Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance teammanager jeugd&gezin (zzp)

Geplaatst 3 okt. 2022
Project ID: YIS 9121685
Plaats
Almere, Flevoland
Uren
36 uur/week
Periode
6 maanden
Start: 17 okt. 2022
Einde: 30 apr. 2023
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 10 okt. 2022 09:00

Uren: 36 per week

Startdatum: zsm | 6 Maanden

Vanaf +- 5 jaar werkervaring

Functieschaal: 13

Datum voorstellen: 10 oktober voor 09:00

Gesprekken: Donderdag 13/10 op het stadhuis.


Benodigde devices worden niet verstrekt door de opdrachtgever.

 

Teammanager Jeugd en Gezin

De gemeente realiseert, mede op basis van de Jeugdwet, jeugdvoorzieningen. Er zijn verschillende vormen. Preventief, ondersteunend, zorginhoudelijk of een combinatie. De preventie vormen hebben vaak een grote samenhang met andere beleidsterreinen, denk aan welzijn, sport of onderwijs. De overige vormen zijn georganiseerd op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Dit zijn verschillende pakketten die verschillen in complexiteit en grootte. Zo heeft het huidige Jeugd-GGZ pakket te maken met tientallen aanbieders die regionaal zijn ingekocht via de Aankoopcentrale. Ook zijn er regionaal subsidies verleend voor residentiële jeugdhulpcentra. Lokaal zijn er afspraken gemaakt voor zorgvormen als behandeling, begeleiding of kortdurend verblijf.

 

Er is een groot verschil in taken die uitgevoerd moeten worden tussen de verschillende pakketten. De regionale jeugdcontracten (Jeugd-GGZ, Pleegzorg, Residentieel, Jeugdzorg Plus, Jeugdbescherming/Jeugdreclassering) dienen ook regionaal beleidsmatig en strategisch afgestemd te worden. Dit vereist extra kennis en vaardigheden. Wanneer er meerdere contract- of subsidiecontracten met een grote impact (omvang en aantallen) zijn, dient hier ook passende capaciteit en kennis voor te zijn binnen de teams. Dit geldt met name voor de regionale contracten met meerdere aanbieders zoals de Jeugd-GGZ, Residentieel, Kortdurend verblijf, begeleiding en behandeling. Naast de beleidsvorming en inrichting van de jeugdhulp binnen het team is afstemming met het voorveld en aanpalende terreinen van belang om de instroom en doorstroom goed op elkaar af te stemmen en te optimaliseren. Binnen dit pakket is strategische, uitvoerende en bedrijfsmatige kennis vereist. De uitvoering van de jeugdhulpvoorzieningen ligt niet binnen de gemeente. Wel worden de beschikkingen voor de individuele maatwerkvoorzieningen door ons verwerkt en dragen we zorg voor beleidsontwikkeling en stimuleren we het operationaliseren daarvan.

 

Samen sturen op verbeelding, verbinding en ontwikkeling om zo samen “met de stad” dromen en initiatieven van anderen mogelijk te maken. Je hebt een passie voor “het vak” leidinggeven en bent in staat om verschillende managementstijlen toe te passen.

 

Wat staat je te doen?

Je gaat voorop in de gewenste ontwikkeling van de organisatie. Veranderen zie je als een uitdaging. Je geeft betekenis en richting aan de visie van de organisatie en de gemeenschappelijke koers door te laten zien welke toekomstbeelden er zijn. Je stimuleert medewerkers om zelf een actieve rol te nemen in het versterken van persoonlijk leiderschap en zich verder te ontwikkelen.

 

Als teammanager sta je in de organisatieontwikkeling voor een aantal belangrijke opgaven:

· Sturen op verbinding en samenwerking en continue verbetering van het team in relatie tot de organisatieambities.

· Sturen op efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en uitvoering van (werk-)processen binnen de afdeling/het team.

· Sturen op het ontwikkelen en uitvoeren van beleid door medewerkers in hun vakgebied te laten excelleren.

 

 

Wat ga je doen

· Je geeft inrichting aan het inkoopproces Jeugdzorg zonder Verblijf en denkt mee bij inkoopproces Jeugdzorg met Verblijf.

· Je geeft richting door de verwachtingen met betrekking tot de te bereiken resultaten en ontwikkeling en de bijdrage van het team hierin helder te communiceren. Je geeft vanuit vertrouwen ruimte hoe medewerkers dit realiseren en stuurt hierin alleen bij waar nodig (richt je vooral op het waarom en het doel.

· Je inspireert door een continue dialoog met je medewerkers over zijn/haar kwaliteiten, voortgang op resultaten en ontwikkelingen en bespreken van ambities. Je faciliteert in wat nodig is om resultaat en verandering te bereiken.

· Je creëert een veilig leerklimaat door leersituaties te bieden die uitdagend en vernieuwend zijn. Situaties waarin medewerkers leren van successen, maar ook kunnen leren van het maken van fouten.

· Je geeft samen met het team betekenis aan de kernwaarden inventief, hartelijk, slagvaardig, betrouwbaar en samen.

· Je versterkt het verkrijgen van zelfinzicht van medewerkers. Je vervult hierin een voorbeeldrol door jezelf kwetsbaar op te stellen, feedback te vragen en je eigen kwaliteiten sterker te maken en ontwikkelpunten verder te ontwikkelen.

· Je stimuleert medewerkers om zelf een actieve rol te nemen in het versterken persoonlijk leiderschap. Hierin wijs je medewerkers op hun eigen verantwoordelijkheid. Je bespreekt perspectieven om verder te ontwikkelen en in beweging te komen. Maar je spreekt ook aan bij ontwikkelpunten en tekortkomingen.

· Je bent integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en het behalen van teamresultaten en ontwikkelingen binnen het afgesproken kader en met de beschikbare middelen (inzet van personeel en besteding van toegekende budgetten). Hierin stuur je resultaat- en ontwikkelingsgericht op mensen en processen. Je maakt resultaten transparant en zichtbaar en legt hiervoor verantwoording af aan de afdelingsmanager.

 

Wie ben je?

Je bent een inspirator voor jouw team en stimuleert hierin de samenwerking met andere teams en afdelingen om op basis van gemeenschappelijk belang en ambitie te handelen voor de organisatie en de stad. 

Je geeft richting door verwachtingen met betrekking tot resultaten helder te communiceren. Je maakt het verschil door de kwaliteiten binnen jouw team te versterken en te benutten door deze optimaal met elkaar te verbinden, binnen en buiten het team. 

Je bent omgevingsbewust en politiek-bestuurlijk sensitief en hebt een visie op de toekomst van de taak- en beleidsvelden van het team waarvoor je belangstelling toont. 

Je functioneert op academisch werk- en denkniveau en hebt een (brede) en vakinhoudelijke kennis van de taak- en beleidsvelden van het team waarvoor je belangstelling toont.

Je inspireert door persoonlijke invulling van leiderschap waarbij je wordt gezien als drager van het proces van organisatieontwikkeling en je bent in houding en gedrag een voorbeeld voor de gewenste manier van (samen)werken, ook met betrekking tot de kernwaarden. Je geeft vanuit vertrouwen ruimte voor het realiseren van opgaven en ontwikkelingen, stuurt alleen bij waar nodig en draagt bij aan het continu leren en reflectief handelen. Je versterkt het verkrijgen van zelfinzicht van medewerkers. Je durft hierin ook jezelf kwetsbaar op te stellen en te leren van ervaringen en zelfreflectie. Je hebt een academisch werk- en denkniveau en (brede) vakinhoudelijke kennis van de taak- en beleidsvelden van het team waarover je leiding geeft. 

Je hebt inzicht in besluitvormingsprocessen en ervaring in het werken in een politiek bestuurlijke omgeving.

Je hebt ruime ervaring in vergelijkbare functies.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten