Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance regionaal projectleider jeugdhulp in het onderwijs (zzp)

Posted Sep 19, 2023
Project ID: YIS 9139879
Location
Helmond
Timeline:
1 year , 6 months
Starts: Oct 2, 2023
Ends: Mar 31, 2025
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 27, 2023 5:00 PM

Startdatum inzet: 2-10-2023

Einddatum inzet: 31-3-2025

Uren per week: 36Context 

Eén van de doelstellingen in de hervormingsagenda jeugd is het meer integraal organiseren van hulp aan jongeren. Collectieve financiering van Zorg in onderwijstijd (ZiO) is daarbij één van de thema’s. In de jeugdhulpregio van 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant wordt hiermee al geëxperimenteerd door scholen, jeugdhulpaanbieders en gemeenten. De jeugdhulpregio kent twee subregio’s: ‘Een 10 voor de jeugd’ en ‘Samen voor jeugd’.  

 

Er is vanuit scholen, aanbieders en gemeenten behoefte aan uniformiteit en kaders voor initiatieven op het gebied van collectieve financiering van specialistische jeugdhulp in het onderwijs. Ook is er is draagvlak om dit thema gezamenlijk met gemeenten en samenwerkingsverbanden (primair en voortgezet onderwijs) regionaal verder uit te werken en vorm te geven.  

In de toekomst worden ook jeugdhulpaanbieders en zorgkantoren betrokken bij dit project.  

 

Hiertoe wordt een regionale stuurgroep en een regionaal projectteam opgericht en een regionale projectleider aangesteld. De verwachte opbrengsten zijn: 

 • Efficiëntere en effectievere inzet van jeugdhulp op scholen door collectieve financiering van zorg in onderwijstijd.  

 • Ontzorgen van ouders, school en toegangsteams. 

 • Meer efficiency en integraliteit door het gezamenlijk kanaliseren van nieuwe initiatieven.  

 • Meer eenduidigheid in de regio op de ontwikkelingen onderwijs/jeugdhulp en daardoor meer samenhang, sturing en duidelijkheid. 

De regionale projectleider 

Is verantwoordelijk voor het behalen van de binnen het kader van de opdracht kader afgesproken resultaten, waaronder: 

 

 • Het in samenspraak met scholen en gemeenten opstellen van een uniform kader voor collectieve financiering van specialistische jeugdhulp in onderwijstijd en dit te vertalen naar een plan van aanpak voor uitvoering dat is voorzien van adviezen voor structurele borging. 

 • Begeleiden van de uitvoering van het plan van aanpak. 

 • Afstemming met de betrokken partners en het inzichtelijk maken van effecten van de samenwerking. 

 

De ambtelijk opdrachtgever is gemeente Helmond, de projectleider valt onder de Programmamanager 10vdJ en de stuurgroep en werkt in opdracht van de 21 gemeenten en de 4 betrokken samenwerkingsverbanden.  

 

Taken van de projectleider 

 • Voorleggen van een plan van aanpak aan de opdrachtgever over de invulling van de opdracht en eens per kwartaal informeren van de opdrachtgevers over de voortgang van de opdracht. 

 • Opstellen van een gezamenlijk regionaal kader met visie en uitgangspunten dat door alle partners bestuurlijk wordt vastgesteld.  

 • Door middel van een data-analyse in beeld brengen op welke scholen de meeste jeugdhulp tijdens onderwijstijd wordt ingezet en bestaande en nieuwe initiatieven toetsen aan het regionale kader. Advies uitbrengen over welke keuzes de partners op basis daarvan gezamenlijk kunnen maken m.b.t. collectieve financiering.  

 • Samen met de partners opstellen van een regionaal uitvoeringsplan en zorgen voor implementatie daarvan.  

 • Oplossen van knelpunten in de uitvoering en doen van verbetervoorstellen.  

 • Verzorgen van alle communicatie over dit project en fungeren als aanspreekpunt voor de regio.  

 • 1 x per half jaar de voortgang van het uitvoeringsplan evalueren en hiervan schriftelijk verslag uitbrengen aan de stuurgroep.  

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de stuurgroep. 

 • Aansturen van het projectteam. 

 • Opstellen van een eindadvies voor de stuurgroep met betrekking tot het borgen van de continuïteit van het uitvoeringsplan. De ideale kandidaat 

 • beschikt over een aantoonbaar HBO/WO-niveau en heeft aantoonbare ervaring met projecten op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.   

 • Je hebt bovendien minimaal 2- 5 jaar ervaring met projectmatig werken. 

 • Je kent de belangen van gemeenten, samenwerkingsverbanden, scholen, jeugdhulpaanbieders en andere stakeholders en weet deze aan elkaar te verbinden zonder het regionaal belang uit het oog te verliezen. Je staat stevig in je schoenen, houdt ervan om anders te kijken naar vraagstukken en toont lef om nieuwe bewegingen aan te moedigen en stakeholders op dezelfde lijn te krijgen.   

 • Een veranderkundige context vind je leuk en je hebt oog voor de onderlinge samenhang met andere projecten die raakvlakken hebben met de opdracht. 

 • Je kunt makkelijk schakelen tussen het niveau van visie en uitvoering en daarnaast ben je zeer pragmatisch in het klein maken van de juiste tussenstappen om zodoende voortgang te boeken in het project. 

Similar projects

+ Search all projects