Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance indicatiesteller jeugd (zzp)

Posted Sep 2, 2022
Project ID: YIS 9120283
Location
Ridderkerk, Zuid-Holland
Timeline:
3 months
Starts: Oct 10, 2022
Ends: Dec 31, 2022
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Oct 5, 2022 5:00 PM

Startdatum inzet zo snel mogelijk

Einddatum inzet 31-12-2022

Uren per week: 36

 

Plek in de organisatie

De Indicatiesteller Jeugd is werkzaam voor de BAR-organisatie en ingedeeld in de gebruikelijke clusters 1, 2 of 3 binnen domein Maatschappij. De Indicatiesteller Jeugd heeft 1 gemeente als aandachtsgebied maar is in staat ook taken op te pakken binnen de andere gemeenten als de situatie daarom vraagt. 

 

Werken vanuit de bedoeling

In het wijkteam werken de wijkteammedewerker, Indicatiesteller Jeugd en wijkteammedewerker Zorg & Veilig nauw samen. Allen zijn erop gericht om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen in de hulpvraag. Samen gaan zij het gesprek aan, onderzoeken de vraag die er ligt (vraagverdieping) en maken een plan dat zorgt voor verbetering van de situatie. In deze gesprekken bespreken de professionals aanpakken die liggen in de nabije omgeving (netwerk) van het gezin (eigen netwerk, preventief aanbod, aanbod vanuit wijkteam). Dit doen zij door nauw samen te werken met elkaar en het lokale veld in de drie gemeenten. Daarnaast zijn zij in staat om collectief aanbod in te zetten en kunnen zij ouders aan elkaar koppelen ter versterking, indien er spraken is van gelijksoortige problematiek. Indien deze aanpak niet (geheel) passend is, zal er door de professionals geschakeld worden met lokale- en specialistische zorg en andere netwerkpartners. Ouders en/of jeugdigen die een aanvraag doen in het kader van de jeugdwet zullen gemotiveerd een toekenning of afwijzing ontvangen waarbij ze worden meegenomen in het genomen besluit en er vindt een (indien van toepassing) een warme overdracht plaats. 

Ook hebben de professionals die werkzaam zijn in het wijkteam een signalerende functie en doen voorstellen om het preventief/collectief/curatieve ondersteuning te verbeteren. Als laatste maar zeker niet onbelangrijk is het goed om te benoemen dat 80% van het rendement uit het ondersteuningstraject bepaald wordt door de relatie die de professional met de inwoner heeft. Blijven investeren in de relatie, gelijkwaardigheid en samen met de inwoner komen tot een aanpak is dus van groot belang. De gedragsdeskundigen, teamleider en WTO-er borgen de werkwijze, ondersteunen de taken van de professionals en organiseren verbeteringen daar waar nodig.

 

Missie wijkteams

• Wijkteams stellen de inwoners centraal en werken vanuit een gelijkwaardige ondersteunende relatie 

• Wijkteams werken dichtbij de inwoner in de wijk

• Wijkteams signaleren en zetten zo vroeg als mogelijk in op eigen kracht, activeren van het netwerk, op preventie en collectief aanbod

• Wijkteams participeren actief in het wijknetwerk en hebben een adviserende rol naar partners

• Wijkteams hebben een verbindende en verwijzende rol tussen de 0, 1ste en 2de lijns zorg en voeren indien nodig regie

• Wijkteams dragen bij aan de veiligheid van inwoners 

 

De taken van het wijkteam zijn:

• Het organiseren van de ondersteuningsvragen die binnenkomen en voeren van casusregie;

• Uitvoeren van (kortdurende) ondersteuningstrajecten;

• Een adviesfunctie en samenwerkingspartner voor het lokale veld op het gebied van preventie, gezondheid en welzijn;

• Vroegtijdig signaleren en inzetten op preventie en collectief aanbod;

• Vraagverheldering zodat passende hulp en ondersteuning ingezet kan worden.

• Indien ondersteuning vanuit het wijkteams, collectief aanbod of vanuit voorliggende voorzieningen niet passend zijn, zal het wijkteam ondersteuning arrangeren via het toekennen van een individuele voorzieningen.

 

Positie van de professionals in de wijkteams

Om de samenwerking in de wijkteams en met het lokale veld verder te verstevigen is ervoor gekozen om de professionals die onderdeel zijn van het wijkteam een vaste werkplek te geven in de gemeente Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk met aansturing vanuit de teamleider(s) van de desbetreffende gemeente. Per functie organiseren we in de BAR-organisatie een expertiseteam die aangestuurd wordt door een vaste teamleider. In deze teams borgen we de ontwikkeling van de functie, het werkproces en de uniformiteit. Daarnaast komen signalen samen en is er één aanspreekpunt voor de organisatie. Bij verschil van inzichten en/of noodzaak tot maatwerk blijft de teamleider van het betreffende wijkteam (gemeente) verantwoordelijk voor het nemen van een besluit. De inhoudelijke ondersteuning wordt geborgd door de gedragsdeskundigen die werkzaam zijn in de wijkteams en zal er per expertiseteam een vaste gedragsdeskundige aansluiten. 

 

Taken Indicatiesteller Jeugd

De Indicatiesteller Jeugd vindt het leuk om iedere dag weer uitgedaagd te worden om de juiste beslissing te nemen. Je hoofdtaak is goede ondersteuning tijdig en nabij mogelijk maken voor jeugdigen en gezinnen die dit nodig hebben. Je hebt daarin een adviserende- en indicerende rol en staat daarbij vanzelfsprekend in nauw contact met inwoners, collega’s en netwerkpartners. Om echt te weten wat er speelt zit je aan tafel (bij zorg overleggen) met familie(systemen) en kom je bij de mensen thuis. Je gaat met ouders en/of jeugdigen in gesprek om samen tot een analyse te komen van de situatie waarbij je ook de krachten van het gezin en het netwerk zichtbaar maakt. Je maakt een objectieve beoordeling, je maakt gebruik van de eigen kracht van het gezin en/of het lokale preventieve (groeps)aanbod. Indien nodig indiceer je ‘lokale en/of ‘specialistische’ hulp in de vorm van ZIN en/of PGB. Met jouw kennis en kunde ondersteun en onderzoek je graag een jeugdhulp aanvraag van een gezin en kom je tot een gemotiveerd besluit en dan sluit je af en ga je met een nieuwe uitdaging aan de slag.

 

Jij neemt mee: 

Het is noodzakelijk dat de aangeboden externe krachten ervaren zijn in het doen van onderzoek conform Jeugdwet en ervaring hebben met indiceren. 

De gezochte kandidaten moeten direct inzetbaar zijn op de opdracht. 

Daarmee zijn kandidaten die inhoudelijk moeten worden ingewerkt op de werkzaamheden niet passend. Uiteraard ondersteunt de gemeente wel op ICT systeem vragen, casuïstiek, beschikbaar lokaal en regionaal aanbod van zorgaanbieders en in advisering vanuit gedragsdeskundigen.

 

De opdracht: “het leveren van extra tijdelijke capaciteit (indicatiestellers Jeugd) om zodoende de ontstane wachtlijsten terug te brengen naar een acceptabele werkvoorraad per gemeente”. Dit voor de duur vanaf heden (zo snel als mogelijk starten) tot 31 december 2022.

 

Functie-eisen (graag duidelijk terug te zien in het CV).

• SKJ geregistreerde jeugdzorgprofessional

• HBO-/ WO-gediplomeerd

• Ervaring in het doen van onderzoek conform Jeugdwet

• Ervaring met indiceren

 

Competenties 

• De Indicatiesteller Jeugd is in staat om aan te sluiten bij mensen waarbij hij/zij de kracht van de inwoner en zijn netwerk vooropstelt. 

• Luistert, vraagt door en vat samen waarbij ook moeilijke onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt.

• Is analytisch ingesteld en bekend met zorgvuldig onderzoek doen. 

• Is in staat de vraag achter de vraag te doorgronden. 

• Neemt wel overwogen besluiten en weegt belangen af. Weet hierin tot een best passende oplossing te komen die recht doet aan de situatie en zorgbehoefte van de inwoner. 

• Werkt navolgbaar en transparant, waarbij de nadruk ligt op verwachtingsmanagement naar de inwoner. 

• Is deskundig op het gebied van de Jeugdwet en de toepassing hiervan.

• Heeft kennis van het lokale veld en weet hier gebruik van te maken.

• Kan signalen bespreekbaar maken en voorstellen doen in collectief aanbod.

• Is klantgericht

• Is zich bewust van zij of haar positie binnen het sociaal domein en begrijpt hoe eigen handelen aansluit op andere processen binnen en buiten de gemeente. 

• Is in staat zeker en daadkrachtig op te treden bij het nemen van een besluit

• Gelooft in de autonomie van mensen, hun eigen kracht en de kracht van het eigen netwerk.

• Gaat graag uitdagingen aan en werkt graag samen met anderen en/ of brengt anderen bij elkaar, maar durft ook los te laten. 

• Is in staat out of the box te denken en is creatief en innovatief

• Heeft een sterk organiserend vermogen en vindt het leuk om lijnen uit te zetten. Ook over domeinen heen

• Werkt zelfstandig

• Kan tijdig om advies vragen.

• Heeft kennis van de sociale kaart.

• Rapporteert en documenteert zorgvuldig en volgens gemaakte werkafspraken.

• Is kostenbewust.

• Beschikt over goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

• Is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die relevant zijn voor de uitvoering van de hierboven genoemde taken.

• Draagt verantwoordelijkheid voor eigen kennis- en deskundigheidsbevordering.

Similar projects

+ Search all projects