Gemeenteprojecten

Griffier

Geplaatst 16 nov. 2020
Project ID: YIS000267
Plaats
Barendrecht
Duur
6 maanden
(1 dec. 2020 - 1 jun. 2021)
Uren/week
32 hrs/week
Tarief
Unknown

De functie van griffier kent de volgende hoofdelementen:

1. Advies en ondersteuning aan raad en voorzitter van de raad

2. Managen griffie en leidinggeven aan griffiemedewerkers

3. Linking-pin tussen raad, college, ambtelijke organisatie en in driehoek

4. Externe oriëntatie en positionering/communicatie met (lokale) samenleving

5. Signaalfunctie ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing


1. Adviseren en ondersteunen gemeenteraad en voorzitter van de raad

De griffier:

 treedt op als eerste aanspreekpunt en eerste adviseur van de gemeenteraad, raadsvoorzitter, presidium, raadscommissies, raadsfracties en raadsleden;

 informeert en adviseert de raad zowel gevraagd als ongevraagd;

 is eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van de raad, bereidt de raadsvergaderingen voor en neemt er in faciliterende zin aan deel;

 draagt zorg voor de raadsplanning en bewaakt het nakomen van toezeggingen aan de raad en raadscommissies en bewaakt de nakoming van besluiten.


Richting de raad is de griffier faciliterend. Hij is sensitief en heeft luisterend vermogen.

Hij heeft gevoel voor de ‘mores’ van de raad. Hij is proactief, oplossingsgericht, legt alternatieven voor en denkt out-of-the-box. De griffier doet - gedoseerd - voorstellen voor vernieuwing en verbetering (bijvoorbeeld lange-termijn-agenda), waarbij het voor hem en de griffiemedewerkers vanzelfsprekend is dat het ambitieniveau van de raad leidend is.

Richting de voorzitter van de raad is de griffier stevig, rolvast en zelfbewust. Tijdens raadsvergaderingen is hij ‘meesturend bijrijder’, kent de regels en bewaakt actief de processen en procedures.


2. Managen griffie en leidinggeven aan griffiemedewerkers

De griffier:

 geeft integraal en collegiaal leiding aan de griffiemedewerkers;

 coördineert en stroomlijnt de werkzaamheden en treedt op als meewerkend voorman;

 stimuleert en coacht medewerkers in hun functioneren en persoonlijke ontwikkeling;

 bevordert de samenwerking tussen de medewerkers zowel binnen de griffie als tussen de griffie, raadsleden, bestuurders, medewerkers en andere samenwerkingspartners;

 stelt planningen en rapportages op over het functioneren van de raad en de griffie.


De griffier treedt op als eerste aanspreekpunt voor bestuurders/raadsleden en staat borg voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de griffie(medewerkers). Hij is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie. Hij is zowel meewerkend voorman als leidinggevende die delegeert. Binnen de griffie koestert hij de collegialiteit, de teamsfeer en het onderlinge vertrouwen. De griffier inspireert en coacht medewerkers waar dat kan en stuurt waar dat moet. Hij stimuleert de ontwikkeling van de medewerkers, biedt een luisterend oor en toont empathie.


3. Linking-pin tussen raad, college, ambtelijke organisatie, deelname aan driehoek

De griffier:

 draagt zorg voor een goede stroomlijning van de informatievoorziening van en naar de gemeenteraad en ziet actief toe op de kwaliteit en compleetheid van informatie en onderhoudt daartoe relevante contacten met medewerkers van de BAR-organisatie;

 bewaakt mede de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen bij het politieke besluitvormingsproces;

 initieert in de driehoek met de burgemeester en de secretaris, de strategische, procedurele en inhoudelijke vraagstukken betreffende de raad;

 draagt zorg voor een optimale afstemming tussen Barendrecht als regiegemeente en de gemeenteraad enerzijds en de ambtelijke BAR-organisatie anderzijds.


De griffier is in staat in het driehoeksoverleg te schakelen tussen een overstijgende rol, waarbij het gemeenschappelijke belang van Barendrecht centraal staat, en de rol waarbij hij geacht wordt primair het belang van de raad te dienen. Hij toont zich rolbewust en rolvast. Hij heeft een helicopterview én oog voor het politiek/bestuursgevoelige detail.

Ten aanzien van de voorstellen aan de raad stelt de griffier de goede vragen, richt zich ‘zuiver’ op proces, procedure en bevoegdheid en treedt niet in de politieke of beleidsmatige aspecten van de voorstellen. Hij bewaart en bewaakt zijn neutraliteit en onpartijdigheid.

De griffier beschikt over organisatiesensitiviteit om binnen de complexiteit van de BAR-organisatie het belang van de raad van Barendrecht adequaat te dienen.


4. Externe oriëntatie en positionering/communicatie met (lokale) samenleving

De griffier:

 fungeert als eerste aanspreekpunt bij vragen en verzoeken van derden over raadsaangelegenheden;

 draagt zorg voor organisatie en facilitering van raadsbrede activiteiten richting bevolking, waaronder wijkbezoeken, inspraakavonden en dergelijke;

 onderhoudt contacten met vertegenwoordigers van de lokale samenleving, bedrijven, instellingen, media en burgers;

 onderhoudt contacten met andere griffiers in BAR-verband en in de regio.


De griffier vormt de verbindende schakel tussen de raad en de externe partijen in strikt faciliterende zin. Hij draagt zorg voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de griffie. De griffier kent de gemeente, het gebied en de regio. Hij kent de lokale samenleving en mogelijke gevoeligheden. De griffier doet gepaste voorstellen voor raadsbrede contacten met de lokale samenleving (bijvoorbeeld vergaderen op locatie).


5. Signaalfunctie ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing

De griffier:

 adviseert over de rol, functie en positie van de gemeenteraad en de raadscommissies in het lokale politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces;

 doet - gedoseerd - voorstellen aan presidium en raad over doorontwikkeling van de duale bestuurspraktijk en stemt deze voorstellen af met college en ambtelijke organisatie;

 stelt verbetertrajecten voor inzake bestuurlijke vernieuwing, strategische ontwikkeling van de gemeente en strategische bestuurlijk-ambtelijke projecten.


De griffier weet op gepaste wijze voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing te signaleren en agenderen, en is zich goed bewust dat het ambitieniveau van de raad daarbij leidend is.


Must haves/knock-outs:

·        Afgeronde universitaire opleiding op bestuurskundig/juridisch vlak;

·        Teamplayer;

·        Kan goed werken onder spanning;

·        Minimaal 3 jaar recente werkervaring als Griffier.


Pre's?

·        No-nonsense mentaliteit;

·        Tegendenker;

·        Rust en stabiliteit.


Sollicitatie deadline is vrijdag 20 nov om 10:00 uur met optie tot verlenging opdracht.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten