Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance manager regie, onderzoek en advies (zzp)

Posted Jun 13, 2022
Project ID: YIS 9116221
Location
Dordrecht , Zuid-Holland
Duration
6 maanden
(Jul 4, 2022 - Jan 4, 2023)
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jun 20, 2022 12:00 PM

Aantal uren p/w: 32, minimaal 4 dagen per week

Duur: tot einde van dit jaar

All-in tarief: open op basis van functieschaal 14

Deadline: maandag 20 juni 12.00 uur.

 

 

Opdrachtbeschrijving manager Regie, Onderzoek en Advies

 

Voor de periode tot en met eind 2022 is de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid op zoek naar een manager Regie, Onderzoek en Advies (ROA). 

De aanleiding voor deze tijdelijke vervanging is de tijdelijke waarneming van de huidige manager ROA op een andere managementpositie binnen het management van DG&J.

 

Je werkt rechtstreeks onder de algemeen directeur en vormt samen met de algemeen directeur, directiesecretaris, manager Dienstverlening, manager Bedrijfsvoering/controller en directeur Gezond & Veilig Opgroeien het directieteam (belast met onderhouden van de relatie met de gemeenten, strategische vraagstukken en ontwikkelingen van de GR.

 

 

Je werkzaamheden zijn:

 

 • Je stuurt als integraal manager het eigen cluster aan. Je bent verantwoordelijk voor budget, personeel en in- en externe informatievoorziening, beleidsontwikkeling op het terrein van de afdeling en advisering.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor het programmatisch werken, inhoudelijke (beleids) adviserende initiërende en regie rol van/in de organisatie en het inspelen op omvangrijke externe ontwikkelingen. Je vervult een spilfunctie in het laten groeien en ontwikkelen van de organisatie naar een kennis-, expertise en innovatiecentrum.
 • Je bent omgevingsbewust vanuit een netwerkfunctie en alert op signalen uit de interne- en externe omgeving, reageert hierop vertaalt deze en draagt zorg voor interne- en externe afstemming.
 • Je exploreert, ontwikkelt en onderhoudt functionele en politiek bestuurlijke contacten, netwerken en samenwerkingsrelaties.
 • Je kan situationeel worden aangewezen als plaatsvervanger van de algemeen directeur bij reguliere afwezigheid (verlof en ziekte) en in geval de algemeen directeur optreedt als operationeel directeur publieke gezondheid.

 

 

Je belangrijkste managementtaken zijn:

-         Het plannen, organiseren, integreren, coördineren en controleren van de processen.

-         Verantwoordelijk voor een efficiënt en effectief verloop van werkprocessen, aanwenden van middelen, planning en control en budgetten binnen randvoorwaarden (volgens jaarplan, beleidskaders, begroting) op basis van gemandateerde bevoegdheden.

 

Je geeft leiding aan het cluster:

·      Het toezicht uitoefenen en sturen van werkzaamheden en individuele taken.

·      Coacht, stimuleert, controleert en instrueert de 3 teamleiders en de medewerkers die rechtstreeks onder de manager vallen, Je bent verantwoordelijk voor de personele zorg w.o. beoordelings- en personeelsgesprekken.

·      Mandateert in dit kader de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zover als mogelijk met afspraken over terugkoppeling en voortgangsrapportages

·      Maakt werkafspraken en voert werkoverleg.

·      Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de producten en diensten en legt daar over verantwoording af.

·      Stimuleert vanuit inhoudelijke verantwoordelijkheid tot het op tijd leveren van kwalitatief hoogwaardige producten.

·      Je bent alert op signalen uit de interne en externe omgeving, reageert hierop en draagt zorg voorinterne en externe afstemming.

·      Je voert overleg met vertegenwoordigers van regiogemeenten, (overheids-) instanties, maatschappelijke groeperingen, ketenpartners, externe adviseurs/leveranciers en samenwerkingsverbanden, om zo te komen tot afstemming over uitgangspunten en beleid.

·      Je vertegenwoordigt, gelet op de plaats in de organisatie, zelfstandig de organisatie en behartigt haar belangen. Voert onderhandelingen.

·      Je verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie waar onder bekleden van functies bij opgeschaalde zorg.

 

 

Wij vragen:

•           WO werk- en denkniveau met relevante ervaring

•           Kennis van en ervaring op het vakgebied (inhoudelijk)

•           Kennis van en vaardigheid van integraal management en leidinggeven

•           Inzicht in organisatie, maatschappelijke, bestuurlijke verhoudingen

 

Taak en doelstelling cluster:

Onderdeel
Regie (zorg- en ketenregie):

Geeft uitvoering aan de bestaande sturings- en coördinatietaken, heeft de regierol.
Samenwerking in ketens en allianties staat centraal waarbij het gaat om het ontwikkelen, verbinden, faciliteren en innoveren. Zorgregie richt zich op de sturing en coördinatie van de maatschappelijke zorg (w.o. Projectorganisatie
Veilig Thuis, procesregisseurs Veiligheidshuis, team Toeleiding & Bemoeizorg/OGGZ) en heeft hierin de rol van partner naar zorgaanbieders, overheidsinstanties, nutsbedrijven en het Veiligheidshuis. 

Ketenregie richt zich op de ontwikkeling en regie op  gezondheidsbevorderende preventieprogramma’s (regionaal gezondheidsbeleid, IZB, SOA sens en preventieve ouderenzorg). 

Levert beleidsrelevante informatie aan Onderzoek en Advies. 

Het kernprofiel is: verbinden en sturen.

Onderdeel
Onderzoek en Advies:

Belast met integrale beleidsadvisering en onderzoek op het gebied van publieke gezondheid, Wmo, leerplicht en jeugd. Onderzoekt, bereidt adviezen (op maat) voor, ontwikkelt en stuurt aan met betrekking tot bestaand en nieuw beleid.
De groep wordt door de andere onderdelen gevoed met beleidsrelevante informatie. Daarnaast onderhoud O&A  een nauwe relatie met het onderdeel programma’s. Is voor regiogemeenten, partners, maatschappelijk middenveld en de eigen organisatie het centrale punt voor ontwikkelingen en verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling daarvan. Het kernprofiel is: kennis-, expertise- en innovatiecentrum.

 

Onderdeel Programmamanagement:

Belast met de realisatie van bestuurlijke speerpunten en de uitvoering van specifieke functies, zoals rondom de RMC-functie, het onderzoeksprogramma en het accountmanagement JGZ. Programmamanagement is gericht op de omgeving (‘van
buiten naar binnen’), de kennisfunctie van de organisatie en het (integraal) projectmatig werken. Hier bij is er een nauwe relatie met gemeenten en partners bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking dan wel het agenderen van bestuurlijke speerpunten.  Het kernprofiel is: programma, expertise en innovatiecentrum.

 

Functie specifieke competenties:

 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
 • Bedrijfsmatig leidinggeven
 • Strategische visie
 • Mensgericht leidinggeven
 • Netwerken
 • Besluitvaardigheid
 • Samenwerkingsgerichtheid
 • Delegeren
 • Verbinden
 • Innovatief
 • Vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen en geven.

 

Informatie over de Dienst Gezondheid & Jeugd is te vinden op onze website https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/

Ook ons animatie verhaal DG&J is een mooie weergave wat DG&J doet voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid https://www.youtube.com/watch?v=_lc3U-xO29g

Similar projects

+ Search all projects