Privacy policy

05.01.2024

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen. Jouw vertrouwen is belangrijk voor ons en wij respecteren je privacy. Daarom zijn de bescherming en rechtmatige verzameling, verwerking en gebruik van jouw persoonsgegevens een belangrijke kwestie voor ons. Om jouw veiligheid en welzijn te waarborgen bij het bezoeken van onze websites en het gebruik van onze diensten, houden wij ons strikt aan alle wettelijke regelgeving betreffende gegevensbescherming bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van jouw persoonlijke informatie. Bovendien informeren we je graag over onze gegevensverzameling en gegevensgebruik.

 

Index

 1. Verantwoordelijke instantie
 2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
 3. Doorgeven van jouw persoonsgegevens aan derden
 4. Gegevensbeveiliging
 5. Gegevensopslag- en -verwijderingstermijnen
 6. Rechten van gegevenssubjecten
 7. Cookies en retargeting
 8. Google Analytics
 9. Gebruik van sociale media plugins
 10. Wijziging van de richtlijn inzake gegevensbescherming
 11. Contact

1. Verantwoordelijke instantie

In de zin van de Duitse Wet op de Bescherming van de Privacy (BDSG), is Randstad Sourceright GmbH (twago), Frankfurter Strasse 100, 65760 Eschborn, verantwoordelijk voor de verzameling, verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens bij het gebruik van door twago aangeboden diensten.

2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens en toepassing

Persoonsgegevens zijn informatie over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. twago verzamelt de volgende categorieën gegevens (individuen kunnen ook in meerdere van deze categorieën vallen).

Dienstverlener

Naam, leeftijd, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adres, foto, belastingnummers, registratienummer, nationaliteit, verblijfsstatus, werkvergunning, opleiding, vaardigheden, CV, carrière, factuuradres, andere contactinformatie (bijv. LinkedIn ID), gebruiksnaam, wachtwoord, communicatiegegevens via het Platform en/of andere gegevens aan ons verstrekt door de dienstverlener zelf of door ontvangers van de diensten als onderdeel van de uitvoer van het contract (in het bijzonder; tarieven, aantal projecten en projectvolumes)

De persoonsgegevens die worden verstrekt voor het aanmaken en voltooien van de gebruiksaccount en het openbaar profiel op twago is gebaseerd op het voltooide gebruikerscontact en wordt uitsluitend gebruikt voor contractverwerking. De gebruiker beslist zelf in hoeverre hij of zij gegevens wenst te verstrekken voor publicatiedoeleinden. Uitgezonderd zijn gebruikersnaam, wachtwoord, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, belastingnummer en betalingsinformatie, welke absoluut noodzakelijk zijn voor contractverwerking (bijv. contact opnemen, factureren) en derhalve moeten worden verstrekt.

Tevens uitgezonderd zijn evaluaties, aantal projecten en projectvolume, welke te allen tijde worden verzameld en getoond op het profiel van de gebruiker. De verzameling en verzending van deze gegevens is gebaseerd op een legitiem belang van twago, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG en dient voor statistische doeleinden en om te bepalen hoe serieus een gebruiker is en tevens ter preventie van fraude.

Als afzonderlijke toestemming is gegeven, zal het e-mailadres ook worden gebruikt om de gebruiker per e-mail te informeren over twago of lopende aanbiedingen of deelname in enquêtes voor marktonderzoeksdoeleinden, of voor kwaliteitscontroledoeleinden.

Klanten of ontvangers van diensten

Naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adres, belastingnummers, registratienummer, factuuradres, andere contactinformatie (bijv. LinkedIn ID), gebruiksnaam, wachtwoord, communicatiegegevens via het Platform en/of andere gegevens aan ons verstrekt door de ontvanger van de dienst zelf of door dienstverleners als onderdeel van de uitvoer van het contract (in het bijzonder: evaluaties).

De persoonsgegevens voor het aanmaken en voltooien van de gebruiksaccount en de openbare projectgunningen op twago is gebaseerd op het voltooide gebruikerscontact en wordt uitsluitend gebruikt voor contractverwerking. De gebruiker beslist in hoeverre hij/zij gegevens verstrekt voor publicatiedoeleinden. Uitgezonderd zijn gebruikersnaam, wachtwoord, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, belastingnummer en betalingsinformatie, welke absoluut noodzakelijk zijn voor contractverwerking (bijv. contact opnemen, factureren) en moeten worden verstrekt.

Tevens uitgezonderd zijn evaluaties, aantal projecten en projectvolume, welke te allen tijde worden verzameld en getoond op het profiel van de gebruiker. De verzameling en verzending van deze gegevens is gebaseerd op een legitiem belang van twago, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG en dient voor statistische doeleinden en om te bepalen hoe serieus een gebruiker is en tevens ter preventie van fraude.

Als afzonderlijke toestemming is gegeven, zal het e-mailadres ook worden gebruikt om de gebruiker per e-mail te informeren over twago of lopende aanbiedingen of deelname in enquêtes voor marktonderzoeksdoeleinden, of voor kwaliteitscontroledoeleinden.

Leveranciers

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, belastingnummers, registratienummer, factuuradres en/of andere contactinformatie (bijv. LinkedIn ID).

De persoonsgegevens worden verstrekt op basis van een gesloten leverancierscontract en wordt uitsluitend gebruikt voor contractverwerking. De gebruiker beslist zelf in hoeverre hij of zij gegevens wenst te verstrekken voor publicatiedoeleinden. Uitgezonderd zijn gebruikersnaam, wachtwoord, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, belastingnummer en betalingsinformatie, welke absoluut noodzakelijk zijn voor contractverwerking en moeten worden verstrekt.

Websitebezoekers

IP-adres van de verzoekende computer, toegangsdatum en -tijd, naam en URL van het bekeken bestand, de website waarvandaan toegang werd verkregen, besturingssysteem van de computer, gebruikte browser en andere technische gegevens, naam van de internetprovider, taalinstellingen en geografische oorsprong.

Deze gegevens worden verzameld en verwerkt om het gebruik van de website te faciliteren (verbinding maken), de systeemveiligheid en -stabiliteit permanent te waarborgen, technische administratie van de netwerkinfrastructuur mogelijk te maken en het internetaanbod te optimaliseren (bijv. begrijpen wat de gebruiker nodig heeft, personalisering) en voor interne statistische doeleinden. Het IP-adres wordt uitsluitend geëvalueerd met het oog op aanvallen op de netwerkinfrastructuur van twago en voor statistische doeleinden.

Aanvragers

Naam, leeftijd, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adres, foto, nationaliteit, verblijfsstatus, werkvergunning, opleiding, vaardigheden, CV, carrière, andere contactinformatie (bijv. LinkedIn ID) en/of andere gegevens die door de aanvrager zelf aan ons worden verstrekt.

Deze gegevens worden verzameld en gebruikt voor de verwerking van wervingsprocedures, voor actieve wervingsmaatregelen, om toepassing van het principe van gelijke kansen te monitoren en om rechtsvorderingen vast te stellen of daartegen te verdedigen.

2.2 Indien voor een opdracht een vergoeding van toepassing is, wordt deze gefactureerd op basis van bovenstaande persoonsgegevens, maar in bepaalde gevallen worden die persoonsgegevens met ons gedeeld door de klanten of door derden (broker) die door de klanten zijn goedgekeurd die betrokken zijn bij de opdracht.

3. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden onder de volgende voorwaarden doorgegeven aan derden:

Dochterondernemingen van twago

Gegevens worden doorgegeven aan bedrijven die, binnen de Randstad Group aan twago verbonden zijn, overeenkomstig de wereldwijde merk- en marketingstrategie van Randstad.

De verzending van deze gegevens is gebaseerd op een legitiem belang van twago, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG en dient voor de analyse van gegevensverkeer, trends en het gebruik van de website, alsmede voor interne statistische doeleinden.

Websitebezoekers

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan andere bezoekers van de website binnen of buiten de Europese Unie of toegankelijk gemaakt voor derden in zoverre als de gebruikers daar toestemming voor hebben gegeven in de instellingen van hun profiel, als dit noodzakelijk is voor het bepalen/verwerken van dienstencontracten of wanneer afzonderlijk wordt vermeld dat gegevens kunnen worden ingezien door derden. De informatie die kan worden bekeken door derden omvat, in het bijzonder, informatie over de via twago geadverteerde of voltooide projecten en de verzonden en ontvangen beoordelingen.

IT-dienstverlener, Webanalyse-tools, opslagdiensten

twago maakt ook gebruik van derden voor IT-diensten, web analytics, opslagdiensten, database- en websitemanagement buiten de Europese Unie. De respectievelijke dienstverleners kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de diensten die zij leveren aan twago.

Het inzetten van derden is gebaseerd op een legitiem belang van twago, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG en dient ter voorkoming en correctie van technische fouten op de website, voor de analyse van gegevensverkeer, trends en het gebruik van de website, alsmede voor interne statistische doeleinden.

Gegevens worden alleen doorgegeven aan een derde buiten de Europese Unie overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming en als er beschermingsmaatregelen van geschikt niveau zijn getroffen (bijv. standaard contractclausules, EU-VS Privacyschild, enz.).

4. Gegevensbeveiliging

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ingesteld om de persoonsgegevens die wij van jou opslaan veilig te stellen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd, in lijn met technologische ontwikkelingen.

5. Gegevensopslag- en -verwijderingstermijnen

Verwijderingsperioden voor gegevens van geregistreerde gebruikers

Gegevens van dienstverleners, dienstontvangers en leveranciers worden opgeslagen voor de duur van het bestaande contract met twago (bijv. het bestaande gebruikersaccount, leverancierscontract, enz.). Na beëindiging van het contract worden de gegevens binnen drie maanden verwijderd of onherstelbaar anoniem gemaakt.

Dit is niet van toepassing op gegevens verzameld van websitebezoekers. Bekijk alle deadlines voor de verwijdering van gegevens van websitebezoekers.

Gegevens waarop, uit hoofde van wetgeving inzake belastingen of zakelijk recht, bewaarverplichtingen van toepassing zijn (facturen, zakelijke brieven, enz.), worden bewaard voor de respectievelijke wettelijke bewaarperiode. De wettelijke bewaarperiode is momenteel 10 jaar voor belastingdoeleinden en 6 jaar voor zakelijke doeleinden.

 

Verwijderingsperiodes voor gegevens van websitebezoekers

Gegevens van of websitebezoekers wordt onherstelbaar geanonimiseerd na drie maanden.

Verwijderingsperiodes voor gegevens van aanvragers

Gegevens van aanvragers worden verwijderd na voltooiing van de respectieve wervingsmaatregelen, maar niet later dan een jaar nadat de gegevens zijn verzameld. Als de aanvrager toestemming verleent dat zijn of haar gegevens ook opgeslagen mogen worden na de voltooiing van het wervingsproces, worden de gegevens drie jaar na het laatste contact verwijderd.

6. Rechten van gegevenssubjecten

Personen wiens gegevens worden opgeslagen bij twago hebben de volgende rechten:

Recht op informatie over opgeslagen persoonsgegevens

Op verzoek zal twago met gepaste intervallen informatie verstrekken over gegevensverwerking en de doeleinden daarvan.

Recht op correctie van onjuiste gegevens

Als gegevens onjuist zijn, zal twago deze, op verzoek en na controle, uitsluitend corrigeren als de gebruiker niet in staat is de wijzigingen zelf in zijn of haar account aan te brengen.

Recht van bezwaar tegen onrechtmatige gegevensverwerking

Bij twijfel kan een bezwaar worden neergelegd tegen gegevensverwerking. Dit is vooral van toepassing als twago geen legitiem belang heeft bij de verwerking of als de gegevens worden gebruikt voor directie reclame.

Recht van beperking van verwerking

Als er een bezwaar is neergelegd of de nauwkeurigheid van de gegevens wordt gecontroleerd, kan een beperking van de gegevensverwerking worden aangevraagd voor de duur van het onderzoek. Als gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of niet langer vereist zijn, heeft het gegevenssubject het recht een beperking van de gegevens te verzoeken in plaats van de verwijdering daarvan.

Recht van annuleren

De gegevens worden verwijderd als zij niet langer nodig zijn en als er geen wettige grondslag is voor de verwerking. Dit is vooral van toepassing als er geen toestemming van de persoon is verkregen of als er geen legitiem belang voor de verwerking bestaat.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

twago zal de gegevens op verzoek beschikbaar maken in een machineleesbaar bestandsformaat of, voor zover mogelijk, de gegevens overdragen aan een andere verantwoordelijke partij.

Recht op hoger beroep bij een toezichthoudende instantie

Personen hebben het recht een klacht neer te leggen bij een bevoegde lokale toezichthoudende instantie. De verantwoordelijke toezichthoudende instantie voor Randstad Sourceright GmbH is:

De Hessische commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Prof. Dr. Alexander Roßnagel
Postbus 31 63
65021 Wiesbaden
Gustav-Stresemann-ring 1
65189 Wiesbaden
Telefoon: 06 11/140 80
E-mail : poststelle@datenschutz.hessen.de
Homepage : https://www.datenschutz.hessen.de

Om deze rechten uit te oefenen moet op de contactgegevens vermeldt onder artikel 11 een bericht worden gestuurd aan Randstad Sourceright GmbH. Om te voorkomen dat onbevoegde personen hier misbruik van maken, kan Randstad Sourceright GmbH eisen dat de persoon die zich op een recht beroept, bewijs van zijn identiteit overlegt.

7. Cookies en retargeting

7.1 Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op je gegevensdrager en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor de uitwisseling met ons systeem via je browser. In grote lijnen zijn er twee soorten cookies, de zogenaamde sessie-cookies, die worden verwijderd wanneer je de browser afsluit en tijdelijke/permanente cookies die voor langere duur of oneindig worden opgeslagen op je gegevensdrager. De opslag helpt ons bij het afstemmen van het ontwerp van onze website en onze aanbiedingen op jouw behoeften, om het gebruik te faciliteren.

Bijvoorbeeld door bepaalde door jou ingevoerde informatie zodanig op te slaan dat je die informatie niet constant hoeft te herhalen. In dit opzicht helpen cookies jouw bezoek aan twago onder andere eenvoudiger, fijner en productiever te maken. Cookies zijn alfanumerieke informatiebestanden die je webbrowser automatisch opslaat op de harde schijf van je computer wanneer je onze website bezoekt.

Zo gebruiken wij cookies bijvoorbeeld om je als gebruiker te identificeren zonder dat je bij elk bezoek hoeft in te loggen. Het gebruik van cookies geeft ons geen toegang tot aanvullende persoonsgegevens over jou als online bezoeker. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. Echter kun je jouw browser zo instellen dat geen cookies worden opgeslagen op je computer of zodat er een bericht verschijnt wanneer je een nieuwe cookie ontvangt.

Je kunt je browser echter alleen instellen om cookies te accepteren als je hiermee akkoord gaat. Voor de meeste browsers kun je in het menu ‘help’ in de menubalk van je webbrowser zien hoe je nieuwe cookies kunt weigeren en reeds geplaatste cookies kunt deactiveren.

We willen wel duidelijk vermelden dat als je cookies uitschakelt, je daardoor mogelijk niet alle, of zelfs geen van de functies van twago kunt gebruiken.

7.2 Retargeting

Het online platform van twago maakt gebruik van cookie-technologie om gegevens te verzamelen. Het doel is het bereik van advertenties en het assortiment van producten te optimaliseren. De gegevens worden geanonimiseerd en niet gebruikt om je persoonlijk te identificeren. Je gegevens worden nooit gecombineerd met de persoonsgegevens die door ons worden opgeslagen. Met behulp van de geanonimiseerde gegevens kunnen we ons online aanbod aantrekkelijker maken voor jou en je aanbiedingen, diensten en advertenties tonen op basis van je interesses.

twago gebruikt zogenaamde retargeting technologieën. Deze technieken maken het mogelijk gebruikers die het twago portaal al eens hebben bezocht te benaderen met advertenties op de websites van onze partners. We zijn ervan overtuigt dat het invoeren van persoonlijke advertenties in het algemeen interessanter is voor de gebruiker dan advertenties zonder persoonlijke aanleiding. Twago maakt gebruik van cookie-technologie en een analyse van het eerdere gebruiksgedrag om advertentiemateriaal weer te geven. De gebruikte gegevens worden geanonimiseerd en nooit gecombineerd met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden nooit opgeslagen.

Door het twago portaal te gebruiken, stemt de gebruiker in met het gebruik van zogenaamde cookies en dus de anonieme verzameling, opslag en het gebruik van gebruiksgegevens. Gebruikers gaan er ook mee akkoord dat hun gegevens kunnen worden opgeslagen in cookies, zelfs na het einde van de browsersessie en dat deze kunnen worden opgehaald, bijvoorbeeld bij een volgend bezoek. De gebruiker kan de toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door in de browserinstellingen cookies te weigeren.

8. Google Analytics

Om ons aanbod continue te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken we zogenaamde tracking technologieën. Hiervoor gebruiken we de diensten van Google Analytics.

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (""Google""). Google Analytics maakt gebruik van ""cookies"", dit zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om de website te helpen bij het analyseren van de wijze waarop gebruikers gebruik maken van de site. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over je gebruik van deze website wordt over het algemeen verzonden naar en opgeslagen door Google, op servers in de Verenigde Staten. Echter hebben we op onze website een tool voor het anonimiseren van IP-adressen ingesteld om je gegevens te beschermen, zodat je IP-adres vooraf wordt gereduceerd door Google, binnen lidstaten van de Europese Unie en andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden verzonden naar een Google-server in de VS en daar worden ingekort. Google zal, namens de beheerder van deze website, de informatie gebruiken om je gebruik van de website te evalueren, om rapporten te compileren over website-activiteit en om de websitebeheerder te voorzien van andere diensten met betrekking tot gebruik van website en internet. Volgens Google wordt het IP-adres dat door je browser wordt verzonden in context van Google Analytics niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Je mag het gebruik van cookies weigeren door de toepasselijke instellingen in je browser te selecteren. Let echter wel op dat als je dat doet, je mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Je kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzameld die door de cookie worden gegenereerd met betrekking tot je gebruik van de website (inclusief je IP-adres), en voorkomen dat die gegevens door Google worden verwerkt door de browser-plug-in te installeren die beschikbaar is op de volgende link [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en]. Kijk voor meer informatie op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

9. Gebruik van sociale media plug-ins

Onze website maakt gebruik van plug-ins (""plug-ins"") voor het sociale netwerk facebook.com, wat wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (""Facebook""). De plug-ins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo’s of ze zijn gemarkeerd met de toevoeging ""Facebook Social Plugin"".

Als je op onze website een pagina bezoekt die deze knop bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar je browser verzonden en geïntegreerd in de website. Daardoor hebben wij geen invloed op de hoeveelheid gegevens die door Facebook worden verzameld met behulp van deze plug-in en daarom informeren we je slechts voor zover wij daartoe de kennis hebben:

Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook informatie dat jij een bepaalde pagina hebt opgevraagd op onze website. Als je bent ingelogd bij Facebook, kan Facebook je bezoek koppelen aan je Facebook-account. Als je interactie met de plug-ins hebt, bijvoorbeeld door op de knop ‘vind ik leuk’ te drukken of een opmerking te plaatsen, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van je browser naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als je geen lid bent van Facebook, kan Facebook evengoed je IP-adres verkrijgen en opslaan.

Voor de doeleinden en het toepassingsgebied van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede je rechten en instellingsopties voor de bescherming van je privacy kun je de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook bekijken op: http://www.facebook.com/policy.php.

Als je lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook gegevens over je verzamelt via onze website en die aan je op Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens koppelt, moet je uitloggen bij Facebook voordat je onze website bezoekt.

10. Wijziging van de richtlijn inzake gegevensbescherming

Dit privacybeleid kan nu en dan worden gewijzigd. Bekijk regelmatig onze website voor de meest recente versie.

11. Contact

Je kunt je verzoek, inclusief duidelijke identificatie voor jouzelf, per e-mail of per post aan ons toesturen op het volgende adres:

Randstad Sourceright GmbH
Algemeen directeur: Annelie Fitze en Hans Cramer van den Bogaart
Frankfurter Strasse 100
65760 Eschborn, Duitsland
gemeenteprojecten@talent-pool.com