Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance accounthouder integrale toegang WMO adviescentrum (zzp)

Geplaatst 24 aug. 2023
Project ID: YIS 9138388
Plaats
Noordwijk, Hybride
Uren
16 uur/week
Periode
4 maanden
Start: 16 okt. 2023
Einde: 15 feb. 2024
Tarief
0 - 95 €/uur
Uiterste voorsteldatum: 22 sep. 2023 14:00

Startdatum: z.s.m.

Einddatum: 15-02-24

Duur: 3 maanden

Uren per week: 16

Tarief: 73.5 - 88.5 €/hr


Update: deze opdracht is opnieuw uitgezet.

Voor deze opdracht zijn we op zoek naar een sterke persoonlijkheid. Een persoon met ruime ervaring binnen het sociale domein en dan vooral gericht op: kwartiermaken, verandermanagement waarbij de Gemeente nog wel de regie heeft en de concrete uitvoering bij een stichting en aangesloten externe partijen ligt.

Belangrijke rol voor betreffende externe inhuur is gericht op het ervoor zorgen dat de prestaties overeenkomen met de gemaakte afspraken middels monitoren. regelen van subsidies voor 2024 en begroting in de gaten houden


Accounthouderschap en de integrale toegang:

 De lokale loketten, het Wmo Adviescentrum, de sociale teams en de jeugd- en gezinsteams zijn vanaf 1 maart 2021 samengegaan in de stichting Voor ieder 1. Door de krachten te bundelen ontstaat er één organisatie voor alle inwoners uit Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk die zorg, ondersteuning of advies nodig hebben. Natuurlijk met in elk(e) dorp(skern) een locatie. Zodat er altijd een in de buurt is. Jong en oud kan bij Voorieder1 terecht. Hiervoor heb je geen verwijzing nodig en de hulp is gratis.

 

 Algemeen: goed opdrachtgeverschap is goed accounthouderschap:

Goed opdrachtgeverschap is een noodzakelijk voorwaarde voor succes: duidelijk moet zijn wat de opdracht is en welke maatschappelijke effecten moeten worden gerealiseerd, waarop wordt gestuurd en waarover aan wie verantwoording wordt afgelegd. Hierbij moet onder meer onderscheid worden gemaakt tussen de in de integrale toegang samenwerkende partijen, de governance-structuur van het samenwerkingsverband integrale toegang en derden-organisaties (‘het stakeholdersveld’).Stakeholdersveld en partijen:

Met de komst van de integrale toegang verandert het stakeholdersveld. MEE, Kwadraad en de organisaties achter de JGT’s vormen gezamenlijk de integrale toegang. De integrale toegang zelf maakt afspraken met andere organisaties zoals de ISD en de welzijnsorganisaties.  Deze verandering in het stakeholdersveld vraagt, mede gezien de ontwikkeling van een maatschappelijke agenda (MAG) een andere verdeling van de accounts op de afdeling en een meer intensieve, integrale afstemming tussen accounthouders onderling.Structuur afdeling en maatschappelijke agenda (MAG):

Binnen het sociaal domein in de gemeente Noordwijk worden accounts verdeeld op basis va het maatschappelijke programma en andere hoofdtaken. De in het MP opgenomen ambities zijn de doelen waarop accounthouders sturen. De accounthouder vertegenwoordigt de gemeente en is een belangrijke schakel in de samenwerking met externe partijen. Vanuit het doel om maatschappelijke meerwaarde te realiseren, werkt de accounthouder op basis van heldere afspraken samen met externe partners. De accounthouder monitort de voortgang en stuurt op afstand op beleidsdoelstellingen. Vanuit de maatschappelijke opgaven zoekt de accounthouder de integrale samenwerking met accounthouders op andere beleidsterreinen.

 


Taken accounthouder integrale toegang:

 • Voortgang en resultaten monitoren van de integrale toegang en de actoren hieromheen op basis van de diverse beleidsvelden

 • Afstemming en overleg met bestuurders over resultaten monitoring, de voortgang en de visie

 • Opstellen van beleid en voorstellen en adviezen ten aanzien van procedures en processen inzake integrale toegang en deze met de actoren afstemmen

 • Verantwoordelijk voor overlap en afstemming met integrale beleidsvelden aanpalend aan de integrale toegang

 • Structureel overleg met de stakeholders van de integrale toegang

 • Sturen op en analyseren van de financiën en budget

 • Sturen op basis van de presentatieovereenkomst

 • Signaleren van ontwikkelingen inzake de integrale toegang

 • Structureel overleg met de directeur bestuurder, de leidinggevenden en medewerkers van de integrale toegang

 • Op basis van de MAG en uitvoeringprogramma de P&C cyclus bewaken, waarbij je advies geeft aan de bestuurders en verantwoording aflegt aan de raad.Resultaat:

 • Heeft kennis van de verschillende manieren van het realiseren en monitoren van de opdracht, afhankelijk van het vraagstuk (bijvoorbeeld op output of op proces).

 • Begrijpt hoe een goede opdracht en een degelijk procesvoorstel beeldvorming, oordeelsvorming en de opdracht/besluiten kunt onderscheiden.Voortgang:


-         Kan effectieve interventies inzetten (in regionaal verband) juist kunt timen binnen de P&C-cyclus

 


Rollen:


-         Rol accounthouder

-         Rol beleidsmaker

o   Beleid monitor ontwikkelen, regisseren doelstellingen van uit maatschappelijke opgaven die we hebben geformuleerd. Monitoren van doelstellingen.

-         Rol subsidieverstrekker/ -controleur (‘governance’).

 

Competenties:

 • Samenwerken

 • Resultaatgerichtheid

 • Voortgangscontrole

 • Signaleren en sturen op nieuwe ontwikkelingen

 

Vaardigheden algemeen

 • Pakken van en invulling geven aan de gemeentelijke regierol

 • Kunnen maken en beoordelen van resultaat/prestatie afspraken en kunnen sturen op deze afspraken

 • Afleggen van verantwoording ambtelijk en bestuurlijk

 • Structureel in gesprek met partners en stakeholders over de voortgang

 • Bewaken van de voortgang op hoofdlijnen, faseert veranderingsprocessen en geeft de juiste momenten aan waar voortgang getoetst dient te worden

 • Bestuurlijke sensitiviteit

 • Stevig in regie en communicatie, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau

 


Competenties uitgewerkt in vaardigheden:


Samenwerken

 • Is zich bewust van het belang van organisatie breed accounthouderschap en integraal en domein overstijgend samenwerken.

 • In staat zijn om in gesprek met relaties de rolopvatting goed te kunnen beleggen en te bespreken.

 • In staat zijn om obstakels in de samenwerking op het gebied van overlegstructuur of inhoud aan te pakken en verschillende perspectieven te bieden. 

Competenties accounthouderschap en randvoorwaarden:

Bij goed opdrachtgeverschap zijn de volgende competenties relevant:

 • De accounthouder beschikt over voldoende kwaliteit om te kunnen beoordelen of opdrachten adequaat zijn uitgevoerd. Periodieke evaluatie is nodig.

 • De accounthouder beschikt over voldoende kennis en kunde om andere partijen aan te sturen (sturingskwaliteiten).

 • Noodzakelijk voorwaarde voor effectieve samenwerking tussen gemeenten en haar partners is het kunnen onderhouden van een succesvolle relatie (“hard op de inhoud, zacht op de relatie”).

 • De structuur van de afdeling is helder en de ondersteunende taken zijn adequaat belegd.

 • De governance van de IT is ingeregeld – rollen/ taken/ verantwoordelijkheden/ bevoegdheden, communicatielijnen en escalatieladder zijn helder.

 • Stuurgegevens zijn beschikbaar t.b.v. P&C cyclus

o   Gegevens vanuit de opdrachtnemer

o   Gegevens vanuit de gemeenten zelf (zoals financiële gegevens)

o   Stakeholderveld is inzichtelijk 

-         Kennis van juridische vormen organisatie van opdrachtnemers

-         Kennis van de, vaak gecombineerde, rollen van de gemeente

-         Kennis van de processen en de communicatielijnen bij een bestuurlijke opdracht

-         Kennis van het monitoren en verantwoorden van de opdracht

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten