Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Medewerker civiele techniek/riolering gemeente Molenlanden

Posted Jan 7, 2021
Project ID: YIS000356
Location
Hoornaar
Duration
3 maanden
(Jan 17, 2021 - Apr 10, 2021)
Payrate range
0 - 70 €/hr

Taken en werkzaamheden


  • Strategieën rioolbeheer voor wat betreft vrijverval riolering

Aan de hand van rioolinspecties, meldingen, leeftijd etc. moet uitgezocht worden welke riolen er vervangen moeten worden, welke we gaan repareren en welke we een “wegencyclus” nog niets aan doen. Dit gebeurt in nauw overleg met collega’s binnen subteam “Blauw-Groen” en samen met subteam “Grijs”.


  • Reiniging en Inspectie inclusief toetsing en advisering binnen beheercyclus

Er moet een meerjarenplan R&I opgesteld worden om zo de gehele gemeente in een cyclus van 10 jaar geïnspecteerd te hebben. Daarnaast moet ingespeeld worden op reconstructies. Als grijs een weg op de planning heeft staan, dan moet het riool geïnspecteerd worden en een strategie bepaald worden hoe hiermee om te gaan.

Daarnaast hoort het reinigen van de kolken tot de taak.


  • Planning onderhoud korte en middellange termijn voor vrijverval riolering

Korte termijn is reparatie door middel van kous, schaaldelen of opgraven. Deze werkzaamheden behoren bij de taak. Middellange termijn is voor de meerjarenplanning groot onderhoud wegen en riolering.


  • Vakinhoudelijke ontwikkelingen vertalen naar uitvoering/ontwerp

Een actueel voorbeeld is bijvoorbeeld: door de drogere zomers ontstaat in dorpen wellicht de situatie dat het grondwaterpeil hoog gehouden moet worden. Hoe gaan we dit doen? Door bijv drainage omgekeerd te laten werken, waterdoorlatende bestrating toe te gaan passen, infiltratieriool aan te leggen als hwa riool etc.

 

·        Financiële ramingen en budgetbewaking

Voor een aantal exploitatie budgetten ben jij controleur/opdrachtgever.

 

·        Databeheer riolering (deels)

Het is handig wegwijs te worden in RIOGL, zodat inspecties, inlaten en overige informatie zelfstandig uit het systeem gehaald kunnen worden.

 

·        Mutaties, revisie en verwerken en uitwerken van deze gegevens binnen beheer (deels)

Zie hier boven. Daarnaast moet in overleg met de projectleiders gezorgd worden dat de revisies bij beheer komen en verwerkt worden.

·        Interpretatie gegevens, zelfstandig en binnen de vakgroep

·        Ondersteunen opdrachtgever bij uitzetten opdrachten

·        Beoordelen/adviezen geven voor projecten RO/BR

·        Richting geven aan ontwerpen en voorstellen voor plannen

·        Actualiseren Leidraad inrichting

·        Adviseren en Behandelen vraagstukken rond rioolbeheer binnen de vakgroep

·        Het gaat hier om: meldingen van inwoners en bedrijven, nieuwe aansluitingen, interne vragen, bestuursvragen. Overleg aannemers etc.

 

Sollicitatie deadline is maandag 11 jan om 10:00 uur.

Similar projects

+ Search all projects