Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Programmamanager Omgevingswet

Posted Dec 17, 2020
Project ID: YIS000319
Location
Valkenswaard
Duration
11 maanden
(Jan 18, 2021 - Dec 31, 2021)
Payrate range
80 - 95 €/hr

Een ervaren programmamanager met kennis van de omgevingswet die Valkenswaard klaar stoomt voor het invoeren van de omgevingswet.


Dit is Valkenswaard

Valkenswaard heeft een echt Brabants karakter: hartelijk, groen en bourgondisch. Gelegen aan de zuidkant van Eindhoven, met 31.000 inwoners en een rijke natuur die in de top 10 van Europa schittert. Een enorm groene gemeente met kwaliteit voor leven, waarin het geweldig wonen, werken en recreëren is. Een mooie plek voor inwoners en bezoekers. Zeker voor jongeren en jonge gezinnen. Het Valkenswaard van nu staat krachtig door een rijk verleden. Ooit Europese hoofdstad van de Valkerij en nu bakermat van onder meer de innovatieve brainportindustrie: Valkenswaard bewijst al eeuwen vanuit niets, iets te kunnen maken. Een Valkenswaardenaar stroopt dan ook graag de mouwen op, en als het kan het liefst met elkaar. Zelfs op internationaal niveau, waar het bloemcorso en de paardensportevents op de kalender staan. Dit DNA voel je terug in onze gemeentelijke organisatie. We staan open voor wie er leeft, onderneemt of er gewoon graag komt. Samenwerken en samen iets maken, daar houden we van! Zo hebben we onze inwoners betrokken bij het opstellen van de Toekomstvisie 2030, die inmiddels al jaren ons richtsnoer is. De aansluitende kernwaarden Empathisch, Gelijkwaardig, Oplossingsgericht en Daadkrachtig bepalen hoe we te werk gaan. Er zijn al veel fans van Valkenswaard. Ben jij de volgende?


Dit is je team

Team Programma’s en Projecten is een energiek en dynamisch team dat bestaat uit ca. 11 collega programma- en projectmanagers en assistenten. Wij geven concreet vorm aan de ambities die in de toekomstvisie van Valkenswaard staan benoemd op het gebied van wonen, werken en vrije tijd en werken in opdracht van het bestuur en/of andere teams aan projecten en programma’s.


Wat ga je doen?

De opgave voor de Omgevingswet is voor de komende periode tweeledig:

-          Zorgen dat de gemeente klaar is voor de invoering van de Omgevingswet: omgevingsvisie en plannen gereed, systemen aangeschaft, kunnen werken met nieuwe procedures.

-         Zorgen dat de gemeente klaar is om anders te gaan werken (integraal, met participatie, etc).

Als programmamanager Omgevingswet ben je met name verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet in de gemeente Valkenswaard. Dit doe je samen met een enthousiast programmateam, bestaande uit onder andere 6 projectleiders die zich ieder op een eigen project of onderdeel van de Omgevingswet richten. Valkenswaard is sinds begin 2017 middels het programma Omgevingswet bezig met de implementatie van de omgevingswet. Omdat dit traject wordt aangevlogen als organisatie verandertraject wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het anders werken. De raad nam in de raadsvergadering van december jl. een besluit over de Koersnotitie omgevingsvisie die daarna moet worden uitgewerkt tot een definitieve omgevingsvisie en daarna de omgevingsplannen.

Als programmamanager heb je een eigen budget en ben je verantwoordelijk voor de bewaking van dit budget, maar ook voor de planning en eventuele risico’s. Onderdeel hiervan is de afstemming met (regionale) ketenpartners om te zorgen voor een breed netwerk in de regio. Als programmanager ben je onderdeel van de driehoek bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en ambtelijk opdrachtnemer.

Meer specifiek vervul je onder andere de volgende taken:

-         Je bewaakt de samenhang tussen verschillende projecten die onder het programma Omgevingswet vallen en je bent (mede-)verantwoordelijk voor de opstart en uitvoering. Je hebt om de drie weken contact met het team van projectleiders om de voortgang en eventueel nieuwe zaken te bespreken, op te pakken en acties uit te zetten.

-         Je zorgt voor het verder bepalen en uitzetten van de koers en doet dat in samenspraak met je projectteam en in afstemming met college en raad.

-         Je functioneert voor de invoering van de Omgevingswet als programmamanager en bent hiervoor het gezicht, aanspreekpunt en regionale samenwerkingspartner.

-         Je draagt zorg voor bestuurlijke besluitvorming over de Omgevingswet en bereid gesprekken met College en/of Raad over de Omgevingswet voor, zodat besluitvorming soepel en duidelijk verloopt.

-         Je bent verantwoordelijk voor de planningen en voortgang van de projecten. Deze projecten worden op een agile manier aangepakt. Elke paar maanden worden de tussentijdse resultaten bekeken en wordt de planning van de volgende fase bepaald. Er ligt dus (nog) niet een compleet projectplan voor elk deelproject, aangezien we er nu nogstapsgewijs achter komen wat het werk is dat gedaan moet worden omdat de omgevingswet omgeven is door veel onduidelijkheid en onzekerheid..

-         Je bent een spin in het web voor zaken binnen de organisatie en bent constant alert op eventuele haakjes en verbindingen voor jouw projecten. Je werkt nauw samen met de programmamanager organisatieverandering. Die functie wordt ook opnieuw ingevuld en gaat vooral het Anders Werken uitrollen binnen de organisatie. Hierdoor worden projecten als participatie, integraal werken en werkprocessen verder uitgewerkt en geïmplementeerd.


Wat vragen we van jou?

Je bent een resultaatgerichte, strategische programmamanager met politieke sensitiviteit. Iemand die toegankelijk en communicatief vaardig is en een echte verbinder. Je neemt initiatief, bezit overtuigingskracht en weet mensen te bewegen om samen de gewenste ontwikkelingen te realiseren. Je bent omgevingsbewust en organisatiesensitief;

-         Je hebt WO werk- en denkniveau;

-         Je hebt ervaring op het gebied van programmamanagement;

-         Je hebt kennis over alle facetten van de omgevingswet en ervaring met de implementatie van de omgevingswet is een pré:

-         Je bent een verbinder met daadkracht die oplossingsgericht werkt en deze rol met veel enthousiasme invulling geeft. Samenwerken zit in jouw DNA;

-         Je bent omgevingsgericht: legt gemakkelijk contact in de regio en weet de juiste afweging te maken tussen het inbrengen van eigen belangen en meedoen met regio-belangen;

-         Je bent analytisch sterk en weet hoofd- van bijzaken te scheiden en kan complexe vraagstukken verkleinen/vereenvoudigen;

-         Je bent communicatief sterk en kan je taal aanpassen aan je publiek;

-         Je hebt affiniteit met het fysieke domein.


Opdracht omvang

De duur van de opdracht bedraagt 2 jaar, waarbij de inzet wordt ingeschat op 20-24 uur per week.


Meer informatie over de gemeente en werken binnen de gemeente Valkenswaard vind je op onze website www.valkenswaard.nl en via deze filmpjes over Sterk in je Werk https://www.youtube.com/watch?v=jDvSmJSk-U4&feature=player_embedded en de Toekomstvisie https://youtu.be/_DnzhK67v2E.


Bijlage: taken programma Omgevingswet


Voor een betere indruk van de opzet en inrichting van het programma Omgevingswet hiernavolgend een nadere toelichting.


Financien bijhouden                                                              

Gegevens over financiën worden in verschillende rapportages (nota kaders, beraps, begroting, overheveling budgetten) richting de raad / college gestuurd. Jij levert een bijdrage aan deze rapportages en houdt overzicht op het budget. Daarnaast geef je toestemming voor projecten, betaal je facturen en heb je geregeld contact met de A2-samenwerking over het budget uit de A2-lease voor het DSO.


Planning                                                                               

In principe bewaak je of alle taken die uitgevoerd moeten worden (vanuit de VNG is hier een lijst voor) ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Je stuurt mensen aan en ondersteunt ze waar nodig. Ook zorg je tijdig voor het (laten) inplannen van stuurgroepoverleggen, programmateamoverleggen en het schrijven van voortgangsrapportages. We werken agile, wat wil zeggen dat we per stap bekijken wat er nodig is en de planning specifiek aanpassen.


Programmateam                                                                   

Eens in de 3 weken komt het programmateam samen om de voortgang van de verschillende projecten te bespreken. Ook worden updates gedeeld en wordt besproken wie welke informatie bij bijeenkomsten heeft opgehaald / gaat ophalen. Het programmateam is meestal op dinsdagmiddag en je levert donderdag daarvoor een agenda aan via de Knooppuntpagina van het programmateam. Verder leidt je dit overleg en zet je zaken in actie. Nieuwe informatie breng je in en eventuele terugkoppeling kun je geven aan desbetreffende personen (teammanagers, stuurgroep, wethouder, afwezige teamleden).


Stuurgroepen                                                                        

Voor het programma Omgevingswet zijn er 2 stuurgroepen. De grote stuurgroep (bestaande uit het gehele college) komt 4x per jaar bij elkaar. De kleine stuurgroep (bestaande uit drie teammanagers en de portefeuillehouder) komt eens per 6 weken bij elkaar. Tijdens deze stuurgroepoverleggen bespreek je de voortgang (en in de grote stuurgroepoverleggen de bijbehorende voortgangsrapportage). In één uur praat je elkaar bij over de stand van zaken, de risico’s en mogelijke oplossingen. Jij levert de agenda aan, zorgt dat de stukken compleet zijn en je neemt de leiding in het stuurgroepoverleg.


Netwerken binnen en buiten de organisatie                                      

De Omgevingswet raakt een groot aantal projecten en programma’s. Het is van belang dat je goed op de hoogte bent wat er speelt en waar eventueel haakjes zijn om de Omgevingswet mee te verbinden. Het is belangrijk om zowel binnen als buiten de organisatie een groot netwerk op te bouwen, zodat je gemakkelijk kan schakelen en je netwerk kan inzetten voor vraagstukken. Binnen de organisatie kun je lijntjes houden met verschillende projectleiders van majeure projecten (Dommelland, N69-Zuid, centrum, etc) en buiten de organisatie worden er veel webinars georganiseerd. Ook is er een wekelijks vragenuurtje met de RIO (Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet) waar je ook verhalen en ervaringen van andere gemeenten hoort.


 

Voor project Omgevingsvisie: Aanspreekpunt voor Rho en acties uitzetten binnen gemeente            

Wanneer het koersdocument in oktober wordt vastgesteld door de raad, zijn de grote lijnen bepaald en is het zaak om 1) invulling te geven aan HOE de ambities verwezenlijkt kunnen worden (in samenspraak met de samenleving) en 2) de sturingsfilosofie te schrijven. Deze taken kunnen worden teruggelegd bij Rho. Het is wel zaak om goed contact te houden met hen, want zij zullen ook van jou een actieve rol verwachten. Voor de laatste fase is het van belang dat jij samen met Rho de bijeenkomsten met de samenleving organiseert, nadenkt over de sturingsfilosofie (met Max Tollenaar, Lonne Richie en andere strategische denkers) en dat het bestuur daarin goed wordt meegenomen.


Regionale samenwerking: Deelnemen aan overleggen en waar nodig acties uitzetten                   

Het Speelhuis Manifest (tegenwoordig Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant) is een intentieovereenkomst tussen de 21 gemeentesecretarissen van de MRE-gemeenten om samen op te trekken waar dat kan op het gebied van de Omgevingswet. Gemeente Valkenswaard neemt vanuit de A2-gemeenten deel aan de werkgroep. Het doel van deze overleggen is vooral dat er kennis wordt uitgewisseld. Wanneer hier acties uitkomen, dan is het jouw taak om deze uit te zetten in de eigen organisatie. Met het vertrek van José van Aken uit de kopgroep, is er nu helemaal geen vertegenwoordiging van de A2 in zowel de kopgroep als de werkgroep. Deelname van de gemeente VW is handig, omdat je dicht bij het vuur zit en snel kan schakelen met regiogemeenten. Overleggen zijn meestal om de 3 à 4 weken en worden geleid door Pieter Goossens.


A2 samenwerking: Deelnemen aan overleggen en waar nodig acties uitzetten                  

Binnen de A2- samenwerking wordt er steeds nauwer samengewerkt met de projectleiders. Zij hebben dan ook geregeld contact over de voortgang, de financiën en eventueel gezamenlijk inkopen van opleidingen/cursussen. In 2019 is er via een OgOn-voorstel (OpdrachtGevers-OpdrachtNemers-overleg) besloten dat de gemeenten samenwerken op verschillende vlakken:

·      DSO: noodzakelijk, omdat ICT grotendeels belegd is bij de A2

·      Werkprocessen: zeer wenselijk, omdat processen zorgen dat systemen werken

·      Wetgeving: uitwisselen van keuzes en ambities

Om de 6 weken vindt overleg plaats tussen de projectleiders van de A2-gemeenten en worden lopende zaken afgestemd. de ervaring heeft geleerd dat Valkenswaard vaak voorop loopt in zaken. Het was in het verleden vaak trekken om de andere gemeenten mee te krijgen. Dit is nu een stuk beter geworden, maar het is ook belangrijk om dit zo te houden. Heeze-Leende trekt nu redelijk gelijk op als Valkenswaard (maar financiën voor gezamenlijke zaken is meestal een ding) en Cranendonck is dit jaar begonnen en heeft nog niet veel budget.


Een ervaren programmamanager met kennis van de omgevingswet die Valkenswaard klaar stoomt voor het invoeren van de omgevingswet.


Dit is Valkenswaard

Valkenswaard heeft een echt Brabants karakter: hartelijk, groen en bourgondisch. Gelegen aan de zuidkant van Eindhoven, met 31.000 inwoners en een rijke natuur die in de top 10 van Europa schittert. Een enorm groene gemeente met kwaliteit voor leven, waarin het geweldig wonen, werken en recreëren is. Een mooie plek voor inwoners en bezoekers. Zeker voor jongeren en jonge gezinnen. Het Valkenswaard van nu staat krachtig door een rijk verleden. Ooit Europese hoofdstad van de Valkerij en nu bakermat van onder meer de innovatieve brainportindustrie: Valkenswaard bewijst al eeuwen vanuit niets, iets te kunnen maken. Een Valkenswaardenaar stroopt dan ook graag de mouwen op, en als het kan het liefst met elkaar. Zelfs op internationaal niveau, waar het bloemcorso en de paardensportevents op de kalender staan. Dit DNA voel je terug in onze gemeentelijke organisatie. We staan open voor wie er leeft, onderneemt of er gewoon graag komt. Samenwerken en samen iets maken, daar houden we van! Zo hebben we onze inwoners betrokken bij het opstellen van de Toekomstvisie 2030, die inmiddels al jaren ons richtsnoer is. De aansluitende kernwaarden Empathisch, Gelijkwaardig, Oplossingsgericht en Daadkrachtig bepalen hoe we te werk gaan. Er zijn al veel fans van Valkenswaard. Ben jij de volgende?


Dit is je team

Team Programma’s en Projecten is een energiek en dynamisch team dat bestaat uit ca. 11 collega programma- en projectmanagers en assistenten. Wij geven concreet vorm aan de ambities die in de toekomstvisie van Valkenswaard staan benoemd op het gebied van wonen, werken en vrije tijd en werken in opdracht van het bestuur en/of andere teams aan projecten en programma’s.


Wat ga je doen?

De opgave voor de Omgevingswet is voor de komende periode tweeledig:

-          Zorgen dat de gemeente klaar is voor de invoering van de Omgevingswet: omgevingsvisie en plannen gereed, systemen aangeschaft, kunnen werken met nieuwe procedures.

-         Zorgen dat de gemeente klaar is om anders te gaan werken (integraal, met participatie, etc).

Als programmamanager Omgevingswet ben je met name verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet in de gemeente Valkenswaard. Dit doe je samen met een enthousiast programmateam, bestaande uit onder andere 6 projectleiders die zich ieder op een eigen project of onderdeel van de Omgevingswet richten. Valkenswaard is sinds begin 2017 middels het programma Omgevingswet bezig met de implementatie van de omgevingswet. Omdat dit traject wordt aangevlogen als organisatie verandertraject wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het anders werken. De raad nam in de raadsvergadering van december jl. een besluit over de Koersnotitie omgevingsvisie die daarna moet worden uitgewerkt tot een definitieve omgevingsvisie en daarna de omgevingsplannen.

Als programmamanager heb je een eigen budget en ben je verantwoordelijk voor de bewaking van dit budget, maar ook voor de planning en eventuele risico’s. Onderdeel hiervan is de afstemming met (regionale) ketenpartners om te zorgen voor een breed netwerk in de regio. Als programmanager ben je onderdeel van de driehoek bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en ambtelijk opdrachtnemer.

Meer specifiek vervul je onder andere de volgende taken:

-         Je bewaakt de samenhang tussen verschillende projecten die onder het programma Omgevingswet vallen en je bent (mede-)verantwoordelijk voor de opstart en uitvoering. Je hebt om de drie weken contact met het team van projectleiders om de voortgang en eventueel nieuwe zaken te bespreken, op te pakken en acties uit te zetten.

-         Je zorgt voor het verder bepalen en uitzetten van de koers en doet dat in samenspraak met je projectteam en in afstemming met college en raad.

-         Je functioneert voor de invoering van de Omgevingswet als programmamanager en bent hiervoor het gezicht, aanspreekpunt en regionale samenwerkingspartner.

-         Je draagt zorg voor bestuurlijke besluitvorming over de Omgevingswet en bereid gesprekken met College en/of Raad over de Omgevingswet voor, zodat besluitvorming soepel en duidelijk verloopt.

-         Je bent verantwoordelijk voor de planningen en voortgang van de projecten. Deze projecten worden op een agile manier aangepakt. Elke paar maanden worden de tussentijdse resultaten bekeken en wordt de planning van de volgende fase bepaald. Er ligt dus (nog) niet een compleet projectplan voor elk deelproject, aangezien we er nu nogstapsgewijs achter komen wat het werk is dat gedaan moet worden omdat de omgevingswet omgeven is door veel onduidelijkheid en onzekerheid..

-         Je bent een spin in het web voor zaken binnen de organisatie en bent constant alert op eventuele haakjes en verbindingen voor jouw projecten. Je werkt nauw samen met de programmamanager organisatieverandering. Die functie wordt ook opnieuw ingevuld en gaat vooral het Anders Werken uitrollen binnen de organisatie. Hierdoor worden projecten als participatie, integraal werken en werkprocessen verder uitgewerkt en geïmplementeerd.


Wat vragen we van jou?

Je bent een resultaatgerichte, strategische programmamanager met politieke sensitiviteit. Iemand die toegankelijk en communicatief vaardig is en een echte verbinder. Je neemt initiatief, bezit overtuigingskracht en weet mensen te bewegen om samen de gewenste ontwikkelingen te realiseren. Je bent omgevingsbewust en organisatiesensitief;

-         Je hebt WO werk- en denkniveau;

-         Je hebt ervaring op het gebied van programmamanagement;

-         Je hebt kennis over alle facetten van de omgevingswet en ervaring met de implementatie van de omgevingswet is een pré:

-         Je bent een verbinder met daadkracht die oplossingsgericht werkt en deze rol met veel enthousiasme invulling geeft. Samenwerken zit in jouw DNA;

-         Je bent omgevingsgericht: legt gemakkelijk contact in de regio en weet de juiste afweging te maken tussen het inbrengen van eigen belangen en meedoen met regio-belangen;

-         Je bent analytisch sterk en weet hoofd- van bijzaken te scheiden en kan complexe vraagstukken verkleinen/vereenvoudigen;

-         Je bent communicatief sterk en kan je taal aanpassen aan je publiek;

-         Je hebt affiniteit met het fysieke domein.Opdracht omvang

De duur van de opdracht bedraagt 2 jaar, waarbij de inzet wordt ingeschat op 20-24 uur per week.


Meer informatie over de gemeente en werken binnen de gemeente Valkenswaard vind je op onze website www.valkenswaard.nl en via deze filmpjes over Sterk in je Werk https://www.youtube.com/watch?v=jDvSmJSk-U4&feature=player_embedded en de Toekomstvisie https://youtu.be/_DnzhK67v2E.


Bijlage: taken programma Omgevingswet


Voor een betere indruk van de opzet en inrichting van het programma Omgevingswet hiernavolgend een nadere toelichting.


Financien bijhouden                                                              

Gegevens over financiën worden in verschillende rapportages (nota kaders, beraps, begroting, overheveling budgetten) richting de raad / college gestuurd. Jij levert een bijdrage aan deze rapportages en houdt overzicht op het budget. Daarnaast geef je toestemming voor projecten, betaal je facturen en heb je geregeld contact met de A2-samenwerking over het budget uit de A2-lease voor het DSO.


Planning                                                                               

In principe bewaak je of alle taken die uitgevoerd moeten worden (vanuit de VNG is hier een lijst voor) ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Je stuurt mensen aan en ondersteunt ze waar nodig. Ook zorg je tijdig voor het (laten) inplannen van stuurgroepoverleggen, programmateamoverleggen en het schrijven van voortgangsrapportages. We werken agile, wat wil zeggen dat we per stap bekijken wat er nodig is en de planning specifiek aanpassen.


Programmateam                                                                   

Eens in de 3 weken komt het programmateam samen om de voortgang van de verschillende projecten te bespreken. Ook worden updates gedeeld en wordt besproken wie welke informatie bij bijeenkomsten heeft opgehaald / gaat ophalen. Het programmateam is meestal op dinsdagmiddag en je levert donderdag daarvoor een agenda aan via de Knooppuntpagina van het programmateam. Verder leidt je dit overleg en zet je zaken in actie. Nieuwe informatie breng je in en eventuele terugkoppeling kun je geven aan desbetreffende personen (teammanagers, stuurgroep, wethouder, afwezige teamleden).


Stuurgroepen                                                                        

Voor het programma Omgevingswet zijn er 2 stuurgroepen. De grote stuurgroep (bestaande uit het gehele college) komt 4x per jaar bij elkaar. De kleine stuurgroep (bestaande uit drie teammanagers en de portefeuillehouder) komt eens per 6 weken bij elkaar. Tijdens deze stuurgroepoverleggen bespreek je de voortgang (en in de grote stuurgroepoverleggen de bijbehorende voortgangsrapportage). In één uur praat je elkaar bij over de stand van zaken, de risico’s en mogelijke oplossingen. Jij levert de agenda aan, zorgt dat de stukken compleet zijn en je neemt de leiding in het stuurgroepoverleg.


Netwerken binnen en buiten de organisatie                                      

De Omgevingswet raakt een groot aantal projecten en programma’s. Het is van belang dat je goed op de hoogte bent wat er speelt en waar eventueel haakjes zijn om de Omgevingswet mee te verbinden. Het is belangrijk om zowel binnen als buiten de organisatie een groot netwerk op te bouwen, zodat je gemakkelijk kan schakelen en je netwerk kan inzetten voor vraagstukken. Binnen de organisatie kun je lijntjes houden met verschillende projectleiders van majeure projecten (Dommelland, N69-Zuid, centrum, etc) en buiten de organisatie worden er veel webinars georganiseerd. Ook is er een wekelijks vragenuurtje met de RIO (Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet) waar je ook verhalen en ervaringen van andere gemeenten hoort.


 

Voor project Omgevingsvisie: Aanspreekpunt voor Rho en acties uitzetten binnen gemeente            

Wanneer het koersdocument in oktober wordt vastgesteld door de raad, zijn de grote lijnen bepaald en is het zaak om 1) invulling te geven aan HOE de ambities verwezenlijkt kunnen worden (in samenspraak met de samenleving) en 2) de sturingsfilosofie te schrijven. Deze taken kunnen worden teruggelegd bij Rho. Het is wel zaak om goed contact te houden met hen, want zij zullen ook van jou een actieve rol verwachten. Voor de laatste fase is het van belang dat jij samen met Rho de bijeenkomsten met de samenleving organiseert, nadenkt over de sturingsfilosofie (met Max Tollenaar, Lonne Richie en andere strategische denkers) en dat het bestuur daarin goed wordt meegenomen.


Regionale samenwerking: Deelnemen aan overleggen en waar nodig acties uitzetten                   

Het Speelhuis Manifest (tegenwoordig Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant) is een intentieovereenkomst tussen de 21 gemeentesecretarissen van de MRE-gemeenten om samen op te trekken waar dat kan op het gebied van de Omgevingswet. Gemeente Valkenswaard neemt vanuit de A2-gemeenten deel aan de werkgroep. Het doel van deze overleggen is vooral dat er kennis wordt uitgewisseld. Wanneer hier acties uitkomen, dan is het jouw taak om deze uit te zetten in de eigen organisatie. Met het vertrek van José van Aken uit de kopgroep, is er nu helemaal geen vertegenwoordiging van de A2 in zowel de kopgroep als de werkgroep. Deelname van de gemeente VW is handig, omdat je dicht bij het vuur zit en snel kan schakelen met regiogemeenten. Overleggen zijn meestal om de 3 à 4 weken en worden geleid door Pieter Goossens.


A2 samenwerking: Deelnemen aan overleggen en waar nodig acties uitzetten                  

Binnen de A2- samenwerking wordt er steeds nauwer samengewerkt met de projectleiders. Zij hebben dan ook geregeld contact over de voortgang, de financiën en eventueel gezamenlijk inkopen van opleidingen/cursussen. In 2019 is er via een OgOn-voorstel (OpdrachtGevers-OpdrachtNemers-overleg) besloten dat de gemeenten samenwerken op verschillende vlakken:

·      DSO: noodzakelijk, omdat ICT grotendeels belegd is bij de A2

·      Werkprocessen: zeer wenselijk, omdat processen zorgen dat systemen werken

·      Wetgeving: uitwisselen van keuzes en ambities

Om de 6 weken vindt overleg plaats tussen de projectleiders van de A2-gemeenten en worden lopende zaken afgestemd. de ervaring heeft geleerd dat Valkenswaard vaak voorop loopt in zaken. Het was in het verleden vaak trekken om de andere gemeenten mee te krijgen. Dit is nu een stuk beter geworden, maar het is ook belangrijk om dit zo te houden. Heeze-Leende trekt nu redelijk gelijk op als Valkenswaard (maar financiën voor gezamenlijke zaken is meestal een ding) en Cranendonck is dit jaar begonnen en heeft nog niet veel budget.


Sollicitatie deadline is woensdag 30 dec om 12:00 uur.

Similar projects

+ Search all projects