Gemeenteprojecten

Gedragswetenschapper

Geplaatst 16 aug. 2020
Project ID: YIS000143
Plaats
Helmond
Duur
3 maanden
(14 sep. 2020 - 31 dec. 2020)
Uren/week
27 hrs/week
Tarief
Unknown

Programma Sociaal Domein

In onze stad streven we ernaar dat onze inwoners maximaal zelf regie kunnen nemen en houden over hun eigen leven én over de ondersteuning en zorg als deze nodig is. Samen met de aanbieders zorgen wij ervoor dat zorg en ondersteuning niet alleen effectief en resultaatgericht is, maar ook integraal, dichtbij en op maat, en dat deze recht doet aan de ondersteuningsbehoefte. Innovatie en transformatie laten zich niet in een spoorboekje vastleggen. We zullen de komende jaren de ruimte nodig hebben om te experimenteren, veranderen en ontwikkelen samen met onze lokale partners. 


Sociale teams als eerste aanspreekpunt voor inwoners met hulpvragen

Per 2018 zijn de gebiedsteams het eerste aanspreekpunt voor inwoners met hulpvragen. De professionals in deze teams werken vanuit een zelfde brede blik en zetten bij de ondersteuning aan inwoners zijn of haar eigen specialisme in. Zij werken vanuit centrale plekken in een gebied, dichtbij, laagdrempelig en herkenbaar. De medewerkers zorgen voor alle vormen van ondersteuning en hulp, dus van reguliere inzet tot multiprobleemsituaties. Het zijn professionals die normaliseren en ondersteunen waar dat nodig is, waarbij de burger, het kind, gezin en het netwerk daaromheen zoveel mogelijk aangesproken wordt op hun eigen kracht.

De professionals in de teams worden ondersteund met kennis en expertise. Dit gebeurt onder andere door het beschikbaar stellen van kennis uit de gemeentelijke organisatie. Daarnaast wordt gefaciliteerd in juridische kennis ten aanzien van Jeugdwet, bezwaar en beroep en bestaat de mogelijkheid om expertise te betrekken bij verschillende organisaties in het veld, wanneer deze niet voorhanden is in de gebiedsteams. Tot slot worden gedragswetenschappers/orthopedagogen ingezet, die verbonden zijn aan de gebiedsteams.  


Positionering

Je werkt samen in een ondersteuningsteam. Hierin zitten verschillende disciplines, die allemaal de opdracht hebben de professionals in de gebiedsteams te ondersteunen bij de uitvoering van hun werk. Je valt onder de verantwoordelijkheid van een gemeentelijke coördinator van het Sociaal Domein, aan wie rechtstreeks verantwoording wordt afgelegd over de ondersteuning en daarmee direct samenhangende werkzaamheden.


Voornaamste taken:

- Je bevordert de kwaliteit van de uitvoering binnen het Sociaal Domein.

- Dit doe je op individeel-, professioneel- en op teamniveau, vanuit de visie van de gemeente Helmond. Je informeert de gebiedscoördinatoren over de voortgang van deze ontwikkelingen, en doet voorstellen voor borging en verbetering.

- Je verzorgt casuïstiek- en caseloadbesprekingen; geeft voorlichting met als doel de deskundigheid te vergroten; en je ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk met andere professionals en vertegenwoordigers binnen het Sociaal Domein.

- Inhoudelijk adviseer en coach je professionals uit de gebiedsteams over:

- Gebruik van het ondersteuningsplan;

- Inzet van passende hulp; - Werken vanuit de transformatiegedachte.

- Je toetst onafhankelijk bij inzet van zware zorg (doorverwijzing naar de Raad voor de Kinderbescherming, vrijwillig gesloten plaatsingen, enz.). 


Kennis en competenties

- WO opleidings-, werk- en denkniveau;

- Registratie in het kwaliteitsregister SKJ of BIG, op vakbekwaamheidsniveau: ‘master’, ‘postmaster’ of ‘specialist’.

- Kennis van kaders van het door de gemeente gevoerde (zorg-) beleid, vastgestelde processen en beschikbare producten;

- Ervaring met het werken in generalistenteams;

- Kennis van de sociale kaart en lokale zorgstructuren;

- Kennis van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;

- Kennis van en ervaring met relevante methodieken als Sociale Netwerkstrategieën, Signs of Safety, Eigen Kracht, Wrap Around Care; - Competenties zoals vraaggericht en progressiegericht werken, samenwerken, open en transparant communiceren, met een bevlogen, flexibele en proactieve houding. 


Natuurlijk herken je je in de kernnormen, die staan voor onze cultuur

 Mensen: verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht

 Verandering: aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, omgaan met tegengestelde belangen  Resultaat: doelgerichtheid, plannen & organiseren

 (Vak)intelligentie: nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten