Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Senior (Gebieds)Ontwikkelingsmanager

Posted Dec 17, 2020
Project ID: YIS000320
Location
Valkenswaard
Duration
6 maanden
(Jan 17, 2021 - Jul 16, 2021)
Payrate range
85 - 100 €/hr

Een ervaren gebiedsontwikkelingsmanager die de gebiedsontwikkeling van een binnenstedelijk herontwikkelingslocatie een slag verder brengt. (circa 12 uur gemiddeld per week voor een periode van circa 6 maanden, in eerste aanleg)

 

Dit is Valkenswaard

Valkenswaard heeft een echt Brabants karakter: hartelijk, groen en bourgondisch. Gelegen aan de zuidkant van Eindhoven, met 31.000 inwoners en een rijke natuur die in de top 10 van Europa schittert. Een enorm groene gemeente met kwaliteit voor leven, waarin het geweldig wonen, werken en recreëren is. Een mooie plek voor inwoners en bezoekers. Zeker voor jongeren en jonge gezinnen. Het Valkenswaard van nu staat krachtig door een rijk verleden. Ooit Europese hoofdstad van de Valkerij en nu bakermat van onder meer de innovatieve brainportindustrie: Valkenswaard bewijst al eeuwen vanuit niets, iets te kunnen maken. Een Valkenswaardenaar stroopt dan ook graag de mouwen op, en als het kan het liefst met elkaar. Zelfs op internationaal niveau, waar het bloemcorso en de paardensportevents op de kalender staan. Dit DNA voel je terug in onze gemeentelijke organisatie. We staan open voor wie er leeft, onderneemt of er gewoon graag komt. Samenwerken en samen iets maken, daar houden we van! Zo hebben we onze inwoners betrokken bij het opstellen van de Toekomstvisie 2030, die inmiddels al jaren ons richtsnoer is. De aansluitende kernwaarden Empathisch, Gelijkwaardig, Oplossingsgericht en Daadkrachtig bepalen hoe we te werk gaan. Er zijn al veel fans van Valkenswaard. Ben jij de volgende?


Dit is je team

Het team Programma’s en Projecten is een energiek en dynamisch team dat bestaat uit ca. 11 collega programma- en projectmanagers en assistenten. Wij geven concreet vorm aan de ambities die in de toekomstvisie van Valkenswaard staan benoemd op het gebied van wonen, werken en vrije tijd en werken in opdracht van het bestuur en/of andere teams aan projecten en programma’s. Dat doen we door een groot aantal fysieke projecten voor te bereiden en te begeleiden in de uitvoering. In het kader van het Programma Bereikbaarheid Valkenswaard dienen zich in de komende periode diverse fysieke projecten aan die voortvarend moeten worden opgepakt. Er is een investering van enkele tientallen miljoenen mee gemoeid. Dat vraagt natuurlijk voldoende projectleiderscapaciteit. Jij wordt uitgenodigd daarin je aandeel te nemen.


Context

Het EMA-terrein is het laatste grote gebied in nabijheid van het centrum van Valkenswaard waarop een gebiedsontwikkeling mogelijk is. Met het oog op de toekomst heeft de gemeente er daarom belang bij te zorgen dat in deze ontwikkeling functies worden opgenomen die anders nooit meer in het centrum van Valkenswaard ingevuld kunnen worden. De gemeente Valkenswaard ziet de herontwikkeling van het EMA-terrein en de omliggende bebouwing/percelen aan Luikerweg & Dommelseweg als één complete, integrale gebiedsontwikkeling, die concreet vorm en inhoud kan geven aan de speerpunten van de gemeentelijke toekomstvisie.

Het doel is om te komen tot één visie met bijbehorend programma voor een kwalitatief hoogwaardige en innovatieve invulling van het gebied met woningbouw en wenselijke centrumfuncties / bovenwijkse voorzieningen, gecombineerd met een verbetering van de infrastructuur (het ‘rechttrekken’ van de Dommelseweg richting de Luikerweg) en een mogelijk HOV-knooppunt Smart-HUB.

Bij deze gebiedsontwikkeling zien wij een aantal uitdagingen om tot – de bouwstenen van - een kwalitatief hoogwaardig plan te komen: verduurzaming in het kader van de energietransitie, met nieuwe innovatieve energiesystemen en het hiervoor geschikt maken van woningen en gebouwen. Duurzame circulaire nieuwbouw en verdichting in het centrum van Valkenswaard, met vraagstukken rond bereikbaarheid, sociale vernieuwing, kwaliteit van leven, gezondheid en klimaatadaptatie. De hiermee samenhangende herinrichting van de onder- en bovengrondse openbare ruimte. Het omarmen van hoogwaardige, innovatieve bouwmethoden in het kader van de hogere bouwproductie, woningverduurzaming en levensduurflexibiliteit.

Ook is een samenhang mogelijk met het concept Masterplan Dommelland, waarin de groene parels van de gemeente beter en vooral ook duurzamer worden ingezet voor natuurontwikkeling en recreatie. En dat alles in een proces van co-creatie en participatie met de huidige eigenaren en betrokken stakeholders.


De senior ontwikkelingsmanager

Voor de herontwikkeling van het EMA-terrein zoeken we een senior Ontwikkelingsmanager, om het hele proces van gebiedsontwikkeling gedragen te ontwerpen en te regisseren naar de gewenste resultaten. De senior Ontwikkelingsmanager heeft aantoonbaar een gedegen ervaring in het construeren van gedragen oplossingen in een ecosysteem dat bestaat uit marktpartijen, bewoners en overheden. Hierbij is kennis en ervaring met het ontwerpen van samenwerkingsverbanden in ruimtelijke processen, het voeren van contractonderhandelingen en het definiëren van de gedragen kwalitatieve bouwstenen van deze gebiedsontwikkeling een voorwaarde.

We zoeken iemand met aantoonbare ervaring in innovatieve gebiedsontwikkeling met een relevant netwerk in de Brainportregio. Behalve de vanzelfsprekende uitstekende communicatieve vaardigheden zoeken we bij de Ontwikkelingsmanager naar de volgende eigenschappen en ervaringen:

ü Ervaren in het ontwerpen van gedragen innovatieve gebiedsontwikkeling.

ü Excellente teamplayer en innovator bij het programmeren van projecten.

ü Ervaren manager van besluitvorming met accent op draagvlak en haalbaarheid.

ü Leidinggevende ervaring in de pioniersfase van projecten en programma’s.

ü Ervaring met ecosystemen met bedrijfsleven, bewoners en overheden.

ü Strategisch inzicht en doorzettingsvermogen en humor.


De opdracht (in eerste aanleg)

Na het opstellen en aangaan van een intentieovereenkomst met de betrokken ontwikkelende partijen in het gebied is de opdracht om de mogelijkheden binnen de gebiedsontwikkeling in relatie tot de ambitie van de gemeente te verkennen.

Dat moet resulteren in een overeenkomst met partijen in een nog nader te bepalen vorm en positie van de gemeente. Die moet uit de hiervoor verrichte onderzoeken in samenwerking met de ontwikkelende partijen worden bepaald.


Op te leveren producten/resultaten binnen de opdracht

Binnen de opdracht en in samenwerking en afstemming met de ontwikkelaar moet de ontwikkelmanager de volgende producten/resultaten opleveren in de periode tot januari 2021:

a.   Het opstellen en overeenkomen van een intentieovereenkomst (concept is beschikbaar) met de ontwikkelende partijen en grondeigenaren met daarin sluitende afspraken om te komen tot een haalbaar en gedragen plan voor het EMA-terrein.

b.   Een gedragen programma van eisen voor het gebied dat kan dienen als uitgangspunt / kader voor de op te opstellen variantenstudie. 

c.   Collegevoorstel voor het principebesluit om het programma van eisen op hoofdlijnen vast te stellen en te gebruiken als uitgangspunt voor de variantenstudie en de verdere planontwikkeling.

d.   Het opstellen van een variantenstudie voor een gedragen en haalbaar plan, met een financiële doorrekening van de integrale planontwikkeling en realisatie op hoofdlijnen, die duidelijk moet maken welke ambities in de gebiedsontwikkeling kunnen worden gerealiseerd.

e.   Het definiëren/tekenen, op basis van de verschillende varianten, van een haalbaar en gedragen plan, inclusief de bijbehorende Samenwerkingsovereenkomst/ontwikkelovereenkomst met de ontwikkelende partijen en de grondeigenaren voor de verdere realisatie.

f.    Een collegevoorstel om het gedragen en haalbare plan met de bijbehorende Samenwerkingsovereenkomst/ontwikkelovereenkomst en exploitatieplan ter besluitvorming aan uw college voor te leggen.

 

Afhankelijk van de gekozen ontwikkelvorm zal een vervolgopdracht namens de gemeente voor de planuitwerkings- en realisatiefase worden bepaald.


Opdracht omvang

De doorlooptijd van de opdracht wordt ingeschat op circa 6-7 maanden, waarbij de inzet wordt ingeschat op 12 uur per week, de totale opdrachtomvang is 290 uur.. Voor de uitvoering van het project mag worden gerekend op de ondersteuning door een projectassistent. 


Sollicitatie deadline is woensdag 30 december om 10:00 uur.

Similar projects

+ Search all projects