Gemeenteprojecten

Freelance Raadsadviseur/tevens plaatsvervangend Griffier

Geplaatst 7 jul. 2021
Project ID: YIS 9098169
Plaats
Waddinxveen
Duur
1 jaar
(26 jul. 2021 - 25 jul. 2022)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Lokatie: Waddinxveen

Deadline: 14-7 9:00

Schaal: 10 car uwo


Doel van de functie:

Ondersteuning van de raadscommissie/gemeenteraad met als doel om de raad in positie te brengen op zorgvuldige en efficiënte besluitvorming door (strategische) advisering, administratief/bestuurlijk en organisatorische ondersteuning. Daarnaast ondersteuning verlenen aan de griffier, gemeenteraad en presidium bij voorbereiding, verloop en afwikkeling van raadsvergaderingen. Treedt indien nodig op als plaatsvervangend griffier.


Functie-inhoud:

Advisering van raadscommissie en gemeenteraad:

• Is belast met het ondersteunen en adviseren van raads-en commissieleden bij het gebruik en de toepassing van politiek-bestuurlijke instrumenten;

• Adviseert strategisch over werkwijze van de raad, mede ter bepaling van de positionering van de raad ten opzichte van ontwikkelingen in de samenleving;

• Adviseert strategisch over de ontwikkeling en innovatie van procedures en processen ten behoeve van de besluitvorming door de raad;

• Adviseert de griffier, de collegeleden en de ambtelijke organisatie en het management over de inhoud en procedure van raadsvoorstellen en besluiten in relatie tot de raadsbevoegdheid;

• Adviseert en neemt deel aan ontwikkelingen van strategische beleidsconcepten van de gemeenteraad;

• Voert ontwikkeltrajecten van de raad uit;

• Adviseert en bewaakt de kwaliteit van de informatievoorziening tussen college en commissie/raad;

• Adviseert en bewaakt mede de kwaliteit van het politieke besluitvormproces.

• Is sparringpartner en eerste plaatsvervanger van de griffier.


Het inhoudelijk en procedureel ondersteunen van de griffie :

• Het voeren van het secretariaat van de raadscommissies, waaronder de (zorg voor)

verslaglegging;

• De procesmatige en procedurele ondersteuning aan de raadscommissies, waaronder de

voorbereiding en vaststelling van (termijn) agenda’s;

• Het voeren van overleg met de commissievoorzitters over de agendavoorbereiding en

bepaling;

• Het geven van advies over algemeen bestuurlijke zaken en inhoudelijke ondersteuning aan commissievoorzitters/-leden;

• Het realiseren en bewaken van de secretariële, administratieve, logistieke en facilitaire ondersteuning.

• Ondersteuning bij besluitvorming en bestuurlijke processen en de bewaking van gedane toezeggingen;

• Draagt zorg voor de informatievoorziening t.b.v. de raadscommissies, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie;

• Het samen met de griffier mede inhoud geven aan een goede afstemming tussen de verantwoordelijkheden van de raad en die van het college;

• Bevordert eventueel in afstemming met de griffier de samenwerking tussen de ambtelijke organisatie en andere samenwerkingsverbanden;

• Coacht zo nodig raads- en commissieleden;

• Bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de griffie.


Deze opdracht biedt je de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het (verder) verbeteren van het contact met de inwoners van Waddinxveen, het functioneren van de griffie en het faciliteren van de gemeenteraad.


Indicatieve functie-eisen:

- HBO/WO werk- en denkniveau;

- Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;


Belangrijkste contacten:

Intern:

Griffier, raad(sleden), burgemeester, gemeentesecretaris, wethouders, ambtelijk management, andere sleutelfiguren in de organisatie.

Extern:

Andere overheden en bestuurslichamen, burgers, bedrijven, belangenorganisaties.


De raads- en commissievergaderingen (totaal gemiddeld 2x per maand) zijn altijd op dinsdag- of woensdagavond. Het kan zijn dat het laat (tot 2 uur 's nachts) wordt. Het bijwonen van deze vergaderingen kan in sommige gevallen wel vanuit huis gedaan worden. Kandidaten dienen hierover geïnformeerd te zijn en hiertoe bereid te zijn. Beschikken over eigen vervoer (of een andere oplossing) is vereist.


Competenties:

-Assertiviteit

-Politieke sensitiviteit;

-Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;

-Stress bestendig

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten