Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance planeconoom (zzp)

Posted Oct 21, 2022
Project ID: YIS 9122518
Location
Someren, Noord-Brabant
Hours/week
10 hrs/week
Timeline
11 months , 4 weeks
Starts: Jan 1, 2023
Ends: Jan 1, 2024
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Oct 28, 2022 12:00 PM

Start: 1/1/2023

Eind: 31/12/23

Uren: gemiddeld 10 per week, maar dat zal de ene week minder zijn en de andere week meer.

Tarief: Marktconform

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

Inleiding

De gemeenten in Nederland zijn voor een uitdagende volkshuisvestingsopgave gesteld: het bouwen van 900.000 woningen tot en met 2030. De gemeente Someren wil daar uiteraard haar bijdrage aan leveren. Woningbouw heeft ook vanuit de Somerense politiek een TOP prioriteit gekregen. Om deze opgave vanuit economisch perspectief mede in goede banen te leiden gaat de gemeente Someren werken met een planeconoom. Door het doorrekenen van grondexploitaties, gemeentelijke locatieontwikkelingen, adviezen bij aan- en verkoop van gronden, ontstaat inzicht in de financiële haalbaarheid en kan zo nodig worden bijgestuurd in de woningbouwprogrammering.

 

De Werkzaamheden

De door de planeconoom uit te voeren werkzaamheden laten zich als volgt omschrijven:

1. Het verzorgen van de financiële informatie (en mutaties) van de verschillende grondexploitaties en erfpachtconstructies. Het signaleren van bijzonderheden en beheer van de grondexploitaties tot en met de verantwoording bij de accountant.

2. Het leveren van een bijdrage bij het opstellen van de jaarrekening en de begroting van het grondbedrijf.

3. Jaarlijks rapporteren over de stand van zaken van de woningbouwprojecten/grondexploitaties met een doorkijk naar de planning.

4. Het opstellen van haalbaarheidsstudie en/of QuickScan berekeningen inzake de kosten en risico’s bij de verwerving van gronden t.b.v. nieuwe woningbouw locaties en bedrijventerreinen.

5. Het berekenen van exploitatiebijdragen in geval van zelfontwikkeling van gronden door particuliere eigenaren.

6. Het opstellen van exploitatieberekeningen/plankostenscan in geval van faciliterend grondbeleid, waaronder de financiële componenten in de anterieure overeenkomst.

7. Het actualiseren van de basisdocumenten van het grondbedrijf, zoals de nota grondbeleid (grondprijzen) en het erfpachtbeleid en de hierbij behorende financiële afwikkeling.

8. Het zorgdragen voor overview en het samenbrengen van verschillende plannen, ontwikkelingen en diverse expertises. Is daartoe het vaste aanspreekpunt m.b.t. de grondexploitaties en erfpachtconstructies voor het team Financiën.

9. Is sparringpartner bij het beoordelen van bouwclaims van ontwikkelaars.

10. Het jaarlijks per lopende exploitatie inzichtelijk maken van de nog komende kosten voor bouw- en woonrijp maken.

11. Het bepalen van waarde van de gronden op het moment dat er overwogen wordt om inbreidingsplannen te realiseren.

12. Deelnemen aan projectgroepen locatie- en gebiedsontwikkeling en projectoverleg/onderhandelingen met externe partijen.

 

Rol adviseur

Een relatie waarbij samenwerking, flexibiliteit, continuïteit en een proactieve houding van de adviseur een voorwaarde zijn. De Kennis en kunde van de planeconoom reikt verder dan sec. plan economische werkzaamheden. Deze persoon moet ook gevoel hebben bij, en ervaring hebben met de politieke omgeving. Daarnaast dient deze persoon kennis te hebben van (de wet- en regelgeving op het gebied van) BBV (gemeentelijke grondexploitaties maar ook met betrekking tot faciliterend grondbeleid) en kostenverhaal (waaronder bijvoorbeeld kennis van en ervaring met plankostenscan en exploitatieplannen).

De actualisatie van de grondexploitaties en het maken van overige plan economische berekeningen vindt in nauwe samenwerking plaats met de ambtelijke werkgroep Grondexploitatie. 

Similar projects

+ Search all projects