Gemeenteprojecten

Project controller

Geplaatst 13 jan. 2021
Project ID: YIS000370
Plaats
Helmond
Duur
4 maanden
(24 jan. 2021 - 24 mei 2021)
Tarief
Unknown

De afdeling Concerncontrol draagt op een onafhankelijke wijze bij aan de beheersing van de organisatie en zorgt er mede voor dat het management en directie, die verantwoordelijk zijn voor de sturing van de organisatie en de realisatie van de afgesproken taken, die taak op de juiste en verantwoorde wijze kunnen invullen en uitvoeren. De projectcontroller is de strategisch adviseur voor de ambtelijke opdrachtgevers, als voor de ambtelijke opdrachtnemers van majeure (complexe) projecten. Daarbij geeft hij op gevraagde en ongevraagde wijze onafhankelijk advies over koers en richting van de diverse majeure projecten/opgaven teneinde de risico’s beheersbaar te houden.


Resultaatgebieden:

 • Resultaatgebieden: Adviseert gevraagd en ongevraagd de directie (ambtelijke opdrachtgeversrol) en de project- c.q. programmamanager (opdrachtnemersrol) over alle vraagstukken op het gebied van sturing en beheersing van de majeure projecten/opgaven (volledige R-GOTICK1 spectrum).
 • Faciliteert het management bij periodieke risicomanagementsessies voor de majeure projecten. Daarbij worden risico’s en kansen geanalyseerd en worden voorstellen gedaan voor de omgang daarmee. Deze risicoanalyse focust zich niet enkel op financiële risico’s, maar bijvoorbeeld ook op politiek-bestuurlijke risico’s, imagorisico’s, juridische risico’s, kwaliteitsrisico’s, planning- en capaciteitsrisico’s.
 • Beoordelen van en adviseren over projectbegrotingen, projectrapportages en de doorrekeningen van projectvarianten (businesscases).
 • Kritische monitoring van inhoudelijke projectvoortgang, daarop afgestemde adequate bestuurlijke besluitvorming en naleving van geldende kaders en richtlijnen (concernbrede en projectspecifieke kaders).
 • Informeert en adviseert de concerncontroller ten aanzien van bovenstaande aandachtsgebieden.
 • Informant van de concerncontroller bij overleggen van het college; bijvoorbeeld bij het nader duiden over de algemene beheersing van (majeure) projecten/programma’s binnen de gemeente.


Kennis en vaardigheden

 • Kennis op het terrein van bedrijfseconomie, controlling, en bedrijfsvoering.
 • Sociale vaardigheid voor het verwoorden van vraagstukken rondom sturing en beheersing van majeure (complexe) projecten/opgaven en het creëren van draagvlak bij project- en programmamanagers en de directie .
 • Uitdrukkingsvaardigheid voor het (vanuit de onafhankelijke en verbindende rol) ontwikkelen, formuleren en presenteren van scenario’s, analyses en het opstellen van (beleids)adviezen en rapportages hierover. 


Competenties

 • Analyseren
 • Creativiteit 


Sollicitatie deadline is dinsdag 19 jan om 08:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten