Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance Senior Planeconoom

Posted Jun 9, 2021
Project ID: YIS 9096622
Location
Helmond
Duration
6 maanden
(Jun 21, 2021 - Dec 31, 2021)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown

Locatie: Helmond

Sollicitatie deadline: 17-6-2021 14:00


De uitdaging

Als Senior Planeconoom ben je onderdeel van de afdeling Advies en Beleid, de afdeling richt zich op het ontwikkelen van beleidskaders, het verstrekken van kwalitatief inhoudelijke financiële adviezen en het bieden van ondersteuning bij het opstellen van bijdragen voor de planning & control cyclus zodat vormgegeven wordt aan een solide financieel beleid. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het strategisch beheer van de gemeentelijke grondpositie alsmede aan de subsidieverantwoording.

Je bent een adviseur voor het college en een sparringpartner voor projectleiders. Als Senior Planeconoom zorg je voor het strategische beheer van de gemeentelijke grondposities en ontwikkel je hiervoor scenario’s. Je bepaalt de financiële impact en adviseert hierover aan het management en directie (en college). Je verricht onderzoek, signaleert ontwikkelingen en benoemt het strategisch beleid op hoofdlijnen. 

 

Jouw werkzaamheden?

Je stelt strategische scenario’s op ten aanzien van plan economische vraagstukken en bepaalt de financiële consequenties van deze scenario’s, je bedenkt en initieert oplossingsrichtingen. Je maakt inschatting van (financiële) consequenties en risico's van alternatieven in keuzes. Je stelt onder meer beleidsscenario's, beleidsadviezen, op over o.a. grondverwerving, grondexploitatie, financiële normeringen (en) ten behoeve van het strategisch grondbeleid.  

 

Je adviseert over of bent betrokken bij verbetering/aanpassing van het beleid en het opstellen van o.a. adviezen, B&W nota’s en subsidieaanvragen over grondverwerving en grondexploitatie. Je verzorgt (identificeren, in beeld brengen, toetsen en onderbouwen) de financieel-economische informatie t.b.v. planproces.  

 

Je geeft invulling aan het proces om te komen tot voorstellen t.b.v. grondexploitatie. Je bewaakt kredieten grondexploitatie. Je draagt zorg voor de volledigheid en actualiteit van de grondexploitatiegegevens, verricht hiertoe (her)calculaties en het meten van kengetallen. Je onderhoudt contacten met externe partijen en treed in samenspraak met betrokken partijen op als projectleider, je zorgt een gecoördineerde aanpak van projecten.  


De ideale collega

“Je bent een ervaren planeconoom, een kundig adviseur naar het college. Je hebt ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en bent zeer goed op de hoogte van relevante wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Je kent het politieke krachtenveld op gebied van planontwikkeling en van de relevante financieel-economische instrumenten teneinde planprocessen goed te kunnen sturen. 

 

Je bent een verbinder zowel intern (bv met afdeling Ondernemen en Ontwikkelen) als met externe partijen, een ervaren procesbeheerder. Je hebt sociale vaardigheden voor het beïnvloeden van meningen en het creëren van draagvlak bij projectmanagers, besluitvormers en leidinggevende over financiële consequenties en risico's, het onderhandelen met externe partijen m.b.t. grondexploitatie en het coachen van collega's. 

 

Je hebt een afgeronde relevante WO-opleiding en bent een expert in het ontwikkelen, formuleren en presenteren van scenario’s, analyses, exploitatieberekeningen en het opstellen van (beleidsadviezen) hierover. ”

Similar projects

+ Search all projects