Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider veilig werken gemeentehuis (zzp)

Posted Mar 9, 2023
Project ID: YIS 9130022
Location
Lansingerland , Zuid-Holland
Duration
6 maanden
(Apr 3, 2023 - Oct 3, 2023)
Hours/week
20 hrs/week
Payrate range
80 - 93.5 €/hr
Application Deadline: Mar 16, 2023 1:00 PM

Startdatum inzet: 3-4-2023

Duur: tm eind Oktober 2023

Uren: 16/20 uur

Richtarief: €93,50

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


De opdracht betreft:

1. Inventariseren en doen uitvoeren van beveiligingsmaatregelen die op korte termijn (1-3 maanden), de zgn. ‘quick wins’, uitgevoerd kunnen worden, indien en voor zover de financiële middelen daarvoor beschikbaar zijn c.q. incidenteel beschikbaar gesteld kunnen worden.

2. Opleveren van een update van een eerder uitgevoerde quick scan uit 2020), uitgevoerd naar de huidige situatie en het doen van voorstellen voor eventuele nieuwe of aanvullende maatregelen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een deskundige onafhankelijke partij.

3. Opleveren van een uitvoeringsplan van maatregelen dat op (middel)lange termijn uitgevoerd kan worden.

De opdracht bestaat uit twee fases:

1. Uitvoering geven aan direct uitvoerbare beveiligingsmaatregelen zoals aangegeven in de security-scan uit 2020.

2. Oriëntatie en voorbereiding van maatregelen die op middellange termijn uitgevoerd kunnen worden en een update van de security-scan, resulterend in eventueel te treffen aanvullende beveiligingsmaatregelen.


Deze fases worden opgenomen in een vooraf op te stellen beknopt Plan van Aanpak. Een realistische begroting voor de uitvoering van het project maakt onderdeel uit van het Plan van aanpak. Beide fases worden in één keer opgedragen.

Toelichting:

Het beeld van de beveiliging van het gemeentehuis en de veiligheid daarbinnen kan als zorgelijk bestempeld worden en als (hoog) risicovol door een tekort aan veiligheidsvoorzieningen en fysieke barrières. De tekortkomingen zijn eerder in beeld gebracht via een security-scan, uitgevoerd door een deskundig extern bureau. Op enkele onderdelen is uitvoering gegeven aan veiligheidsmaatregelen. Dat dit nog niet afdoende is, is het afgelopen jaar meerdere keren bevestigd, o.m. door de Politie bij de uitvoering van integrale (ondermijnings)acties.


De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen enerzijds de openheid en transparantie die het gemeentehuis uitstraalt voor met name burgers, ondernemers en instellingen en anderzijds de wettelijke verantwoordelijkheid die de gemeente heeft voor het bieden van een veilige werk- en verblijfsomgeving voor de eigen medewerkers, bestuurders en bezoekers.


Om grip te krijgen op de planning van de uitvoering en de daarmee gemoeide investeringen willen we onderscheid maken tussen enerzijds aanbevelingen die relatief snel kunnen worden uitgevoerd en anderzijds aanbevelingen die meer voorbereiding vergen. Daarnaast is het gewenst om een update te maken van de huidige situatie, gelet op de veranderde situatie ten opzichte van 2-3 jaar geleden.


De projectleider maakt in samenspraak met de leden van het projectteam een beknopt plan van Aanpak. Dit plan wordt afgestemd met de opdrachtgever en vastgesteld in het DT. De communicatie hierover kan plaatsvinden via het CMT, de griffier en de gemeentelijke intranet site.


In beginsel gaat het niet om een bestuurlijke aanpak, maar om een aanpak vanuit de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. Desalniettemin is het gewenst het Plan van Aanpak te bespreken met de verantwoordelijk portefeuillehouder(s), omdat de aanpak ook de veiligheid/beveiliging van het bestuurlijke deel van de organisatie betreft (B&W en raad) en de benodigde financiële middelen gereserveerd moeten worden.


De uitvoering van de opdracht vergt een integrale aanpak. Enerzijds voor de versterking en synergie van de verschillende veiligheidsvraagstukken en anderzijds, omdat de opdracht diverse beleidsterreinen van de gemeente raakt en afstemming met de desbetreffende verantwoordelijken gewenst is.


Daarnaast is het gewenst de opdrachtgever, het DT en de verantwoordelijk portefeuillehouder bij aanvang van het project en tussentijds te informeren en deze te adviseren over afstemming binnen het college en de raad.

De belangrijkste direct betrokken beleidsterreinen betreffen:

- Service & Contact: visie op gastvrijheid en klantgerichtheid

- Facilitaire dienstverlening: fysieke maatregelen

- Veiligheid & APV: beveiliging van personen

- O&HRM: voor de veiligheid van werkplekken (RI&E m.b.t. VGW), agressieprotocol, opleiding en training, integriteit

Similar projects

+ Search all projects