Gemeenteprojecten

Freelance Interim Directeur samenwerkingsverband gemeenten

Geplaatst 27 mei 2021
Project ID: YIS 9095632
Plaats
Heeze
Duur
1 jaar
(1 jul. 2021 - 30 jun. 2022)
Uren/week
32 hrs/week
Tarief
90 - 110 €/month

Functieomschrijving

In de afgelopen periode is gebleken dat het realiseren van de financiële taakstelling, die dus bijna geheel moet worden gerealiseerd in personele kosten, lastig is. Dat heeft onder andere te maken met de toename van taken - en daarmee de vraag voor meer ondersteuning door de GRSA2 – in het primaire proces bij de gemeenten. Maar ook de GRSA2 zelf vraagt om inzet van bedrijfsvoeringondersteuning. Denk aan de eigen P&C-cyclus.


Het bestuur heeft daarom gevraagd om onderzoek te doen naar een kostenefficiënte organisatie en om de fijnstructuur te laten herijken. Daartoe is eerst een benchmark gehouden en vervolgens onder begeleiding van een extern bureau onderzoek gedaan naar ontwikkelingen in de primaire en de ondersteunende processen. Vervolgens is bekeken wat deze ontwikkelingen betekenen voor de dienstverlening van de GRSA2. Conclusies en aanbevelingen zijn vastgelegd in een rapport herijking fijnstructuur. Vervolgens zijn op basis van het rapport daarvan aanbevelingen gedaan om te komen tot een robuuste en duurzame fijnstructuur.


 

Vraagstukken voor de komende periode


Op basis van het rapport herijking fijnstructuur heeft het bestuur GRSA2 begin 2021 besluiten genomen waarbij een groot deel van de aanbevelingen is overgenomen. Daarom is de tijd nu rijp om daarop door te pakken. De overgenomen aanbevelingen uit het rapport vormen het uitgangspunt voor een op te stellen ontwikkelagenda op basis waarvan de aanbevelingen worden geïmplementeerd. Daarmee gaan we op weg naar een nieuw wenkend toekomstbestendig perspectief voor de GRSA2. Belangrijk is dat medewerkers en management (management van de GRSA2, maar ook van de drie gemeenten) daarin goed aangehaakt worden, dat de OR hierin goed en tijdig wordt meegenomen en dat de Directieraad hierbij in nauwe verbinding blijft met de interim-directeur. Dit is dus de ontwikkelopgave voor de organisatie in 2021 en 2022.


Voor de ontwikkelagenda gaat het om de volgende vraagstukken:

  • Sturing op de implementatie van een nieuwe fijnstructuur.
  • De verbinding met de gemeenten, waaronder het verder in positie brengen van de klantteams.
  • Harmonisatie op het gebied van operational excellence en het ontwikkelen van de rol van business partner voor het primair proces in de drie gemeenten.
  • De interne organisatie waarbij de digitale transformatie, de verbinding tussen beleid en uitvoering, de ontwikkeling van operationeel/tactisch naar tactisch/strategisch leidinggeven, strategische personeelsplanning en competentieontwikkeling belangrijke vraagstukken zijn.


Ook in de going-concern is er een aantal actuele vraagstukken:

  • De doorontwikkeling van de verbinding in de gemeentelijke sociaal domeinorganisaties vraagt onderhoud en verdere ontwikkeling per gemeente
  • Het verder operationaliseren en laten landen van acties in de jaaragenda van de 3 strategische doelstellingen.
  • Het verder richten, inrichten en verrichten van de bedrijfsvoeringsondersteuning op de actuele vraagstukken in het primaire proces, waarbij de producten en dienstencatalogus in relatie tot de gemeentelijke bijdragen inzichtelijk wordt gemaakt.
  • Het sturen op de afgesproken prestaties, de financiële middelen (denk aan budgetbeheer) en het monitoren hiervan en eventueel de bijsturing hierop.
  • Het sturen op de financiële taakstelling.
  • De arbeidsmarktbenadering: hoe zetten we de GRSA2 als aantrekkelijke werkgever op de kaart met als afgeleid doel het verminderen van inhuur.


Bijkomend vraagstuk is de ambtelijke governance. Die fungeert in de afgelopen tijd goed, ook door de korte lijnen van de Directieraad met het MT GRSA2. Toch is een herbezinning hierop van belang, gelet op het tijdsbeslag op en de dubbele pet van de gemeentesecretarissen. Het belang van herbezinning wordt ook gesignaleerd in het rapport van de herijking fijnstructuur. Concreet zoeken we naar een blijvende (en zo mogelijk nog stevigere) nabijheid en verbinding tussen de 3 gemeenten en de GRSA2 en tegelijkertijd een rol van de gemeentesecretarissen die meer recht doet aan het uitgangspunt van eenvoud en transparantie, zoals hierboven al is aangegeven. In de wetenschap dat dit ook een formeel juridisch vraagstuk is, willen we werkende weg het perspectief verkennen naar een mogelijke herijking van de huidige ambtelijke governance. Een governance die recht blijft doen aan de noodzakelijke invloed van de gemeentesecretarissen op de bedrijfsvoering, maar waarbij een directeur in de lead is voor wat betreft de directe aansturing op GRSA2 en de relatie naar het bestuur.


Functie-eisen

Voor deze tijdelijke opdracht – in eerste instantie voor 4 dagen per week tot medio 2022 – zoeken we een energieke, verbindende en stevige persoonlijkheid. Een kritisch gesprekspartner voor MT, Directieraad en Bestuur GRSA2. Een directeur die de afgesproken resultaten voor zowel de ontwikkelopgave als het going concern weet te realiseren, samen met MT en medewerkers GRSA2 en in verbinding met de directieraad en de drie gemeenten. 


De kandidaat weet de harde en zachte kanten van organisatieontwikkeling met elkaar te verbinden en in balans te houden en laat leiderschapsstijlen zien passend in de context van dat moment.


We zoeken iemand die bekend is met het sturing geven aan gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Die bewezen ervaring heeft als eindverantwoordelijk directeur met dergelijke ontwikkelopgaven in een complex speelveld. Iemand waarbij het sturen op de verbinding tussen primair proces en bedrijfsvoering top of mind is. 


Hij/zij moet kunnen schakelen tussen de belangen en wensen van de drie gemeenten én de GRSA2, waarbij er continue oog is voor de balans tussen de 3 strategische doelen. 


Daarnaast vraagt deze opdracht om kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, bedrijfskundige vraagstukken en moderne bedrijfsvoering. De kandidaat heeft een eigen visie op de ontwikkelingen en ontwikkelkansen op dit gebied, met name als het gaat om de digitale transformatie en de impact daarvan op de organisatie. 


Uiteraard is politiek-bestuurlijke - en organisatiesensitiviteit een vereiste. Hij/zij stuurt zichtbaar op zowel operational excellence (harmonisatie, standaardisering) als op de ontwikkeling van GRSA2 als businesspartner (directe relatie primair proces/bestuurlijke opgaven).


Sollicitatie deadline is 03-6 om 13:00 uur