Gemeenteprojecten

Sr Projectleider Woningbouw ZZP

Geplaatst 6 nov. 2020
Project ID: YIS00252
Plaats
Gemert
Duur
1 jaar
(1 dec. 2020 - 30 nov. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Plaats in de organisatie:

Verantwoordelijk voor het realiseren van projecten en is verantwoording verschuldigd aan het afdelingshoofd.

 

Functiekenmerken:

De werkzaamheden vereisen een vaardigheid en bekwaamheid op WO-niveau waarbij (mede) richting gegeven wordt aan de ontwikkeling van afdelingsoverstijgende projecten met een strategisch karakter waarbij politiek gevoelige thema’s worden behandeld. Het werk kan op hoofdlijnen gecontroleerd worden en zal bij wijze van steekproef worden uitgevoerd. Het werk omvat het ontwerpen en realiseren van nieuwe oplossingen in de uitvoeringssfeer binnen de opgedragen projecten. De nadruk bij de functionele contacten van de projectleider ligt op overtuigen en het verkrijgen van medewerking bij belangentegenstellingen, waarbij vanuit het vastgestelde beleid of met name regelgeving machtsmiddelen aanwezig zijn.

 

Opleidings- en ervaringseisen:

Een academisch denk- en werkniveau op basis van een gerichte academische opleiding. De basisopleiding veronderstelt voldoende theoretische kennis, ervaring op het gebied van planvoorbereiding en projectadministratie is gewenst.

 

Resultaatgebieden:

Projectadministratie − Opstellen van de projectplanning en de uitvoering binnen deze planning door het vaststellen van meetmomenten en het formuleren van kritieke pad analyses. − Opzetten en bijhouden van een projectadministratie, inclusief financiële planning, uitvoering en rapportage van het toegewezen project. − Opstellen van (tussentijdse) rapportages aan het MT en het voorbereiden van rapportages aan B&W en de gemeenteraad. − Vertaalt praktijkervaringen naar beleidsinitiatieven ter verbetering van toekomstige projecten en is belast met de interne afstemming op beleidsniveau tussen afdelingen en de coördinatie van parallelle werkzaamheden over verschillende afdelingen ten aanzien van het project. Planvoorbereiding − Zorgdragen voor de ontwikkeling en het in uitvoering brengen van beleids- en beheersplannen, daarbij kunnen komen tot een integrale en totaal aanpak van op beleidsniveau vastgestelde kaders. − Uit- en aanbesteding van werkzaamheden en het verrichten van de voortgangsrapportages, verantwoordelijk binnen het gehele proces voor het middelenbeheer. − Bij de uitvoering van de werkzaamheden is een actieve samenwerking met anderen noodzakelijk zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Deze samenwerking vergt een gericht contact op het realiseren van de uitvoering en het komen tot effectieve en efficiënte oplossingen in de praktijk. Beleidskaders vormen de basis voor de uitvoering. − Stellen van prioriteiten en tijdig nemen van initiatief om afgesproken taakstellingen te realiseren. − Administratief bijhouden van de uitvoering en in voorkomende gevallen zicht houden op de uitvoering door derden. Bewaking kwaliteit processen − Is belast met de bewaking van de effectieve inzet van de bedrijfsmiddelen in relatie tot algemene beleidsregels. − Toetst adviezen systematisch op effectiviteit en efficiency. − Ziet toe op de kwaliteit van de beleidsproducten. − Bewaakt volledigheid (integraliteit) van de advisering aan college en raad. − Voert risico analyse uit met betrekking tot de juridische en financiële consequenties van voorgenomen beleid en advies en adviseert hierover gevraagd en ongevraagd management en bestuur. Overige werkzaamheden. − Het in voorkomende gevallen verrichten van werkzaamheden ter ondersteuning van het werkterrein, de afdeling of de gemeentelijke organisatie, gericht op het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening. 

 

Functionele Competenties

Projectleiding Organisatiesensitiviteit Definitie Zich bewust tonen van de invloed en de gevolgen van beslissingen en gedragingen van mensen in een organisatie. Gedragsvoorbeelden • Houdt bij voorstellen rekening met acceptatie in de organisatie. • Kent de weg binnen de eigen informele organisatie en maakt daar effectief gebruik van. • Communiceert belangrijke beslissingen aan alle relevante belanghebbenden. • Houdt rekening met de mogelijke gevolgen van beslissingen en handelen op anderen in de organisatie. Bijvoorbeeld het passeren van medewerkers of het scheppen van verwachtingen bij medewerkers. • Toetst bij belangrijke kwesties bij de juiste partijen of er voldoende draagvlak is voor een bepaald voorstel. Plannen en Organiseren Definitie Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties, middelen en mensen aangeven en vervolgens doelmatig organiseren om deze doelen te kunnen bereiken. Gedragsvoorbeelden • Combineert activiteiten op een tijd- en/of kosten besparende manier. • Brengt voordat hij aan een taak begint de te verrichten werkzaamheden en activiteiten in kaart die tot het gewenste doel leiden. • Is in staat voor een project, taak of acties een realistisch tijdschema op te stellen. • Verdeelt bij projecten of omvangrijke taken zo mogelijk de activiteiten over medewerkers of collega’s (en wijst evt. middelen toe) met een zo efficiënt mogelijk gebruik van mensen, middelen, tijd. • Maakt bij het plannen en organiseren duidelijke afspraken en geeft verwachtingen aan (wie, wat, wanneer). Probleemanalyse Definitie Signaleren van problemen, opsporen van mogelijke oorzaken; zoeken en onderzoeken van belangrijke gegevens. Verbanden leggen tussen gegevens om de oorzaak van problemen te vinden. Gedragsvoorbeelden • Stelt bij het bespreken van problemen gerichte vragen om helderheid te krijgen. Is niet tevreden met onvolledige informatie en vraagt of zoekt dóór voordat hij besluiten neemt. • Weet feitelijkheden, veronderstellingen en gevoelens die een rol spelen in een probleem te analyseren en op een rij te zetten. • Zoekt bij probleemanalyse eerst naar de grote lijnen, duikt niet direct in de details, en bekijkt het probleem vanuit meerdere brede invalshoeken. • Legt bij probleemanalyse verbanden tussen gegevens, ziet samenhangen tussen gegevens, meningen en problemen en trekt logische conclusies. • Analyseert en combineert bij onoverzichtelijke problemen de gegevens en weet tot de wezenlijke kern door te dringen. Resultaatgerichtheid / Doelgerichtheid Definitie Zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleidingen blijven richten op het bereiken van het doel. Gedragsvoorbeelden • Houdt tijdens gesprekken het einddoel en het te bereiken resultaat goed voor ogen, houdt de grote lijn vast in het gesprek. • Geeft prioriteit aan resultaten behalen boven andere doelen. • Zoekt effectieve oplossingen en stimuleert speciale acties als het resultaat in gevaar komt en spant zich in om afgesproken resultaten hoe dan ook te realiseren. • Wijkt in overleg, zonodig af van procedures en planningen of past de tactiek of strategie aan om resultaten te behalen. • Richt processen in de organisatie zo in dat het behalen van resultaten voorop staat en snel zichtbaar is. 

 

Kerncompetenties

Initiatief (Ondernemend) Definitie Problemen of belemmeringen signaleren en zo snel mogelijk oplossen. Alert zijn op kansen, nieuwe situaties of problemen en er in een vroeg stadium naar handelen. Gedragsvoorbeelden • Ziet het werk dat gedaan moet worden en handelt daarnaar. • Wacht bij problemen niet af, stelt zich niet afhankelijk op, maar gaat erop af, verzamelt informatie en onderneemt actie om het probleem op te lossen. • Komt met voorstellen om in te spelen op toekomstige kansen voor de organisatie, afdeling, producten, diensten. • Vraagt uit zichzelf naar informatie, stelt zaken ter discussie, stelt onderwerpen aan de orde en vraagt naar het “waarom”. • Draagt uit eigen beweging nieuwe of andere werkwijzen, voorstellen, oplossingen en onderwerpen aan en neemt hierin het voortouw. Integriteit Definitie Is transparant en eerlijk. Handhaaft professionele sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken. Gedragsvoorbeelden • Is transparant over zijn belangen (heeft geen verborgen agenda). • Blijft consistent vasthouden aan zijn waarden en gedragsnormen, ook onder druk. • Geeft de door hemzelf gemaakte fouten toe en neemt hiervoor verantwoordelijkheid. • Gaat zorgvuldig en discreet om met vertrouwelijke of gevoelige informatie over de organisatie en over medewerkers. • Voorkomt belangenverstrengelingen en heft deze door open communicatie tijdig op. • Stelt ongewenst gedrag aan de orde. Samenwerken (Communicatie) Definitie Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de groep / de ander. Gedragsvoorbeelden • Speelt informatie en ervaringen die voor anderen van belang zijn tijdig door. • Bespreekt meningsverschillen met collega’s op tactvolle en constructieve wijze, zonder het conflict uit de weg te gaan. • Laat blijken het gezamenlijk resultaat boven het eigen resultaat te stellen. • Betrekt anderen actief en op constructieve wijze bij overleg door te vragen naar en voort te bouwen op voorstellen en ideeën van anderen. • Biedt hulp aan, denkt mee, wanneer collega’s daaraan behoefte hebben of bij problemen of conflicten. • Draagt bij het feedback geven andere gedragsmogelijkheden aan die effectiever zouden kunnen zijn. • Nodigt de ander uit om op de feedback te reageren en luistert naar de reactie van de ander. Klantgerichtheid Definitie Een hoge prioriteit geven aan tevredenheid van klanten en aan het verlenen van service of hulp en daarnaar handelen. Bij interne klantgerichtheid: vervang klanten door collega’s. Gedragsvoorbeelden • Reageert adequaat en zo snel mogelijk op vragen en verzoeken van klanten (of van collega’s). • Toont begrip voor de wensen, problemen en klachten van klanten ( of van collega’s). • Maakt duidelijke afspraken met klanten (of collega’s) en zorgt voor follow-up en naleving van afspraken. • Bedenkt vanuit de belangen en situatie van de klanten (of collega’s) mogelijkheden om hen van dienst te kunnen zijn. • Investeert in een lange-termijnrelatie met klanten (of collega’s). 

 

Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor dit project inschrijven.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten