Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance buitengewoon opsporingsambtenaar openbare ruimte (zzp)

Posted Aug 5, 2022
Project ID: YIS 9119116
Location
Son en Breugel , Noord-Brabant
Duration
5 maanden
(Sep 1, 2022 - Feb 1, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 19, 2022 12:00 PM

Start: 01-09-2022

Duur: 01-02-2023

Uren: 36

Schaal: 8

Tarief: passend bij kennis en werkervaring

 

Is medewerker van de afdeling en verantwoording verschuldigd aan het afdelingshoofd. Kan voor ondersteuning en coaching gebruik maken van de deskundigheid van het afdelingshoofd.

Alle werkzaamheden worden verricht op basis van een algemene werkopdracht die gerelateerd is aan de algemene doelstellingen van de organisatie en de daaraan ten grondslag liggende filosofie. Functie is verantwoordelijk voor het binnen de gestelde kaders geven van tijdige en correcte uitvoering van de opgedragen activiteiten op basis van jaarplannen en contracten. De werkzaamheden zijn aan eindcontrole onderhevig waarbij de aard van de controle zich beperkt tot kwaliteit en tijdigheid.

 

RESULTAATGEBIEDEN

§ Uitvoering en toetsing

§ Toezicht en controle (handhaving)

§ Overige werkzaamheden

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

§ Uitvoering en toetsing

Het in behandeling nemen van aanvragen en of verzoeken van (interne en externe) klanten voor een specifieke dienstverlening of product. Werkzaamheden omvatten het bewaken van de geldende termijnen, verzorgen van de voortgang van de werkzaamheden, informeren van de klant (intern en extern) over het uit te voeren werkproces en het verzorgen van de nodige correspondentie. Aanvragen en verzoeken worden getoetst aan de geldende richtlijnen en in voorkomende gevallen worden voorstellen gedaan af te wijken van de algemene richtlijn in verband met afweging van specifieke belangen. Advisering in deze wordt gezien als onderdeel van de uitvoering. Over het algemeen liggen de kaders waarbinnen gewerkt dient te worden vast. Budgetverantwoordelijkheid en voortgangsrapportages worden begrepen onder deze taakbeschrijving.

 

§ Toezicht en controle (handhaving)

Het controleren in de praktijk van de eerdere genomen beslissingen c.q. verstrekte beschikkingen. Nagaan of de werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de eerder ingediende plannen en de op grond daarvan verstrekte vergunning dan wel beschikking.

De werkzaamheden brengen met zich mee dat er in overleg wordt getreden met verschillende partijen waarbij de aard van de contacten is gericht op het verkrijgen van begrip. Ingeval van onenigheid over de uitleg van de vergunning c.q. beschikking dan wel over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden kan er sprake zijn van conflict. Terugvallen op anderen is in de praktijk niet direct mogelijk zodat eigenstandige beslissingen moeten worden genomen die effecten kunnen hebben voor de gemeente.

 

Toezicht en handhaving omvat tevens de zogenaamde bouwpolitie op grond waarvan de bevoegdheid tot het stilleggen van een bouwwerk dan wel het toepassen van politiedwang is verstrekt.

 

§ Overige werkzaamheden

Het in voorkomende gevallen verrichten van werkzaamheden ter ondersteuning van afdelingsactiviteiten dan wel de organisatorische eenheid dan wel de gehele gemeente betreffende, gericht op het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening.

 

TAAKVELDEN

Op basis van de jaarplanning worden uit onderstaande taakvelden werkzaamheden opgedragen:

-  Bouw- en woningtoezicht en controle op vergunningenafgifte

- Brandweer / gebruikersvergunningen

- Handhaving (uitvoering) algemeen

- Milieutoezicht / BOA

 

Opleidingseisen:

Een MBO denk en werkniveau op basis van bijvoorbeeld een technische opleiding met een specialisatie op vakgebied zoals bijvoorbeeld bouwkunde, weg en waterbouw of milieukunde.

 

Ervaringseisen:

Na afronding van de opleiding is aanvullende kennis noodzakelijk op het gebied ambtenaar bouw en woningtoezicht 1 en 2 of vergelijkbaar.

Na afronding van de opleiding is in de combinatie van praktijk en aanvullende opleiding extra ervaring noodzakelijk om de toepassing van het opgedragen dienstenpakket binnen de gemeentelijke organisatie volledig en volwaardig te kunnen uitvoeren

Similar projects

+ Search all projects