertrouwelijkheid van de informatie, zoals uw juridisch adviseur) te bewaren, of eigen klant- of licentiegeverinformatie waaraan u wordt blootgesteld bij uw gebruik van Gemeenteprojecten FMS (vertrouwelijke informatie). U stemt er verder mee in om Vertrouwelijke informatie uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in deze EULA. Vertrouwelijke informatie omvat, zonder beperking, alle informatie die als vertrouwelijk is gemarkeerd of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze als vertrouwelijk wordt beschouwd, waaronder zonder beperking informatie over openstaande bestellingen, vergoedingen en inloginformatie. Vertrouwelijke informatie hieronder bevat geen informatie die u duidelijk kunt vaststellen: (i) bevindt zich in het publieke domein (tenzij dergelijke informatie openbaar is als gevolg van een inbreuk door u), (ii) aan u is bekendgemaakt door een derde partij die niet onderworpen aan vertrouwelijkheidsverplichtingen of (iii) bij u bekend was voorafgaand aan uw eerste toegang tot Gemeenteprojecten FMS. Als u van mening bent dat u op grond van een toepasselijke wet, regelgeving of gerechtelijk bevel verplicht bent om Vertrouwelijke informatie bekend te maken, dient u eerst een kennisgeving aan Licentiegever te doen en mee te werken aan de inspanningen van Licentiegever om dergelijke openbaarmaking te beperken of een vertrouwelijke behandeling van dergelijke openbaarmaking te verkrijgen.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Duitse recht is van toepassing op deze EULA, ongeacht de conflictbeginselen. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze EULA. Elke vordering met betrekking tot deze EULA kan alleen worden ingesteld bij een bevoegde rechtbank in Frankfurt (Main), Duitsland.Contract overdracht

Licentiegever heeft het recht om deze EULA en alle hierin opgenomen rechten en verplichtingen van Licentiegever over te dragen in verband met een verkoop, overdracht of licentie van Gemeenteprojecten FMS aan een derde.