Gemeenteprojecten

Freelance Teammanager ondernemen

Geplaatst 30 mrt. 2021
Project ID: YIS000577
Plaats
Oirschot
Duur
4 maanden
(1 apr. 2021 - 1 aug. 2021)
Uren/week
32 hrs/week
Tarief
75 - 90 €/hr

Dit is de gemeente Oirschot

“Oirschot : ondernemend, monumentaal en groen. Daar voelt de MENS zich thuis”. Oirschot telt vijf kernen: Oirschot, Spoordonk, Oostelbeers, Middelbeers en Westelbeers. Met ruim 18.000 inwoners is het een kleine, krachtige, kwalitatief groene gemeente die bewust aanstuurt op samenhang met de omgeving. Daarbij gaan we uit van een zelfredzame samenleving. De samenleving of inwoner bedenkt zelf wat men nodig heeft.

 

De gemeente heeft, mede door haar centrale ligging, hechte samenwerkingen met partners in de regio. De gemeente werkt in een thematische netwerksamenwerking met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, inwoners en overheden. Op het gebied van werken en wonen acteren ze samen met acht gemeenten in het zogenaamde Stedelijk Gebied (de stad Eindhoven en omliggende gemeenten) als één gemeente. Daarnaast is Oirschot via een gemeenschappelijke regeling verbonden met de vijf Kempengemeenten, Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel – De Mierden. Op ambtelijk niveau zijn onderdelen van de organisaties samengevoegd.

 

De achterliggende jaren heeft de gemeentelijke organisatie zich in positieve zin ontwikkeld. Tegelijkertijd is er het urgentiebesef dat we verder moeten ontwikkelen. Uitgangspunten voor deze ontwikkeling zijn: vergroten van de professionaliteit, verbeteren van procesmatig werken, uitbreiden van integraal/projectmatig werken, planmatig werken en de wendbare medewerker.

 

Onze kernwaarden zijn: respect & vertrouwen, bevlogenheid & lef, in contact zijn & samenwerken en netwerken.

 

De ambtelijke organisatie van de gemeente Oirschot bestaat uit vier teams: Sociale Leefomgeving & Externe Dienstverlening, Ondernemen & Ontwikkelen, Mobiliteit, beheer & realisatie, Bedrijfsvoering & Interne Dienstverlening.

Het team Ondernemen & ontwikkelen heeft ruim 14 fte.

 

Voor welke opgaven sta je de komende jaren!

Oirschot werkt met programma’s en een raadsbreed akkoord waaraan alle fracties hebben meegewerkt en dat door alle fracties is vastgesteld. Dit vraagt een andere manier van werken in onze organisatie. Aan jou de taak om hier verdere invulling aan te geven voor bestuur en medewerkers op basis van onze kernwaarden.

 

Op basis van de vastgestelde opgaven van de taakvelden van het team en ben je in staat om deze om te zetten naar concrete werkwijzen en producten.

Kern ligt daarbij op het optimaal vormgeven, inrichten, organiseren en managen van de onderdelen Centrummanagement, Cultuurhistorie en erfgoed, Economie, Recreatie en Toerisme, Detailhandel, Wonen en Volkshuisvesting, Omgevingswet en ruimtelijke procedures en ontwikkelingen.

 

Je denkt “van buiten naar binnen” en werkt met de medewerkers aan een flexibel, transparant en dynamisch team dat snel en adequaat reageert op maatschappelijke ontwikkelingen en die de eigen kracht van de samenleving weet te inspireren en enthousiasmeren. Je staat in verbinding met de organisatie en de medewerkers en weet ook de onderlinge verbinding tussen mensen en organisatieonderdelen te versterken.

 

Er wordt al veel gevraagd van de ambtelijke organisatie; jij zorgt voor een goede balans tussen ambities en mogelijkheden.

Dit doe je onder andere door meer sturing op planmatig en projectmatig werken in de organisatie en minder vanuit controle werken. Hierbij is sturen op persoonlijk leiderschap en het nemen van eigen verantwoordelijkheid (eigenaarschap) essentieel.

 

Je stimuleert een lerend, flexibel en omgevingsbewust team met vitale medewerkers en bent hier zelf het voorbeeld van. Hierbij creëer je ruimte en een veilig klimaat waarin gewerkt wordt vanuit vertrouwen en vakmanschap van onze medewerkers.

 

Ook vragen wij dat je de onderlinge ambtelijke samenwerking en het versterken van de integraliteit, zowel binnen als tussen de teams versterkt. Van jou wordt hierin, samen met de leden van het Managementteam, een leidende en op de toekomstgerichte bijdrage verwacht.


Profiel

We letten natuurlijk op wat je kennis en kunde is, maar vooral op wie je bent. Medewerkers zien en horen van jou waar het om draait. Je bent het boegbeeld van jouw team. Je geeft leiding aan de medewerkers binnen jouw team, ruimte gevend (ook in innovatie en creativiteit) en op tijd sturend op proces, inhoud en mens waar nodig.

 

Je legt makkelijk de link tussen de politiek-bestuurlijke wens, de maatschappelijke opgave en het ambtelijk kunnen binnen jouw team.

 

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en ervaring met leidinggeven.

 

Je kent je vakgebied en hebt een eigentijdse visie. Je vertegenwoordigt de gemeente in het netwerk, ondernemend en weet plannen om te zetten in concrete acties.

 

Je wekt vertrouwen, bent verbindend en empathisch en weet op inspirerende en overtuigende wijze de juiste keuzes voor de gemeente te maken. Je toont leiderschap, bent bedrijfsmatig ingesteld, betrouwbaar en koersvast.

 

Naast de kernwaarden zijn onderstaande competenties en persoonskenmerken als uitgangspunt benoemd en komen nadrukkelijk naar voren in het profiel.

 

Visie:

Op het gebied van visie en strategie wordt van jou een voorbeeldfunctie verwacht, iemand die een heldere visie heeft op de rol van de gemeentelijke organisatie en jouw team in de samenleving, die een inspirator is, richting en perspectief geeft en die zijn/haar visie voorleeft. Als persoon heb je het natuurlijk gezag om verschillende geledingen op een lijn te krijgen.

 

Besluitvaardig:

In onzekere situaties ben je daadkrachtig en als het er echt om gaat dan neem je weloverwogen beslissingen, waarbij je de volle verantwoordelijkheid neemt.

 

Omgevingsbewust:

Maatschappelijke ontwikkelingen volg je op de voet en je anticipeert snel op wensen vanuit de omgeving en politiek bestuur die van invloed kunnen zijn op de organisatie en team. Je komt met initiatieven en voert constructieve discussies met samenwerkingspartners.

 

Ondernemingszin:

Ontwikkelingen vertaal je in mogelijkheden. Je bent continu alert op nieuwe kansen, sluit strategische allianties af en draagt al doende zorg voor doorontwikkeling en innovatie van het team.

 

Netwerken:

Je hebt en bouwt een groot netwerk dat je in kunt zetten voor de organisatie. Je beweegt je soepel in het netwerk, bent alert op kansen voor de organisatie en zorgt voor (nieuwe) samenwerkingsverbanden.

 

MT

Het Managementteam bestaat naast de algemeen directeur (voorzitter) uit vier teammanagers. De businesscontroller is aanwezig bij het strategisch MT. Samen met de leden van het MT heb je aandacht voor het functioneren en positioneren van het MT binnen de organisatie.


Sollicitatie deadline is 02-4 om 15:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten