Gemeenteprojecten

Freelance Position Paper "Zwijndrecht aan het Werk"

Geplaatst 14 apr. 2021
Project ID: YIS000617
Plaats
Zwijndrecht
Duur
8 maanden
(26 apr. 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
1 hrs/week
Tarief
Unknown

Opdracht position paper 'Zwijndrecht aan het werk!' : verbinding Economie-Participatie-Armoede De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft voor de raadsperiode 2018-2022 een stevige ambitie om het aantal inwoners dat in armoede leeft te verminderen.


Voor de periode t/m 2022 heeft de raad hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld, in de vorm van het 'Deltaplan aanpak Armoede'. In de programmabegroting zijn de activiteiten voor economische ontwikkeling, participatie en het tegengaan van armoede samengevoegd in één programma: 'Bestrijding van armoede'. Omdat wij werk zien als de beste route om duurzaam uit armoede te komen. In de begroting 2021 staat toegelicht: "We beschouwen de manier waarop we invulling geven aan de Participatiewet, onze Economische strategie en het Deltaplan aanpak Armoede als één aanpak en werken in 2021 aan versterking van de samenhang tussen onze interventies en activiteiten, zodat deze het meeste effect hebben voor onze inwoners en ondernemers." Die noodzaak wordt naar verwachting alleen maar groter, wanneer we in het komende jaar de effecten van de coronacrisis nog sterker gaan voelen. Waar nu steunmaatregelen vanuit het Rijk nog een verzachtende werking hebben, waardoor bijvoorbeeld het aantal faillissementen nu nog laag blijft. We zijn inmiddels ruim een jaar onderweg met het Deltaplan aanpak Armoede en hebben nog bijna twee jaar te gaan.


Daarnaast staan we op het punt om een Economische strategie te formuleren, waaronder een update van de Economische agenda komt te vallen, samen met de Bedrijventerreinenstrategie, het Detailhandel- en horecabeleid en onze inzet in het kader van de regionale Groeiagenda. We constateren dat er tot nu toe al een aantal dwarsverbanden tot stand is gekomen tussen de beleidsterreinen op het gebied van economische en maatschappelijke ontwikkeling en de wil er is om samen op te trekken. Maar ook dat we nog gewend zijn om vanuit afzonderlijke lijnen te opereren.


Er is behoefte aan een gezamenlijke koers, die begint met een 'strategische kop'/ een verhaal dat de verbindende opgave voor Economie, Participatie en Armoede helder verwoordt. Een strategische koers die het uitgangspunt vormt om in de uitvoeringspraktijk, van economische ontwikkeling, arbeidsmarktbeleid (denk ook aan de rol van het (beroeps)onderwijs in het geheel, dat heeft zowel impact op het voorkomen van armoede als wel een belangrijke rol voor de economische groei om over voldoende kwalitatief personeel te beschikken in de toekomst), armoedebestrijding en het bevorderen van participatie, te toetsen of we de juiste accenten leggen en het maximale halen uit kansen om inzet aan elkaar te verbinden en zodoende optimaal effect te bereiken.


De opdracht betreft:

-In kaart brengen (overview) van de huidige inzet van de gemeente op de relevante terreinen. Dit vindt plaats in een sessie met de opdrachtgever en kan worden aangevuld met betrokken adviseurs*;

-Scherp formuleren van de verbindende strategische opgave Economie-Participatie-aanpak Armoede en het benoemen van daarbij relevante uitdagingen/ dilemma's, kansen en invloedrijke contextfactoren. Dit vindt plaats in een sessie met de opdrachtgever en kan worden aangevuld met betrokken adviseurs;

-Formuleren van een position paper / strategische koers voor de verbinding Economie-Participatie-aanpak Armoede;

-Opstellen van een hands-on actieplan Zwijndrecht aan het werk! Dit actieplan bevat een routekaart die vanuit de strategische koers focus aanbrengt hoe bestaande en geplande activiteiten en wellicht nieuwe pilots (effectiever) uitgevoerd kunnen worden om die verbinding te maken;

-Een advies over de rolverdeling bestuurlijk opdrachtgever - ambtelijk opdrachtgever - ambtelijk opdrachtnemer, aangezien deze opgave meerdere portefeuilles (bestuurlijke verantwoordelijkheid) en afdelingen (ambtelijke aansturing) betreft.


Opdrachtgever(s):

-Afdelingshoofd Maatschappelijke ontwikkeling

-Afdelingshoofd Ruimtelijke ontwikkeling -Teamleider Advies, Ruimtelijke ontwikkeling

-Strateeg Deltaplan Armoede, Maatschappelijke ontwikkeling (eerste aanspreekpunt)


Sollicitatie deadline is 19-4 om 08:00 uur en het betreft een opdracht van 12 maanden die tussen de 60/80 uur omvat.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten