Gemeenteprojecten

Freelance/ZZP Werkvoorbereider Civiel (32-36 upw) in combi met een Projectleider (8 upw)

Geplaatst 1 sep. 2021
Project ID: YIS 9100540
Plaats
Asten
Duur
6 maanden
(11 okt. 2021 - 11 apr. 2022)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
50 - 61 €/hr

Sollicitatie deadline: 9-7 15:00

 

  • schaal: 9
  • start: medio september
  • duur:: 2 a 3 jaar
  • tarief richtlijn: max 61,00 euro. De gemeente is bereid zwaardere kandidaten met een hoger tarief mee te laten dingen. Een goede prijs/kwaliteitverhouding zal voor hen de keuze bepalen.

 

Description:

 

Kandidaat dient ongeveer 32 uur (4 dagen) per week beschikbaar te zijn. Minder is ook bespreekbaar. Daarnaast is de wens dat de werkvoorbereider ongeveer 1 dag begeleid wordt door een projectleider van hetzelfde bureau. Deze opdracht is minder geschikt voor ZZP'ers. Dit aangezien zij alleen werken en een goede afstemming met een specialistische projectleider of met vakspecialisten op gebied van verkeer, water en groen van hetzelfde bureau veel voordelen biedt. De inzet van de projectleider wordt ingeschat op 1 dag per week. Maar ook ZZP'ers mogen zich inschrijven.

 

Woningbouw Asten 

 

Binnen de gemeente Asten gaan de komende 2 á 3 jaar diverse nieuwe woningbouwprojecten van start. Om de woningbouw mogelijk te maken moeten er uitbreidingswijken bouwrijp worden gemaakt. De benodigde ruimtelijke procedures voor deze ontwikkelingen zijn reeds opgestart. Om de uitbreidingen daadwerkelijk te kunnen realiseren zijn we op zoek naar civieltechnische mensen. We denken aan een ervaren werkvoorbereider (HBO) en een projectleider die onder toeziend oog van diverse vakspecialisten van onze gemeente er voor zorg kunnen dragen dat de beoogde gebieden tijdig bouwrijp zijn gemaakt. 

 

Heusden Oost fase 3 

 

De uitbreiding in Heusden Oost behelst zo’n 60 woningen. Stedenbouwkundig is reeds een opzet gemaakt. De wegprofielen sluiten aan op de profielen van de aangrenzende uitbreidingswijk. Het plan moet verder civieltechnisch worden uitgewerkt en voorbereid. Zo moet onder andere gekeken worden naar een waterhuishoudkundig plan waarin het rioolstelsel verder wordt uitgewerkt, er moet een hoogteplan worden gemaakt, de profielen moeten gedetailleerd worden ingetekend zodat de contouren van de bouwkavels vast komen te liggen. Er moet naar hoogtes worden gekeken. Alle zaken die nodig zijn om de uitbreiding te kunnen realiseren moeten worden opgepakt. 

 

We denken zelf dat een ervaren werkvoorbereider hier 4 dagen per week aan kan werken. Standplaats grotendeels op het gemeentehuis in Asten, dit zodat er eenvoudig overlegd kan worden met de diverse vakspecialisten en er ook een “Astens” product ontstaat. De werkvoorbereider hoeft zelf geen rioleringsplan op te kunnen stellen maar moet wel in staat zijn om samen met onze rioleringsdeskundige een uitvraag te verzorgen, de resultaten te begrijpen, en deze weer door vertalen in het ontwerp. We denken voordeel te hebben aan iemand uit een wat groter adviesbureau omdat men dan binnen de eigen organisatie vaak wat meer specifieke kennis aanwezig heeft waar men eventueel op terug kan vallen. 

 

Naar ons idee zou de werkvoorbereider begeleid moeten worden door een projectleider uit datzelfde bedrijf, welke waar nodig meekijkt en aanstuurt. In onze ogen is dit maximaal 1 dag per week, er zullen momenten zijn dat het wat minder is, op andere momenten mogelijk wat meer. De projectleider dient eveneens regelmatig in Asten aanwezig te zijn om de afstemming te vinden. 

 

Loverbosch 3 

 

Lopende de voorbereiding van het uitbreidingsplan Heusden Oost wordt vanuit Ruimtelijke Ontwikkeling een start gemaakt met een nieuwe woningbouwlocatie in Asten zelf, het project Loverbosch 3. Een stedenbouwkundige is momenteel bezig met de eerste schetsen. De verwachting is dat beide projecten in tijd in elkaar overvloeien. Dat wil zeggen dat op het moment dat de bestekken voor het bouwrijp maken van Heusden Oost aanbestedingsgereed moeten zijn, er al gewerkt kan worden aan de voorbereiding van het plan Loverbosch 3. Wij hechten er waarde aan dat hetzelfde koppel met deze werkzaamheden van start gaat. Immers, men heeft vanuit het project Heusden Oost de nodige ervaring opgedaan met de interne procedures die in Asten van toepassing zijn en met de manier waarop de gemeente Asten haar wijken wil inrichten. Men kan hierdoor efficiënter van start. 

 

Uitbreiding in Ommel 

 

Op het moment dat Loverbosch 3 in uitvoering gaat is mogelijk woninguitbreiding in Ommel actueel. Afhankelijk daarvan kan dit plan soortgelijk worden opgepakt door datzelfde koppel. 

 

Binnen de gemeente Asten beschikken we over vakspecialisten op het gebied van water, wegen, verlichting, groen en verkeer. Zowel in beheer als beleidsmatig. De vakspecialisten zelf hebben onvoldoende tijd om de benodigde zaken intensief op te pakken. Ze zijn uiteraard wel beschikbaar om mee te kijken en zaken toe te lichten. Daarnaast zullen ze lopende het project toezien dat hetgeen wordt uitgewerkt ook past binnen de wensen van onze gemeente. Tevens wordt vanuit de gemeente een verantwoordelijk projectleider gekoppeld die als sparringpartner kan dienen voor de beoogd projectleider en werkvoorbereider. 

 

Wij verzoeken u voor bovenstaande invulling voor een periode van 2 á 3 jaar. Er kan direct worden gestart met de werkzaamheden.


 

 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten