Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider verkenning windlocaties (zzp)

Posted Mar 17, 2023
Project ID: YIS 9130514
Location
Gorinchem , Zuid-Holland
Duration
6 maanden
(Mar 28, 2023 - Sep 20, 2023)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Mar 23, 2023 12:00 PM
  • Start: zo snel mogelijk

  • Opdracht tot einde van het jaar

  • gemiddeld voor 3 dagen in de week (24 uur)

  • Combinatie op kantoor (stadhuis) en thuiswerken is prima mogelijk.Ben jij gedreven om te werken aan een duurzame toekomst? Zet jij graag je tanden in een complexe klus, heb je affiniteit met windenergie én ruime ervaring als projectleider? Dan is de vacature strategisch projectleider verkenning windenergie RES Alblasserwaard perfect voor jou!

Wij zijn op zoek naar een stevige projectleider die de verkenning naar nieuwe windlocaties in de RES-regio Alblasserwaard tot uitvoering kan brengen. Jij werkt daarbij nauw samen met het bredere RES-uitvoeringsteam vanuit de betrokken gemeenten Molenlanden en Gorinchem, provincie Zuid-Holland en waterschap Rivierenland. De formulering van de precieze projectopdracht, in samenwerking met deze partijen, en het helpen formeren van een projectteam, zijn onderdelen van jouw werkzaamheden.

RES Alblasserwaard

De Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard is een samenwerking tussen gemeenten Molenlanden en Gorinchem, provincie Zuid-Holland en waterschap Rivierenland. Deze partijen hebben in 2021 in hun volksvertegenwoordigingen het zogenaamde RES-bod 1.0 vastgesteld. Hierin is onder meer opgenomen dat in de regio in 2030 1150 TJ (0,32 TWh) duurzame elektriciteit opgewekt zal worden, door een mix van 51% zonne-energie en 49% windenergie.

Windenergie in RES Alblasserwaard

De twee windzoekgebieden in RES 1.0, A15-Oost en Avelingen, liggen beide op Gorinchems grondgebied. A15-Oost is kort na oplevering van RES 1.0 als zoeklocatie afgevallen, omdat deze te dicht in de buurt van woningen ligt. Voor zoekgebied Avelingen is een eerste deel van verkennende onderzoeken gedaan, waarna de gemeenteraad van Gorinchem heeft besloten dat zij een windpark op deze locatie onwenselijk vindt, omdat de specifieke zoeklocatie voor teveel overlast zou zorgen. De provincie Zuid-Holland heeft eind 2022 locatie Avelingen wel als (voorraad)locatie voor grootschalige windturbines in haar omgevingsverordening opgenomen.

Verkenning naar nieuwe windlocaties

Omdat alle RES-partners hebben aangegeven wél te willen vasthouden aan de kwantitatieve opgave uit de RES 1.0 voor nieuwe windenergie (436 TJ ≈ 7-10 grote windturbines), is het noodzakelijk om nieuwe wind(zoek)locaties te vinden en juridisch-planologisch mogelijk te maken. In een bestuursovereenkomst zijn de randvoorwaarden van deze windverkenning vastgelegd. Een belangrijk element van de overeenkomst is dat de verkenning voor nieuwe windlocaties uiterlijk tot het einde van 2023 mag duren. Als er op dat moment reële alternatieve wind(zoek)locaties zijn geïdentificeerd, dan spannen alle partijen zich in om deze tot realisatie te brengen. Als er op dat moment géén reële alternatieve windlocaties zijn geïdentificeerd, dan zullen provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid, als grond eigenaar, de halverwege gestopte verkenning voor een windpark op zoeklocatie Avelingen voortzetten.

Wat vragen we van jou?

Voor de uitvoering van de verkenning naar alternatieve windlocaties zijn meerdere scenario’s denkbaar. Afhankelijk van de politieke ruimte die tijdens het verkenningsproces wordt geboden, zullen meerdere expertises in de verkenning bijeen moeten worden gebracht, zoals RO-kennis, technische kennis, communicatie, juridische kennis, gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, participatie van bewoners en bedrijven, beoordelen van businesscases et cetera. De verkenning wordt in potentie dus een uitgebreid project, met inhoudelijke, procesmatige, communicatieve en politieke aspecten.

De vormgeving van en communicatie over de verkenning ligt politiek en maatschappelijk gevoelig. Een belangrijk aspect in de context van de verkenning, met mogelijke invloed op de politieke ruimte, zijn de provinciale statenverkiezingen op 15 maart en de daaropvolgende coalitieonderhandelingen.

We zoeken een projectleider die deze verkenning projectmatig kan benaderen, met voldoende flexibiliteit voor de veranderende politieke context, mede vorm kan geven aan de structuur en strategie ervan, die helpt de benodigde expertises en mensen bijeen te brengen en aanspreekbaar is voor de voortgang en het eindresultaat van de verkenning. Afhankelijk van de gekozen aanpak stuur jij straks functioneel een projectteam aan van meerdere professionals die bijdragen aan de verkenning, vanuit diverse organisaties, ieder op hun eigen expertise. Je hebt gevoel voor wanneer je jouw ambtelijke en politieke opdrachtgevers moet betrekken bij de voortgang van de verkenning.

Je bent niet verantwoordelijk voor het vaststellen van alternatieve windlocaties. Die verantwoordelijkheid ligt bij de betrokken bestuurders en politici van de vier RES-partners. 

Organisatie

Je maakt onderdeel uit van het ambtelijke RES-team, dat onder coördinatie staat van de RES-coördinator. Het RES-team geeft adviezen over en inhoudelijke uitwerking aan het proces en het uitvoeringsprogramma. Het RES-team wordt ambtelijk aangestuurd door de kerngroep RES en bestuurlijk aangestuurd door de stuurgroep RES. Bij beide gremia zal jij als projectleider geregeld aansluiten.

Zelf stuur jij een projectteam aan van ambtelijke professionals vanuit de deelnemende RES-partners, waar nodig aangevuld met ingehuurde krachten. De grootte van dit team hangt af van de aanpak van de verkenning.


Knock-out-criteria

-         Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als projectleider in complexe projecten.

-         Je hebt aantoonbare ervaring met politiek-maatschappelijk gevoelige opgaven in een publieke organisatie.

Scoringscriteria

-         Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met verkenningen naar windlocaties of ontwikkeling van concrete windprojecten – 25%

-         Je kan op een strategisch niveau nadenken en handelen wat betreft het vormgeven en organiseren van een complex project. In jouw CV is dit zichtbaar. – 25%

-         Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met regionale samenwerkingen – 25%

-         Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met de aansturing van projectteams – 25%

Beoordeling

In de beoordeling tellen de kwaliteitseisen voor 80% mee, uurtarief voor 20%.

Similar projects

+ Search all projects