Gemeenteprojecten

Freelance kwartiermaker ontwikkelagenda Zwijndrecht

Geplaatst 24 sep. 2021
Project ID: YIS 9101849
Plaats
Zwijndrecht
Duur
6 maanden
(25 okt. 2021 - 25 apr. 2022)
Uren/week
32 hrs/week
Tarief
Unknown

Sollicitatie deadline: 4-10 11:00

 

Opdracht en profiel kwartiermaker ontwikkelagenda Zwijndrecht(kinderopvang – onderwijs – jeugdhulp – gemeente)

 

Aanleiding

 

In mei 2020 heeft de gemeenteraad van Zwijndrecht het “Transformatieplan Sociaal Domein: We zijn ervan en doen het samen” vastgesteld. Met de uitvoering van het transformatieplan willen we bereiken dat inwoners, jong en oud, de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben en dat we als gezamenlijke partners naast onze inwoners staan. We willen komen tot 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur en een integrale aanpak (voorbij de scheiding van domeinen en organisaties). Dat doen we door 1 toegang te realiseren tot informatie, advies, ondersteuning en hulp. Hierbij is normaliseren en demedicaliseren van groot belang want niet voor alles is hulp nodig maar soms is een steuntje in de rug en een lichte interventie voldoende. Kortom we willen een sociaal domein waarin inwoners echt centraal komen te staan en we toegroeien naar een Krachtig Zwijndrecht met gemixte evenwichtige buurten. In eerste instantie heeft hierbij de focus gelegen op de doorontwikkeling van het VIVERA Sociaal Wijkteam als de centrale toegang tot informatie, advies, ondersteuning en hulp in Zwijndrecht.

 

Nu die basis stevig staat willen we de focus verleggen naar de samenwerking tussen kinderopvang – onderwijs – partners in het jeugddomein en de gemeente. Er is een sterke gezamenlijke behoefte om op basis van een samenwerkingsagenda met heldere en haalbare korte termijn en middellange termijn doelstellingen aan de slag te gaan om de onderwijsondersteuning en jeugdhulp nog beter op elkaar te laten aansluiten. Aanleiding hiervoor is het feit dat we met elkaar hebben geconstateerd dat:

 

-         Passend onderwijs nog niet tot gevolg heeft gehad dat er voor alle kinderen en jongeren in Zwijndrecht een passende plek is gevonden. Onderwijs hoeft niet altijd de beste plek te zijn voor een kind. Onderwijs heeft de opdracht tot het uiterste te gaan om een goede plek te realiseren, maar soms is het in het belang van een kind en de professional noodzakelijk de beste plek elders te vinden. Niet helder is waar die grens ligt.   

-         Passend onderwijs er is voor kinderen vanaf 4 jaar en daarmee de doelgroep 0-4 jaar en kinderen in de buitenschoolse opvang niet worden bereikt;

-         We ondanks de inzet van verschillende interventies (schoolmaatschappelijk werk, Jeugdgezondheidszorg, sociaal scout enzovoorts) nog geen goede aansluiting hebben gerealiseerd voor kinderen en jongeren die zorg en ondersteuning nodig hebben in en om de school en kinderopvang;

-         Kinderopvang en onderwijs handelingsverlegen raken in hun ondersteuning aan kinderen waarbij gespecialiseerde ondersteuning vereist is.

-         De coronacrisis enerzijds voor veel kinderen heeft geleid tot grotere (sociaal emotionele) achterstanden en anderzijds tot intensievere samenwerking, nieuwe inzichten en aanpakken;

-         We de tijdelijke middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs en de middelen uit het Onderwijs Achterstanden Beleid (van gemeente en onderwijs) effectief willen inzetten om tot een betere aanpak van onderwijsachterstanden en een betere aansluiting van onderwijsondersteuning en jeugdhulp te komen.

 

We willen hieraan op een soortgelijke manier werken als we bij het VIVERA Sociaal Wijkteam hebben gedaan met de inzet van een aanjager, met mensen van de werkvloer en door de inzet van proeftuinen.

 

Wat is de opdracht

Onder aanvoering van een kwartiermaker stellen we samen met de kinderopvang, het onderwijs en partners in het (preventieve) jeugdveld een ontwikkelagenda op waarin bovenstaande opgaven een plek krijgen. Een ontwikkelagenda die vorm krijgt op basis van een gezamenlijke visie en missie en gezamenlijk eigenaarschap van de betrokken partners. Hierin worden heldere en haalbare korte termijn en middellange termijn doelstellingen opgenomen ten aanzien van de bovenstaande punten. De samenwerkingsagenda wordt vertaald in een plan van aanpak. In dit plan van aanpak zijn ook afspraken opgenomen over de inzet van een deel van de middelen die alle partners ontvangen voor de bestrijding van achterstanden en het Nationaal Programma Onderwijs. Op basis van bovenstaande gaat de kwartiermaker gaat aan de slag met:

 

FASE 1: OPSTELLEN ONTWIKKELAGENDA (JANUARI TOT EN MET MAART 2022)

Deze fase bestaat uit het opstellen van een ontwikkelagenda waarin de volgende zaken terugkomen:

 

1.      Een gezamenlijke missie en visie voor de komende 3 jaar (waar gaan we voor);

2.      Welke doelstellingen willen wij met elkaar op korte termijn (eind 2023) en middellange termijn (eind 2025) met elkaar hebben bereikt, rekening houdend met de opdracht die we gezamenlijk hebben vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, de bestrijding van onderwijsachterstanden en het bieden van zorg en ondersteuning waar nodig;

3.      Een uitvoeringsplan/stappenplan waarin:

a.      Is uitgewerkt hoe we de samen door de inzet van proeftuinen/leertuinen werken aan het behalen van de doelstellingen;

b.      Een heldere rol- en taakverdeling is opgenomen uitgaande van gezamenlijk eigenaarschap bij alle partners;

c.       We de uitvoering van de ontwikkelagenda financieren (inzet NPO Middelen en inzet OAB-middelen);

d.      Wordt uitgewerkt wat dit betekent voor de wijze waarop we de samenwerking nu hebben ingericht (OOGO, Directeurenconvent, Educatieve Samenwerkingsagenda, Integraal Huisvestingsplan).

 

Doel is om de huidige inspanningen en bevindingen op het gebied van een doorgaande lijn, Jeugdhulp op school, de vaste schakel en de zorgroute 0-6 op basis van een gezamenlijk ontwikkelproces te laten uitgroeien tot aan elkaar complementaire structuren in de samenwerking van onderwijs en jeugdhulp. De ontwikkelagenda en besprekingen hiervan in het OOGO zijn hiervoor randvoorwaardelijk.

 

We nemen bij het opstellen van de samenwerkingsagenda de volgende zaken mee:

·      De opdracht en doelstellingen die we gezamenlijk hebben vanuit het Nationaal Programma Onderwijs;

·      De opdracht en doelstellingen die we gezamenlijk hebben ten aanzien van de bestrijding van onderwijsachterstanden;

·      De opdracht die we hebben om de zorg en ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren die nodig is;

·      De uitgangspunten van het Transformatieplan Sociaal Domein “We zijn ervan en doen het samen” (kader gemeente);

·      De opbrengsten en leermomenten van de uitvoering en evaluatie Passend Onderwijs;

·      De lokale en regionale ontwikkelingen rondom kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp;

·      De opbrengsten van de proeftuinen transformatie sociaal domein (Vaste Schakel, Anders Zorgen);

·      De kracht, behoeften en mogelijkheden van de individuele kinderopvang- en onderwijsinstellingen zelf;

·      Opbrengsten en leermomenten van de Coronaperiode;

·      Opbrengsten van het noodplan 0 – 4 jaar. Daarbij realiseren we ons dat kinderen soms opeens opduiken wanneer ze net 4 jaar worden en soms zijn er kinderen met een unieke set aan problematieken. Dan zijn we genoodzaakt om iets te doen dat nog niet eerder is bedacht.

 

FASE 2: UITVOEREN ONTWIKKELAGENDA/ STUREN OP TRANSFORMATIE (APRIL 2022 – DECEMBER 2023)

Deze fase bestaat uit het uitvoeren van de ontwikkelagenda en het sturen op transformatie in het kinderopvang – onderwijs – jeugddomein. Uitgangspunt is hierbij dat we door middel van proeftuinen/ leertuinen met professionals (uitvoering) werken aan transformatie. De uitvoering van de ontwikkelagenda moet in ieder geval leiden tot:

 

1.      Het anders/beter inrichten van ons lokale Onderwijsachterstandenbeleid met als doel de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren te optimaliseren;

 

2.      Het anders/beter organiseren van zorg en ondersteuning in kinderopvang en onderwijs (integrale aanpak, gezinsgericht, jeugdhulp op school) en een samenhangende aanpak van -9 maanden t/m 18 jaar met als doel de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren te optimaliseren. We realiseren daarmee structuren van onderwijs en jeugdhulp die complementair aan elkaar zijn en leiden tot integrale arrangementen.

 

Wie zoeken we

Er ligt een stevige transformatieopdracht waarvoor we een kwartiermaker zoeken die:

 

·      Enthousiast wordt van de bovenstaande opdracht en hier de tanden in wil zetten;

·      Kennis heeft van het onderwijsveld (inclusief kinderopvang) en van het jeugddomein en de lokale en regionale ontwikkelen op deze domeinen met elkaar kan verbinden;

·      Verschillende belangen weet te wegen en bij elkaar weet te brengen en zowel kan schakelen met bestuurders als uitvoerders (en durft te spiegelen);

·      Draagvlak en eigenaarschap bij alle betrokkenen weet te realiseren;

·      Planmatig/ projectmatig te werk gaat;

·      Creatief is en vernieuwend durft te zijn in de aanpak en uitvoering;

·      Een echte aanjager en doorpakker is.

 

We gaan een intensief proces in dat minimaal zo’n twee jaar in beslag zal nemen. We zoeken nu in aanleg iemand die aan de slag gaat met de uitvoering van FASE 1.

 

Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten