Gemeenteprojecten

Freelance kwartiermaker regionaal mobiliteitsteam Helmond-de Peel

Geplaatst 23 apr. 2021
Project ID: YIS000647
Plaats
Helmond
Duur
8 maanden
(1 mei 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

De arbeidsmarktregio Helmond-de Peel heeft begin 2021 de eerste stappen gezet in het kader van crisisdienstverlening en met de inrichting van een regionaal mobiliteitsteam (RMT) voor werkgevers en werknemers die hard door de Coronacrisis worden geraakt. Het neerzetten van een regionaal mobiliteitsteam vormt onderdeel van het landelijke sociaal herstelpakket van het Rijk. Het RMT wordt opgezet om met ontslag bedreigden en werkloos geworden personeel zo snel mogelijk naar ander werk te begeleiden. Het RMT wordt multidisciplinair samengesteld en de verschillende partners werken hierin intensief samen.


Voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel zoeken we één kwartiermaker regionale arbeidsmobiliteit die de regie voert op de ontwikkeling en implementatie van het regionaal mobiliteitsteam. 


Inwoners en werkgevers in Helmond-de Peel zijn flink getroffen door de coronacrisis. Er staat voor hen en talloze anderen in de regio veel op het spel. Het is belangrijk om snel en adequaat goede (aanvullende) dienstverlening in te richten voor deze groeiende groep ondernemers, werkzoekenden (waaronder jongeren en zelfstandige ondernemers) en werkenden die mogelijk werkloos raken en die de komende tijd behoefte hebben aan extra ondersteuning. Het Rijk trekt in dit kader 200 miljoen euro uit voor het opzetten van regionale mobiliteitsteams voor crisisdienstverlening.


De uitdaging

Voor de ontwikkeling en implementatie van het regionaal mobiliteitsteam voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel zoeken we op korte termijn een kwartiermaker. Deze kwartiermaker RMT neemt de regie om samen met de samenwerkingspartners te komen tot een regionaal interdisciplinair mobiliteitsteam. De kwartiermaker brengt de samenwerkende partijen bij elkaar en organiseert een aanvullende integrale crisisdienstverlening in een regionaal mobiliteitsteam. Dit team sluit aan op en maakt maximaal gebruik van de gezamenlijke regionale activiteiten en dienstverlening (menukaart) van gemeenten, UWV, sociale partners en overige partners (private en publiek). De kwartiermaker legt daarbij de dwarsverbanden met diverse andere opgaves binnen de bestaande structuren en ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio, zoals de ontwikkeling van Stageregio en het één loket voor werkgevers, werkenden, werkzoekenden en studenten. Het mobiliteitsteam wordt gepositioneerd vanuit het uitgangspunt dat de dienstverlening goed bereikbaar is voor ondernemers, werkgevers, werknemers en werkzoekenden en aansluit bij de reguliere infrastructuur. Bovenstaande betekent dat het team in een dynamisch werkveld opereert dat met het ene been onderdeel is van de reguliere dienstverlening van de verschillende partners en met het andere been focus aanbrengt op specifieke aanvullende dienstverlening rondom arbeidsmobiliteit. Door de verschillende belangen, maar ook de drukte op het speelveld is het daarnaast belangrijk om de dienstverlening met een gerichte communicatie zicht- en vindbaar te maken. Zodra de dienstverlening met draagvlak operationeel is en enkele maanden functioneert, adviseert de kwartiermaker ook over de meest optimale wijze van tijdelijke sturing en borging op het team.


Opdrachtgever

Opdrachtgever van de kwartiermaker RMT zijn de vier kernpartners; vakbonden (CNV, FNV), VNONCW, UWV en de centrumgemeente Helmond. Deze partners maken deel uit van de stuurgroep RMT. De stuurgroep bestaat uit de vier kernpartners en het onderwijs, SBB en Senzer. De kwartiermaker legt verantwoording af aan de kernpartners van de stuurgroep RMT, is secretaris van de stuurgroep RMT en informeert op verzoek van de stuurgroep aan de Regiegroep Onderwijs & Arbeidsmarkt. 


De opdracht

 Je vertaalt de doelstellingen en resultaten uit de landelijke en regionale opdracht in een projectplan met daarin een ordening van acties en projecten, een planning, financieel overzicht en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en ureninzet per partner;

 Je brengt raakvlakken, dwarsverbanden en afhankelijkheden tussen projecten maar ook met andere trajecten binnen de samenwerkingspartners in beeld waar nodig voor het functioneren van het mobiliteitsteam;

 Je stuurt op de voortgang in de opstartfase en de overdracht naar de samenwerkingspartners, het realiseren van de doelen en spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheden;

 Je richt het mobiliteitsteam in en coördineert vanuit een onafhankelijke positie de werkzaamheden van het RMT en fungeert als spin in het web in het regionale samenwerkingsverband. De bemensing van het team bestaat uit direct bij de uitvoering betrokken medewerkers van betrokken organisaties. De medewerkers in het mobiliteitsteam blijven formeel en hiërarchisch onder de eigen moederorganisatie vallen.

 Je bent verantwoordelijk voor het leggen van de verbinding met de rest van de organisaties.

 Je betrekt belangrijke onderdelen en stakeholders via de gremia van de regionale onderwijsen arbeidsmarktpartners in de ontwikkeling en uitwerking van projecten en producten en legt de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort;

 Je rapporteert periodiek aan de kernpartners en op verzoek van de kernpartners/stuurgroep aan de Regiegroep O&A;

 Je bent secretaris van de stuurgroep RMT en zorgt in het verlengde daarvan voor de voorbereiding en agenda van de overleggen van de stuurgroep.

 Zodra de dienstverlening met draagvlak operationeel is en enkele maanden functioneert adviseer je over de meest optimale wijze van tijdelijke sturing en borging op het team.


De ideale kandidaat

 Academisch werk- en denk niveau;

 Ruime kennis en ervaring met organisatieontwikkeling, programma- en projectmatig werken binnen netwerkorganisaties;

 Relevante kennis en ervaring binnen het sociale domein en economie (arbeidsmarkt), in het bijzonder: ervaring met organiseren van (regionale) werkdienstverlening;

 Ruime kennis en ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke en een publiek-private omgeving;

 Resultaatgericht, creatief, hands on, praktisch, stressbestendig, besluitvaardig, communicatief sterk op verschillende niveaus, organiserend vermogen, sterk in onderhandelen en bemiddeling;

 Heeft oog voor de vraag van werkzoekenden en werknemers, weet wat er speelt bij sociale partners, spreekt de taal van ondernemers en heeft oog voor de problematiek van de ondernemers in de arbeidsmarkt regio door corona;

 Kennis van arbeidsverhoudingen en aandacht voor diverse belangen van werknemers en werkgevers;

 Kan op veel schaakborden vanuit een onafhankelijke positie tegelijk spelen in een dynamisch werkveld en dit met uiteenlopende en gelijkwaardige partners vertalen naar goede en vooral werkbare afspraken.

 Kennis van de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel en eerdere werkervaring in deze regio is een pré.


Over gemeente Helmond

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn in gemeente Helmond mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk heeft de gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die moet worden gehandhaafd, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Het standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’. Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën.


Sollicitatie deadline is 28-4 om 10:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten