Algemene voorwaarden

05.01.2024
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

(Freelancers / Contractors)

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET Gemeenteprojecten FMS-PLATFORM GEBRUIKT.

Introductie

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) is een juridisch bindende overeenkomst die van toepassing is op uw gebruik van het webgebaseerde softwareplatform van het merk Gemeenteprojecten (Gemeenteprojecten FMS) en eventuele bijbehorende documentatie (Documentatie). Gemeenteprojecten FMS is eigendom van, wordt beheerd en onderhouden door Randstad Sourceright GmbH, Frankfurter Strasse 100, 65760 Eschborn, Duitsland, een lid van de Randstad Groep (Licentiegever). Door te klikken op "Accepteren" of op een andere manier toegang te krijgen tot Gemeenteprojecten FMS, gaat u ermee akkoord dat uw toegang tot en gebruik van Gemeenteprojecten FMS wordt beheerst door de voorwaarden van deze EULA. Licentiegever behoudt zich het recht voor om deze EULA op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of opnieuw op te stellen.

Gemeenteprojecten FMS vergemakkelijkt het matchen van klanten die diensten nodig hebben met aannemers die diensten aanbieden. Licentiegever treedt zelf niet op als tussenpersoon voor onderhandelingen of overeenkomsten tussen cliënten en freelancers/contractanten. De specifieke Gemeenteprojecten FMS-instantie waartoe u hieronder toegang krijgt, heeft uitsluitend betrekking op functies en projecten bij Yacht B.V. (Klant). Elke verbintenis met de klant voor uw diensten is het onderwerp van een afzonderlijke overeenkomst of overeenkomsten tussen de klant en u (of de klant, u een derde partij) in de licentiegever wordt hierbij niet betrokken.

Gebruik Gemeenteprojecten FMS voor posities bij klanten

Opdrachtgever gebruikt het Gemeenteprojecten FMS voor het coördineren en beheren van de inzet van flexibele arbeid door Opdrachtgever. In verband met deze functies maakt Opdrachtgever gebruik van een extern leveranciersmanagementsysteem (VMS).

Opdrachtgever voert regelmatig openstaande werkopdrachten in het VMS in (Opdrachten). Bepaalde van deze Opdrachten stromen vervolgens vanuit het VMS in het Gemeenteprojecten FMS platform. Als je Gemeenteprojecten FMS binnengaat, heb je de mogelijkheid om door de opdrachten te bladeren die voor jou beschikbaar zijn gesteld. Vervolgens kunt u solliciteren op functies waarin u geïnteresseerd bent en waarvoor u de vereiste kwalificaties hebt. De Klant controleert alle sollicitaties en kan besluiten om uw sollicitatie door te geven aan zijn eigen klanten. De naam van de betreffende klant van de Klant wordt in de werkopdracht vermeld.

Contractuele en commerciële voorwaarden

Voor het gebruik van het Gemeenteprojecten FMS worden u geen toegangskosten in rekening gebracht.

Zoals hierboven vermeld, wordt uw kandidatuur niet geselecteerd door de licentiegever als uw kandidatuur door de klant wordt geselecteerd om een open opdracht uit te voeren. De commerciële voorwaarden van uw bestelling zullen het onderwerp zijn van een afzonderlijke overeenkomst tussen u en de klant.

Alleen indien van toepassing - Vergoedingen die aan Licentiegever moeten worden betaald voor de doorverwijzing van een Opdracht worden weergegeven tijdens het aanvraagproces voor een bepaalde Opdracht en moeten worden geaccepteerd om de Opdracht aan te vragen (Gemeenteprojecten platform vergoeding). Indien geschatte uren worden weergegeven in een Opdracht, garanderen Licentiegever noch klant een bepaald aantal uren per opdracht.

Merk echter op dat voordat een dergelijke opdracht kan worden afgerond, bepaalde controlemaatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de uitvoering van het werk door jou als onafhankelijke opdrachtnemer op een voldoende onafhankelijke manier wordt voltooid. Deze controlemaatregelen zijn ingevoerd vanwege de toepasselijke wetgeving in Duitsland met betrekking tot freelancers.

Als u door de klant bent voorgeselecteerd en voldoet aan de vereiste controlemaatregelen, wordt u uitgenodigd om uw freelancervergoeding aan te bieden (per uur/vaste som). Op basis van het door u aangeboden bedrag zal de klant een definitieve vergoeding met u overeenkomen.

Facturering en rapportage

Als er een Gemeenteprojecten platform vergoeding van toepassing is voor een bepaalde Opdracht, wordt de vergoeding maandelijks gefactureerd en dient deze binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Uurtarieven worden berekend door de uurvergoeding te vermenigvuldigen met de gewerkte uren die door u via e-mail zijn gerapporteerd tot de 14e kalenderdag van de volgende maand (Indieningsperiode). Als u uw de gewerkte uren niet voor de 14e kalenderdag van de volgende maand doorgeeft, worden de kosten berekend door de uurvergoeding te vermenigvuldigen met de geschatte uren van de Opdracht. Correcties van facturen kunnen alleen worden gemaakt en geëist binnen een maand na het einde van de Indieningsperiode.

Verlening van beperkte licentie

Licentieverstrekker verleent u hierbij een persoonlijke, tijdelijke, herroepbare, royaltyvrije, niet-exclusieve, niet-onder licentie te verlenen en niet-overdraagbare licentie om Gemeenteprojecten FMS en de Documentatie te gebruiken, uitsluitend in verband met uw mogelijke opdracht om Opdrachten van klanten in te vullen, onder de voorwaarden en beperkingen die in deze EULA worden uiteengezet. Dit is een beperkte licentie. Alle andere rechten en eigendomsrechten met betrekking tot Gemeenteprojecten FMS (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten) berusten bij Licentiegever.

Registratie

Om Gemeenteprojecten FMS te kunnen gebruiken, moet u het online registratieproces voltooien en de activeringslink gebruiken in de verificatie-e-mail die door Licentiegever naar u is verzonden. Met uw inschrijving bevestigt u dat u een natuurlijk persoon bent, minimaal 18 jaar oud en handelingsbekwaam. U verklaart en garandeert dat alle informatie die u verstrekt in verband met de registratie waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig is.

Bij de registratie dient u een actueel e-mailadres op te geven, dat tevens de communicatie tussen gebruiker en Gemeenteprojecten FMS dient. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen van Licentiegever naar het door u opgegeven e-mailadres worden verzonden en dat het uw verantwoordelijkheid is om dit adres te controleren. In het geval van een wijziging van uw e-mailadres, gaat u ermee akkoord uw accountgegevens onverwijld bij te werken.

Account en gebruikersprofiel

Bij een succesvolle registratie krijgt u een account, waarbinnen u uw eigen profiel kunt aanmaken.

Onder deze EULA bent u beperkt tot één account. Uw account en gebruikersprofiel worden beschermd door een gebruikersnaam en een wachtwoord (hierna “inloggegevens” genoemd) die worden bepaald tijdens het registratieproces. U moet uw inloggegevens vertrouwelijk houden en u mag dergelijke informatie niet met anderen delen. U dient ervoor te zorgen dat uw inloggegevens niet toegankelijk zijn voor derden. Bij verlies van de inloggegevens, of bij het vermoeden dat een derde kennis heeft van de gegevens of gebruik maakt van uw account, bent u verplicht Licentiegever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en uw inloggegevens te wijzigen.

U verklaart en garandeert dat alle informatie die u verstrekt in verband met uw account en uw gebruikersprofiel juist en volledig is, en geen verkeerde voorstelling van zaken bevat met betrekking tot uw vaardigheden, competenties, ervaring, opleiding of arbeidsverleden. U stemt ermee in uw gebruikersprofiel up-to-date te houden en alle informatie die onwaar of misleidend is of wordt, onmiddellijk te corrigeren.

Uw account en gebruikersprofiel zijn persoonlijk voor u en kunnen onder geen enkele omstandigheid worden overgedragen aan een derde partij.

Gegevens binnen het platform

Licentiegever blijft eigenaar van uw inloggegevens voor Gemeenteprojecten FMS. U behoudt het eigendom van alle gegevens die u op het platform invoert met betrekking tot uw gebruikersaccount en profiel (Gebruikersgegevens). U verleent Licentiegever hierbij een permanente, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om uw Gebruikersgegevens te gebruiken in verband met het aanbieden van diensten door Licentiegever of zijn dochterondernemingen aan de klant. Zoals hierboven vermeld, stemt u er ook mee in dat Licentiegever (i) Gebruikersgegevens mag delen met de klant, (ii) Gebruikersgegevens mag delen met klanten van de Klant die zijn gespecificeerd in de relevante werkorder en (iii) Gebruikersgegevens mag exporteren naar het VMS.

U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van uw eigen kopieën van alle Gebruikersgegevens. Licentiegever behoudt zich het recht voor om Gebruikersgegevens op elk moment te verwijderen en geeft geen garantie of belofte met betrekking tot het bewaren van Gebruikersgegevens voor een bepaalde tijdsduur.

U bent verantwoordelijk voor alle Gebruikersgegevens die u in Gemeenteprojecten FMS heeft ingevoerd. Licentiegever is bevoegd om op ieder moment en om welke reden dan ook de toegang tot bepaalde inhoud te blokkeren of te verwijderen. Dit is met name van toepassing in geval van vermoedelijke schending van de EULA, toepasselijke wetten of rechten van derden, of als projecten volledig zijn afgerond. U stemt ermee in de Licentiegever schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims die voortkomen uit uw Gebruikersgegevens, inclusief maar niet beperkt tot claims dat uw Gebruikersgegevens in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving of inbreuk maken op de rechten van derden.

Gemeenteprojecten FMS verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid en de Toestemming voor Gegevensgebruik (https://www.talent-pool.com/privacy) zoals overeengekomen onder deze EULA en zoals gepubliceerd op onze website. Op grond van deze EULA worden uw persoonsgegevens gedeeld met de klant en met de verwerkers van de klant, in het bijzonder de interne diensten van Yacht en het VMS. De VMS-tool die wordt gebruikt voor de dienstverlening aan de klant is Salesforce, geleverd door Salesforce, Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Door akkoord te gaan met deze EULA gaat u er ook mee akkoord dat uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden gedeeld. Om de adequate bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen, zijn klant en Salesforce, Inc. de door de EU goedgekeurde modelclausules overeengekomen met betrekking tot Salesforce voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten.

 

Meer informatie over gegevensbescherming en uw rechten vindt u onder de volgende link: https://www.talent-pool.com/privacy

Beperkingen op gebruik

Elk gebruik, wijziging of distributie van Gemeenteprojecten FMS of Documentatie buiten het bereik van de hierin verleende uitdrukkelijke licenties is ten strengste verboden. U zult niet, en u zult anderen niet willens en wetens toestaan om: (a) het FMS van Gemeenteprojecten te wijzigen; of (b) de broncode voor Gemeenteprojecten FMS decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins proberen, direct of indirect, om broncode voor Gemeenteprojecten FMS te verkrijgen of te creëren, (c) virussen, wormen, robots, scripts, macro's of schadelijke code van welke aard dan ook binnen te brengen Gemeenteprojecten FMS, of (d) de werking van het online platform, de onderliggende technische infrastructuur of de functies ervan manipuleren, aantasten en/of overmatig belasten. U zult niet, en u zult anderen niet willens en wetens toestaan om: (a) uw rechten onder deze EULA te leasen, in licentie te geven, in sublicentie te geven, over te dragen of toe te wijzen; (b) Gemeenteprojecten FMS verkopen, verhuren of distribueren, inclusief anderen toegang geven tot Gemeenteprojecten FMS met behulp van uw account; of (c) het geheel of een deel van de Gemeenteprojecten FMS of Documentatie kopiëren, dupliceren of anderszins reproduceren. Elke schending van het voorgaande is een materiële schending van deze EULA die niet kan worden hersteld.

§ 5 Herroepingsrecht van de consument

Op voorwaarde dat de gebruiker een consument is in de zin van § 13 BGB (Duits burgerlijk wetboek) en daartoe echte informatie heeft verstrekt in overeenstemming met § 1.2. en 1.3. het volgende herroepingsrecht is van toepassing:

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, echter niet voor het sluiten van het contract en ook niet voor het vervullen van onze informatieplichten volgens artikel 246 § 2 EGBGB in samenhang met § 1 exp. 1 en 2 van deze AGB, evenals onze plichten volgens § 312e exp. 1 zin 1 BGB in samenhang met artikel 246 § 3 EGBGB. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende meedelen

Randstad Sourceright GmbH
Frankfurter Strasse 100
65760 Eschborn
Duitsland
Tel: +49 (0)30 20164034-0
E-mail: gemeenteprojecten@talent-pool.com

van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zult u geen kosten verschuldigd zijn als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Als u hebt verzocht om te beginnen met de uitvoering van diensten tijdens de herroepingstermijn, betaalt u ons een bedrag dat in verhouding staat tot wat is geleverd totdat u ons hebt meegedeeld dat u dit contract herroept, in vergelijking met de volledige dekking van het contract.

Beëindiging van het herroepingsrecht

De consument gaat ermee akkoord dat de aanbieder begint te werken voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken en erkent daarom dat het recht om de overeenkomst te beëindigen wordt opgegeven op het moment van aankoop.


Het herroepingsrecht volgens § 312 g II BGB is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van op bestelling gemaakte goederen waarbij sprake is van gepersonaliseerde productie, die niet geprefabriceerd zijn.

- Einde van de wettelijke informatie over het herroepingsrecht -

Beëindiging

Deze EULA kan op elk moment en om welke reden dan ook (of zonder reden) door u of door de Licentiegever worden beëindigd na schriftelijke kennisgeving (inclusief e-mail). Zonder het voorgaande te beperken, kan Licentiegever deze EULA op elk moment op verzoek van de klant beëindigen. Bij elke beëindiging (i) worden alle licenties die aan u zijn verleend op grond van deze EULA onmiddellijk beëindigd; (ii) u stopt onmiddellijk met het gebruik van Gemeenteprojecten FMS en Documentatie; en (iii) u moet alle kopieën van de Documentatie onmiddellijk retourneren of vernietigen. De vernietigingsplicht geldt voor kopieën in alle vormen, gedeeltelijk en volledig, op alle soorten media en computergeheugen, en al dan niet gewijzigd of samengevoegd met andere materialen. Beëindiging van deze EULA beperkt Licentiegever niet in het nastreven van andere mogelijke rechtsmiddelen, inclusief voorlopige voorziening.

Beperking van aansprakelijkheid

Licentiegever is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige bijzondere schade of gevolgschade (inclusief verlies van winst, besparingen, inkomsten of gebruik, beschadigde of verloren bestanden of gegevens, of bedrijfsonderbreking) die kan ontstaan in verband met deze EULA, het gebruik of ondersteuning van Gemeenteprojecten FMS, of welke kwestie dan ook, ongeacht de oorzaak van de actie of de aard van de schade, ongeacht of dergelijke schade te voorzien was en zelfs als Licentiegever op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Indien juridisch mogelijk zal de totale aansprakelijkheid van Licentiegever jegens u die voortvloeit uit of verband houdt met deze EULA en het gebruik of de ondersteuning van Gemeenteprojecten FMS, ongeacht de oorzaak van de actie of de aard van de schade, inclusief maar niet beperkt tot de vrijwaringsverplichtingen van Licentiegever hieronder, niet hoger zijn dan vijftig euro (€ 50,00). Dit geldt niet voor aansprakelijkheid in geval van opzet of grove nalatigheid, als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, als gevolg van garantie of als gevolg van verwijtbare schending van belangrijke contractuele verplichtingen (Duits: Kardinalpflichten).

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit handelingen of gebeurtenissen die meer dan één jaar vóór de kennisgeving van de claim door de andere partij hebben plaatsgevonden. De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen blijven van kracht en blijven van toepassing ondanks het falen van het essentiële doel van de hierin gespecificeerde rechtsmiddelen.

Afwijzing van garanties

U erkent dat Licentiegever u geen garanties geeft met betrekking tot Gemeenteprojecten FMS, behalve zoals specifiek uiteengezet in het bovenstaande gedeelte “Gebruik en bescherming van uw gegevens”.

Licentiegever aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventueel falend gebruik of geschiktheid van Gemeenteprojecten FMS veroorzaakt door de gegevens die u invoert, of doordat u de gegevens niet correct invoert.

Gemeenteprojecten FMS wordt geleverd "zoals het is", en de Licentiegever geeft geen enkele aanvullende garantie, expliciet, impliciet, voortvloeiend uit de handelswijze of het handelsgebruik, of wettelijk, met betrekking tot software of documentatie die hieronder wordt verstrekt, of welke kwestie dan ook. De partijen wijzen alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, bevredigende kwaliteit, titel en niet-inbreuk af.

Licentiegever geeft geen garantie: (i) met betrekking tot de beschikbaarheid van Gemeenteprojecten FMS, (ii) dat Gemeenteprojecten FMS zal voldoen aan vereisten die niet specifiek hierin zijn uiteengezet, (iii) dat de werking van Gemeenteprojecten FMS ononderbroken of foutloos zal zijn, of ( iv) dat alle fouten zullen worden gecorrigeerd.

Licentiegever geeft geen garantie met betrekking tot de volledigheid of juistheid van een lijst of reeks klantmogelijkheden die u binnen Gemeenteprojecten FMS te zien krijgt. Licentiegever geeft geen garantie met betrekking tot de vraag of u door het gebruik van Gemeenteprojecten FMS klantrelaties zult verkrijgen, of met betrekking tot de kwaliteit van dergelijke contracten. Licentiegever wijst elke verantwoordelijkheid af voor het handelen of nalaten van de klant.

Licentiegever geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de geschiktheid of financiële middelen van de klant.

Geen enkele verklaring van een medewerker of agent van de Licentiegever, mondeling of schriftelijk, zal dienen om enige garantie of verplichting te creëren die niet hierin is uiteengezet, of om deze EULA op enige wijze anderszins te wijzigen.

Inbreuk op auteursrechten – Platform

Licentiegever zal, naar eigen keuze, op eigen kosten elke rechtszaak, actie of procedure die door een derde partij bij een bevoegde rechtbank tegen u is aangespannen, voor zover deze gebaseerd is op een claim dat Gemeenteprojecten FMS inbreuk maakt op enige auteursrechten of handelsgeheimen voortvloeiend uit de wetten van welk rechtsgebied dan ook (een IE-actie), en Licentiegever zal de schadevergoeding betalen die uiteindelijk aan u wordt toegekend in een dergelijke IE-actie, of de geldelijke schadevergoeding die door Licentiegever en de eiser is overeengekomen in een geldelijke schikking van een dergelijke IE-actie. , in beide gevallen onderworpen aan de hierin vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen; op voorwaarde dat Licentiegever wordt ontheven van de voorgaande verplichtingen, tenzij u: (a) Licentiegever en klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van elke dergelijke claim; (b) de exclusieve controle over de verdediging of schikking van elke dergelijke IE-actie aan de Licentiegever over te dragen; en (c) samenwerken met Licentiegever bij het verdedigen of schikken van elke dergelijke IE-actie. Als Licentiegever op de hoogte wordt gesteld van een beschuldiging dat Gemeenteprojecten FMS inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde of deze zich wederrechtelijk toe-eigent, of als uw gebruik van Gemeenteprojecten FMS verboden is door een permanent bevel van een bevoegde rechtbank als gevolg van een dergelijke inbreuk of verduistering, kan Licentiegever , naar eigen goeddunken en op eigen kosten: (i) het recht verkrijgen om Gemeenteprojecten FMS te blijven gebruiken zoals hieronder bepaald; (ii) Gemeenteprojecten FMS aanpassen zodat het niet langer inbreuk maakt; (iii) Gemeenteprojecten FMS vervangen door andere software met gelijke of superieure functionele mogelijkheden; of (iv) deze EULA beëindigen.

Gebruik van het Platform

U stemt ermee in dat u zich bij het gebruik van Gemeenteprojeten FMS te allen tijde zult houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder strafrecht, mededingingsrecht, merkenrecht, auteursrecht, persoonlijkheidsrechten, gegevensbeschermingsrecht en wetten met betrekking tot de bescherming van jongeren, en u stemt ermee in de rechten van derden niet te schenden bij het gebruik van dit platform.

U mag Gemeenteprojecten FMS niet gebruiken om berichten met reclame-inhoud (met name spamberichten) te verzenden zonder toestemming van de ontvanger. In het geval dat de door u geplaatste content hyperlinks bevat naar pagina's van derden, dient u ervoor te zorgen dat u de juiste toestemming heeft om de hyperlinks te gebruiken en dat de website waarnaar de link is gemaakt.

Gemeenteprojecten FMS is afhankelijk van het feit dat er alleen echte biedingen en aanbiedingen worden geplaatst. Daarom moet u alleen solliciteren naar of interesse tonen in projecten en functies waarvoor u oprechte interesse hebt en te goeder trouw gelooft dat uw achtergrond en ervaring geschikt zijn.

Vertrouwelijkheid

U stemt ermee in om de informatie strikt vertrouwelijk te houden en deze niet bekend te maken aan een derde partij (behalve op een ‘need-to-know’-basis aan een partij die onderworpen is aan een verplichting om de vertrouwelijkheid van de informatie te bewaren, zoals uw juridisch adviseur), of bedrijfseigen klant- of licentiegeverinformatie waaraan u wordt blootgesteld bij uw gebruik van Gemeenteprojecten FMS (vertrouwelijke informatie). U stemt er verder mee in om Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden die in deze EULA worden beschreven. Vertrouwelijke informatie omvat, zonder beperking, alle informatie die als vertrouwelijk is gemarkeerd of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze als vertrouwelijk wordt beschouwd, inclusief maar niet beperkt tot informatie over de opdracht, vergoedingen en inloggegevens. Vertrouwelijke informatie hieronder omvat geen informatie waarvan u duidelijk kunt vaststellen: (i) zich in het publieke domein bevindt (tenzij dergelijke informatie openbaar is als gevolg van een inbreuk door u), (ii) aan u is bekendgemaakt door een derde partij die niet onderworpen is aan vertrouwelijkheidsverplichtingen of (iii) bij u bekend was vóór uw eerste toegang tot Gemeenteprojecten FMS. Als u van mening bent dat u op grond van een toepasselijke wet, regelgeving of gerechtelijk bevel verplicht bent om vertrouwelijke informatie openbaar te maken, dient u Licentiegever hiervan eerst op de hoogte te stellen en samen te werken met de inspanningen van Licentiegever om dergelijke openbaarmaking te beperken of een vertrouwelijke behandeling van dergelijke openbaarmaking te verkrijgen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De wetten van Duitsland zijn van toepassing op deze EULA, zonder rekening te houden met de conflictenrechtelijke principes. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze EULA. Elke rechtsvordering met betrekking tot deze EULA kan alleen worden ingesteld bij een bevoegde rechtbank in Frankfurt (Main), Duitsland.

Contractoverdracht

Licentiegever heeft het recht om deze EULA, en alle rechten en verplichtingen die hierin zijn opgenomen, over te dragen in verband met een verkoop, overdracht of licentie van Gemeenteprojecten FMS aan een derde partij.