Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance raadsgriffier (zzp)

Posted Sep 8, 2022
Project ID: YIS 9120435
Location
Oirschot, Noord-Brabant
Timeline:
6 months
Starts: Sep 15, 2022
Ends: Mar 31, 2023
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 23, 2022 2:00 PM

Start: 19-09-2022

Duur: 31-03-2023

Uren: 36 uur

tarief: passend bij schaal 12

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

1. Strategische advisering (leden van) gemeenteraad

-      Adviseert over positioneringsvraagstukken binnen de context van lokale democratie (zoals belangengroeperingen, pers, sociale media).

-      Adviseert over positioneringsvraagstukken t.o.v. andere (semi)overheden zoals samenwerkingsverbanden, regio’s, provincie, rijk en ministeries.

-      Adviseert de gemeenteraad over (nieuwe) vormen van externe oriëntatie (o.a. communicatiebeleid, vormen van participatie, uitdaagrecht) en ontwikkelt en introduceert innovatieve en grensverleggende werkvormen.

-      Adviseert over verbinding tussen o.a. politieke partijen, fracties, gemeenteraad, college, burgemeester, ambtelijke organisatie, maatschappelijke groeperingen, inwoner(s).

-      Bevordert en bewaakt de kwaliteit van lokale politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen en doet verbetervoorstellen.

-      Adviseert over en ondersteunt de gemeenteraad bij bijzondere onderzoeken en activiteiten zoals strategisch overleg met partners en instanties, hoorzittingen, raadsonderzoeken en rekenkameronderzoeken.

-      Adviseert over en ondersteunt de gemeenteraad en de burgemeester ten aanzien van integer politiek bestuur en kwesties van integriteit en weerbaarheid van raad(sleden).

 

2. Ondersteuning gemeenteraad

-      Treedt op als eerste aanspreekpunt en eerste adviseur van de gemeenteraad, de raadsvoorzitter, het presidium, de raadscommissies, de raadsfracties en de raadsleden zowel gevraagd als ongevraagd.

-      Stimuleert, ondersteunt en faciliteert het ‘vakmanschap’ (toerusting en deskundigheid) van gemeenteraad en raadsleden in de meest ruime zin en in het bijzonder betreffende de effectiviteit van de bijdrage aan het besluitvormings- en communicatieproces.

-      Bewaakt mede de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken spelers bij het politieke besluitvormingsproces, spreekt betrokkenen hierop aan en draagt bij aan een uitgebalanceerde positiebepaling van de gemeenteraad.

-      Draagt (mede) zorg voor een optimale afstemming tussen gemeenteraad enerzijds en de ambtelijke organisatie anderzijds en coördineert daartoe rondom informatieverzoeken, adviesaanvragen en verzoeken om ambtelijke bijstand van de gemeenteraad in overleg met de gemeentesecretaris.

-      Draagt zorg voor organisatie- en faciliteren van incidentele raadsbrede activiteiten richting bevolking, waaronder wijkbezoeken en inspraakavonden en onderhoudt structurele contacten met vertegenwoordigers van de lokale samenleving, bedrijven, instellingen, media en inwoners.

-      Verwijst en/of begeleidt inwoners met vragen en/of opmerkingen naar de juiste plaats voor het verkrijgen van gehoor.

-      Zorgt ervoor dat raadsleden alle informatie of analyses ontvangen welke nodig zijn voor de uitoefening van hun rol en voornemen tot agendasetting.

-      Bereidt raadsvergaderingen voor, draagt zorg voor de integrale toetsing van voorgelegde adviezen, ondersteunt en neemt deel aan raadsvergaderingen, draagt zorg voor totstandkoming termijnagenda gemeenteraad. 

-      Bewaakt het vullen van de termijnagenda door het college en het nakomen van toezeggingen aan de gemeenteraad en raadscommissies. Bewaakt tevens de afdoening van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen, voorstellen en vragen van de gemeenteraad

 

3 Integraal management

-         Draagt zorg voor het management van de griffieorganisatie en organiseert de raadsprocessen.

-         Draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en innovatie van de griffieorganisatie.

-         Is adviseur van de werkgeverscommissie.

-         Is verantwoordelijk voor de effectiviteit van ontwikkeld beleid en ontwikkelde en uitgevoerde programma’s voor de gemeenteraad.

 

 4. Netwerken

-         Initieert en bevordert samenwerking met politieke partijen, lokaal bestuur, ambtelijke organisatie, verbonden partijen en belanghebbenden.

Creëert draagvlak voor beleid, uitvoering en evaluatie.

 

Functievereisten:

-      Academisch werk- en denkniveau.

-      Kennis en inzicht met betrekking tot het functioneren van bestuurlijke circuits en van complexe politiek/ bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

-      Brede kennis van en inzicht in wet- en regelgeving met betrekking tot het lokale bestuur, de besluitvormingscircuits en bestuurlijke verhoudingen met andere overheden.

-      Ervaring met het werken binnen de zogenaamde bestuurlijk- ambtelijke driehoek.

-      Vaardigheid in het formuleren van strategische inhoudelijke politiek-bestuurlijke adviezen.

-      Communicatieve, advies-, onderhandelings- en netwerkvaardigheden.

-      Vaardigheid in het omgaan met belangentegenstellingen.

-      Contacten: • Met (leden van) gemeenteraad, politieke partijen, burgemeester, raadscommissies, gemeentesecretaris, griffieorganisatie, het gemeentelijke ambtelijk apparaat en de gemeentelijke omgeving (inwoners, instellingen en belangengroeperingen) om draagvlak te verwerven voor bestuurlijke besluitvormingsprocessen, waarbij diepgaande, politieke en/of maatschappelijke belangentegenstellingen en bestuurlijke vernieuwing een rol kunnen spelen.

 

Competenties

  • Sturend vermogen (waaronder leiderschap)
  • Inlevingsvermogen (waaronder politieke- en bestuurlijke sensitiviteit)
  • Onafhankelijkheid  
  • Initiatief (waaronder durf en lef)
  • Resultaatgerichtheid (waaronder onderhandelen)
  • Communiceren en luisteren  
  • Samenwerken
  • Coachen 
  • Stressbestendigheid (waaronder zelfkennis en energie

Similar projects

+ Search all projects