Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Kwartiermaker gebiedsontwikkeling /externe adviseur

Posted Dec 7, 2020
Project ID: YIS000297
Location
Nuenen
Duration
6 maanden
(Jan 4, 2021 - Jun 30, 2021)
Hours/week
8 hrs/week
Payrate range
Unknown

Sinds begin dit jaar is een aantal belangrijke stakeholders in het gebied rondom de Parkstraat met elkaar in gesprek. De reden dat de stakeholders in gesprek zijn, is dat een aantal knelpunten en maatregelen die in 2010 zijn opgenomen in de centrumvisie niet tot uitvoering zijn gekomen, terwijl een aantal daarvan nog steeds actueel is. Tijdens de gesprekken is het besef gegroeid dat partijen moeten samenwerken om daadwerkelijk tot uitvoering te komen. Vanuit die ambitie is het van belang dat de stakeholders met elkaar in gesprek blijven en een uitvoeringsstrategie bepalen. Het gezamenlijk doel is het op gang brengen van een integrale ontwikkeling van het gebied vanaf de hoek Parkstraat/Voirt tot het Park en de Kloostertuin, inclusief de relatie met de overige delen van het centrum.


Opdracht

De stakeholders hebben het voornemen een externe adviseur aan te stellen om hen te ondersteunen in het proces om te komen tot de integrale ontwikkeling van de Parkstraat e.o..

 

Resultaten

De beoogde resultaten zijn:

●    Een routeboek / plan van aanpak om te komen tot een integrale ontwikkeling van het gebied vanaf de hoek Parkstraat/Voirt tot het Park en de Kloostertuin, inclusief de relatie met de overige delen van het centrum en een participatievoorstel.

●    Een afsprakenkader voor de periode van uitvoering met gezamenlijke inhoudelijke, financiële en organisatorische uitgangspunten en randvoorwaarden.

●    Een overzicht van deelprojecten

●    Een globaal overzicht van de financiele haalbaarheid van het totaal en van de deelprojecten, waarbij winstgevende en verliesleidende deelprojecten in beeld worden gebracht.


Werkzaamheden

De werkzaamheden van de adviseur houden ten minste in:

●    De adviseur is het eerste aanspreekpunt voor de stakeholders.

●    De adviseur activeert partijen om besluiten te nemen.

●    Het schrijven van het routeboek/plan van aanpak, het afsprakenkader en het overzicht van deelprojecten.

●    Vanuit het stakeholdersoverleg heeft een aantal architecten een vlekkenplan opgesteld. De adviseur is verantwoordelijk voor de vertaling van het vlekkenplan naar het inhoudelijk deel van het afsprakenkader.

●    De adviseur doet voorstellen aan de stakeholders voor wat betreft de inhuur van inhoudelijke expertise.

●    De adviseur inventariseert de subsidiemogelijkheden en ondersteuning vanuit andere overheden en instanties.

●    De adviseur mag op eigen initiatief en in overleg met de Stakeholders Parkstraat verbetervoorstellen doen met betrekking tot de inkleuring van de opdracht


Planning

We beogen de resultaten binnen een half jaar te behalen.


Uitgangspunten

De extrene adviseur hanteert bij de uitvoering van de opdracht de volgende uitgangspunten:

●    Vanuit het proces dat we tot nu toe hebben doorlopen, is het belangrijkste uitgangspunt dat de stakeholders gezamenlijk optrekken.

●    Het vlekkenplan van de architecten vormt qua functies (niet qua programma) een eerste aanzet voor de inhoudelijke denkrichting / ambitie voor de beoogde gebiedsontwikkeling.

●    We focussen ons op de Parkstraat e.o., maar stemmen af met de overige delen van het centrum.

●    We staan een integrale aanpak voor, waaronder we in elk geval de onderlinge samenhang verstaan tussen diverse thema’s als leefbaarheid, bereikbaarheid, parkeren, duurzaamheid, detailhandel, horeca, wonen, groen, cultuurhistorie et cetera.

●    Participatie hebben we hoog in het vaandel staan. Het is van belang dat ook andere stakeholders in het gebied, zoals bewoners en gebruikers worden betrokken.


Profiel

De externe adviseur moet minimaal beschikken over de volgende kwaliteiten:

●    De adviseur verbindt alle partijen en belangen, een echte bruggenbouwer.

●    De adviseur weet partijen te enthousiasmeren.

●    De adviseur heeft ruime inhoudelijke kennis om relaties te kunnen leggen tussen de verschillende inhoudelijke thema’s.

●    De adviseur weet op het juiste tijdstip aan te geven welke inhoudelijke kennis moet worden ingewonnen.

●    De adviseur heeft gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen.

●    De adviseur ontzorgt bij het maken van keuzen en de uitvoering daarvan.

●    De adviseur heeft aantoonbare ervaring op bovenstaande punten.


Omvang van de opdracht

De omvang van de opdracht schatten we in op ongeveer 230 uur over een looptijd van 26 weken.


Sollicitatie deadline is donderdag 10 dec om 10:00 uur.

Similar projects

+ Search all projects