Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance griffier/raadsadviseur (zzp)

Posted Sep 5, 2023
Project ID: YIS 9139163
Location
Zwijndrecht, Hybrid
Timeline:
6 months
Starts: z.s.m.
Ends: Mar 5, 2024
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 12, 2023 12:00 PM

Reden: Zwangerschapsverlof

Duur: Per november tot en met eind maart 2024 met optie tot verlenging

Aantal uren: 16-32 uur (1 persoon voor 32u of 2 personen ieder 16u/week). Graag beschikbaarheid vermelden.

Deadline: 12-9-12:00 uur

Schaal: 11 Gemeente CAO

Richttarief: €78,50,-(all-in tarief inclusief reiskosten, excl BTW)

Werklocatie: Hybride - 50/50 is de norm


Bijzonderheden werkdagen/tijden: dinsdag vaste vergaderavond, incidenteel maandag en/of donderdagavond.

Gevraagd om senioriteit, ruime ervaring als griffier of plv. griffier. Periode staat ook in het teken van de burgemeestersprocedure en daarmee verminderde inzetbaarheid griffier voor reguliere taken.

Periode:

2 november t/m 15 november deeltijd (i.v.m. inwerken en tijdelijke piek profielschetsvergadering & begrotingsraad)

16 november t/m 11 maart (einddatum kan afwijken)

11 maart t/m 31 maart (deeltijd i.v.m. overdracht en tijdelijk ouderschapsverlof)

Hoofdtaken:

1. Het verzorgen van de inhoudelijke, organisatorische en procedurele ondersteuning van de raad en raadscommissies.

2. Het (strategisch) adviseren van raad op diverse onderwerpen.

3. Het optreden als 1e plaatsvervangend griffier.

De raadsadviseur/plv. griffier ondersteunt en adviseert -samen met de griffier en het griffieteam - de gemeenteraad op een onafhankelijke wijze in zijn volks vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Binnen de adviesrol betekent het dat de raadsadviseur/plv. griffier inhoudelijke en procesmatige adviezen geeft aan raadsleden. Ook adviseert de raadsadviseur/plv. griffier over de inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten.

De raadsadviseur/plv. griffier adviseert en ondersteunt de auditcommissie van de raad. Hij/ zij weet hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen en adviseert zo nodig strategisch (bijvoorbeeld over de veranderende rol van de raad in de samenleving). In dat kader is hij/ zij ook sparringpartner voor de griffier. Ook treedt hij/ zij op als plaatsvervanger van de griffier bij afwezigheid.

De raadsadviseur/plv. griffier adviseert en ondersteunt de agendacommissie. In dat kader bewaakt de raadsadviseur/plv. griffier de termijnagenda van de raad. Hierbij voert de raadsadviseur/plv. griffier overleg met de ambtelijke organisatie. De bewaking van aanlevering valt hier ook onder. De publicatie vindt plaats in nauwe samenspraak met de griffiemedewerker.

De raadsadviseur/plv. griffier adviseert en ondersteunt de werkgroep bouwen aan vertrouwen. Hierbij is externe begeleiding. Dit gaat vooral om procesbewaking maar ook een adviserende rol vanuit de griffie richting de werkgroep.

De overige verantwoordelijkheden zijn:

· Beoordeelt de aan de raad aangeboden stukken op volledigheid, consistentie en tijdigheid;

· Begeleidt bij het opstellen van amendementen, moties, initiatiefvoorstellen en dergelijke en adviseert over de politieke haalbaarheid ervan;

· Adviseert over de inhoud en procedure van raadsvoorstellen en besluiten in relatie tot de raadsbevoegdheid;

· Adviseert op strategisch niveau over de ontwikkeling en innovatie van procedures en processen ten behoeve van besluitvorming door de raad;

· Treedt voor de raad op als klankbord inzake het vertalen van ontwikkelingen (landelijk/provinciaal).

· Algemene griffie werkzaamheden: zoals het ondersteunen van de voorzitter tijdens de oriëntatie, carrousel – en raadsvergaderingen, het organiseren en ondersteunen van werkbezoeken etc.

Je komt te werken op een griffie in een dynamische gemeente die inzet op bestuurlijke vernieuwing. Met een gezamenlijk raadsprogramma “Krachtig Zwijndrecht 2018-2022” verbinden 8 partijen zich aan de ambitieuze prioriteiten voor de toekomst: wonen, bouwen; bestrijding van armoede; welzijn en zorg; en veiligheid en leefomgeving.

Deze opgaven vragen om een grotere mate van samenlevingsgericht werken en het handelen vanuit één organisatie met een integrale aanpak. De raad, de griffie, het college en de ambtelijke organisatie zetten zich hier actief voor in. De gemeenteraad kent een positieve sfeer en een sterke organisatie van processen en activiteiten zoals begroting en kadernota en heeft een scherp oog voor eigen verbeterpunten: het vergroten van interactie met inwoners en het bewaken en borgen van gemaakte afspraken.

Invulling

De invulling kan eventueel over 2 personen worden verdeeld. Daarbij wordt gedacht aan een adviseur voor de werkgroep bouwen aan vertrouwen en de auditcommissie en een adviseur voor de algemene adviesrol en auditcommissie.

Similar projects

+ Search all projects