Gemeenteprojecten

Specialist informatiemanagement en planvorming bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Geplaatst 11 jan. 2021
Project ID: YIS000360
Plaats
Eindhoven
Duur
11 maanden
(17 jan. 2021 - 30 dec. 2021)
Tarief
0 - 95 €/hr

Doelstelling:

Het laten functioneren van de crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie.


Resultaatgebied 1: Het ontwikkelen, valideren en implementeren van plannen en procedures ten behoeve van het multidisciplinair optreden bij crisis, rampen en grote incidenten (projectmatig en in samenwerking met andere diensten)

·        ontwikkelt projectmatig en in samenspraak met andere diensten plannen en procedures ten behoeve van het operationeel optreden: voert regie op planvorming en procedures en stemt deze af op vergelijkbare plannen en procedures van partners binnen de crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie;

·        is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van informatie t.b.v. de crisisbeheersingsorganisatie;

·        ondersteunt en bewaakt de implementatie van nieuwe plannen en procedures en ziet toe op het gebruik daarvan toetst;

·        vertegenwoordigt de VRBZO in (landelijke) werkgroepen en projecten


Resultaatgebied 2 Het ontwikkelen, de voorbereiding op en het in stand houden van organisatorische kaders ten behoeve van informatiemanagement tijdens multidisciplinair optreden bij crisis, rampen en grote incidenten

·        is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van de processen opschaling en (crisis)

   informatiemanagement)

·        Organiseert samenwerking op het vlak van crisis-informatiemanagement en geeft functionele sturing aan het functioneel beheer van de applicaties die vallen onder het

   informatiemanagement.

·        Is verantwoordelijk voor het inrichten en in stand houden van het informatieproces binnen de crisisorganisatie VRBZO;

·        Vertegenwoordigt de VRBZO in bovenregionale en landelijke platforms aangaande crisisinformatiemanagement;

·        het inrichten en in stand houden van het informatiemanagement binnen de crisisorganisatie VRBZO;


Resultaatgebied 3: preparatie op het multidisciplinair optreden

·        zorgt voor de facilitering (opleiding, rooster, middelen) van de multidisciplinaire functies in de opschalingstructuur

·        zorgt voor beschikbaarheid en functionaliteit van data en systemen binnen de afgesproken kaders;

·        Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de multidisciplinaire evaluatieprocedure van de

   opschaling van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding.


Resultaatgebied 4: algemeen

·        evalueert plannen en –procedures, stelt deze zo nodig bij en komt tot verbetervoorstellen;

·        analyseert bestaand beleid, in- en externe ontwikkelingen, vertaalt landelijke- en regionale tendensen naar de eigen organisatie en stelt verbetervoorstellen op;

·        brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de het afdelingshoofd;

·        neemt deel aan (landelijke) werkgroepen en projecten en levert daar inhoudelijke inbreng;

·        is intermediair tussen de organisatie en partners (o.a. de landelijke meldkamerorganisatie, waterschappen, vitale ketenpartners enz.).


Speelruimte

·        neemt beslissingen bij het toetsen aan vragen, voorstellen, e.d. aan vastgestelde regelgeving, bij het doen van voorstellen ter verbetering van rendement op gebruik in de toekomst, compleet met relevante gegevens.

·        adviseert vanuit het vakgebied over te nemen beslissingen en in te nemen standpunten;

·        samenhangende richtlijnen en procedures zijn aan de orde als het gaat om het behalen van de noodzakelijke resultaten;

·        Kader: specifieke beleidslijnen van crisisbeheersing

·        Legt verantwoording af aan het afdelingshoofd crisisbeheersing over de kwaliteit van de

vaktechnische werkzaamheden, het beheer van de plannen en procedures en de inhoudelijke ondersteuning en uitvoering van beleid.


Kennis en vaardigheden

·        algemene kennis op het gebied van crisisplanvorming en informatiemanagement binnen het veiligheidsdomein

·        HBO werk- en denkniveau

·        goede adviesvaardigheden

·        goede communicatieve vaardigheden in staat te verbinden

·        gericht op samenwerking

·        sterk analytisch vermogen

·        informatie kunnen vertalen in plannen/procedures


Contacten

·        met medewerkers van andere afdelingen/sectoren om af te stemmen en te informeren;

·        contacten met ketenpartners over de facilitering van operationele functionarissen in de

   crisisorganisatie en de afstemming daarop;

·        met landelijke netwerken om ontwikkelingen op het gebied van multi-planvorming en

   informatiemanagement om inhoudelijke inbreng te hebben bij het ontwikkelen van beleid.


Let op: sollicitatie deadline is woensdag 13 jan om 12:00 uur!

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten