Gemeenteprojecten

Freelance Consulent Inkomen

Geplaatst 18 jun. 2021
Project ID: YIS 9097126
Plaats
Zuid-Holland
Duur
4 maanden
(5 jul. 2021 - 5 nov. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Locatie: Zuid-Holland

Sollicitatie deadline: 25-6 om 14:00 uur


Resultaatgebied 1: beleidsuitvoering

- Onderzoekt de rechtmatigheid van uitkeringen. Beoordeelt en ziet toe op het rechtmatig verstrekken van de uitkeringen.

- Voert intakegesprekken en legt huisbezoeken af om tot een juiste beoordeling te komen voor alle voorkomende doelgroepen.

- Informeert klanten over voorzieningen in het kader van aanvullend inkomen.

- Informeert klanten over hun rechten en plichten en eventuele wijzigingen op individueel niveau of in de vorm van workshops in samenwerking met de consulenten doelmatigheid.

- Houdt telefonische spreekuren.

- Beoordeelt en behandelt uitkeringsverzoeken (levensonderhoud, bijzondere bijstand en inkomenstoeslag) voor uitkeringsgerechten en niet uitkeringsgerechtigden. Verantwoordelijk voor terugvorderingen, boetegesprekken en beoordelingen.

- Verzorgt alle administratieve handelingen i.v.m. de participatieverklaring.

- Verzorgt doorbetaling van de vasten lasten van de statushouders (ontzorging van het financieel beheer) tot dat de statushouder financieel zelfstandig is. Hiervoor worden diverse contacten onderhouden onder andere de begeleidende instantie.

- Doet rechtmatigheids-, hercontrole-, wijzigings- en beëindigingsonderzoeken en schrijft rapporten.

- Redigeert en stelt beschikkingen op en verwerkt mutaties.

- Handelt IB-signalen af.

- Doet fraudeonderzoeken. Op basis van het soort onderzoek doet of de consulent of de toezichtouder het (voor)onderzoek. Consultent nodigt betrokkenen uit en houdt samen (bij zwaardere casuïstiek) met toezichthouder het confrontatiegesprek. Heeft een signalerende rol in fraudepreventie.

- Beheert een caseload van kandidaten met een bijstandsuitkering waarbij er tijdig de juiste interventies worden gedaan zoals hercontroles, en alle voorkomende werkzaamheden die hieruit voortvloeien.

- Werkt integraal samen binnen de eigen organisatie en met publieke en private partners.

- Onderhoudt contacten met inwoners, diens vertegenwoordigers en instanties op casusniveau.

- Voert intake- en poortwachtersgesprekken samen met de consulent Werk, om de instroom in de bijstand te voorkomen, te toetsen op rechtmatigheid en om door te verwijzen naar voorliggende voorzieningen.

- Voert de beoordeling van de collectieve ziektekostenverzekering uit en neemt hierover een besluit.


Resultaatgebied 2: kwaliteitsbewaking

- Geeft advies over knelpunten en mogelijkheden. Doet verbetervoorstellen gericht op het aanpassen van werkprocessen, instructies, brieven en beschikkingen. Leg dit terug bij de coördinator.

 

Context

- Specifieke beleidslijnen en daarbij behorende relevante wet- en regelgeving, processen en procedures zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden.

- Rapporteert aan de teammanager Participatie over de inhoud, voortgang (planning) en resultaat van de werkzaamheden.

- Stemt af met interne- en externe betrokkenen en samenwerkingpartners.

- HBO werk- en denkniveau. Kennis van de sociale kaart van Lansingerland.

- Essentiële competenties: analytisch vermogen, plannen en organiseren, mondelinge en schriftelijke communicatie, nauwkeurigheid, resultaatgerichtheid, stressbestendigheid (druk weerstaan), klantgerichtheid, samenwerken en kwaliteitsgerichtheid.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten