Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance gedragswetenschapper jeugd (zzp)

Posted Sep 27, 2022
Project ID: YIS 9121416
Location
Gouda, Zuid-Holland
Timeline:
4 months
Starts: Dec 1, 2022
Ends: Apr 1, 2023
Hours/week
16 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Oct 4, 2022 12:00 PM

Startdatum voorkeur: asap

Duur opdracht: 4 maanden

Aantal uren per week: 16

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

De gedragswetenschapper richt zich enerzijds op het adviseren en ondersteunen in het kader van inhoudelijk beleid en methodieken en het (laten) verrichten van (psycho)diagnostiek voor een juiste indicatiestelling en/of behandeling en anderzijds op het vakinhoudelijk ondersteunen, adviseren en coachen van consulenten Jeugd en regisseurs Jeugd voor kernbeslissingen en het plan van aanpak. Om deze doelstelling te kunnen realiseren worden onder meer de volgende kerntaken verricht:

·         Coördineert zorg door de inbreng van de hulpverlenende instanties op elkaar af te stemmen, bewaakt en evalueert de uitvoering van de behandeling; Initieert, begeleidt, coördineert en voert de zich voordoende projecten op het vakgebied uit;

·        Coacht de consulenten op transformatie en draagt er mede zorg voor dat het deskundigheidsniveau van de consulenten en regisseurs op het gewenste niveau blijft; Vertaalt landelijke ontwikkelingen naar het complexe hulpverleningsbeleid van de organisatie en draagt zorg voor de implementatie; Signaleert hiaten in het complexe hulpverleningsaanbod en formuleert verbetervoorstellen daarin en coördineert de uitvoering daar van;

·        Geeft richting aan de inhoudelijke visie van waaruit gewerkt wordt; Zorgt voor kwaliteit van de inhoudelijke uitvoering en ondersteunt en adviseert de consulenten, andere disciplines en leidinggevenden vanuit zijn inhoudelijke expertise;

·        Adviseert en ondersteunt de consulent met betrekking tot acties in geval van een crisis (crisisinterventie) en/of onveilige situaties.

·        Een academisch werk- en denkniveau voor deze functie met meerjarige ervaring is een vereiste.

·        Deze taken zijn aan te merken als het voorbereiden en uitvoeren van specifieke vakspecialistische werkzaamheden die in directe relatie staan tot het te ontwikkelen beleid en waarover wordt geadviseerd. Het betreft specifieke problematiek in het Sociaal Domein door onder meer interpreterende en analyserende specifieke informatie, inclusief het vertalen de vakinhoudelijke ontwikkelingen naar uitvoerings- en ontwerpstrategieën.

 

Met wie werk je samen?

De gedragswetenschapper stemt af met de senioren en kwaliteitsmedewerkers en natuurlijk met de consulenten en regisseurs van de afdeling. De afbakening tussen deze rollen behoeft aandacht. De gedragswetenschapper legt verantwoording af en rapporteert aan het afdelingshoofd van de afdeling opgroeien en start arbeidsmarkt.

 

Doel van de functie?

Het adviseren en ondersteunen in het kader van inhoudelijk beleid en methodieken en het (laten) verrichten van (psycho)diagnostiek ten behoeve van een juiste indicatiestelling en/ of behandeling. Het vakinhoudelijk ondersteunen, adviseren en coachen van consulenten sociaal domein (specifiek aandachtsgebied jeugdigen en gezinnen) en regisseurs ten aanzien van kernbeslissingen en het plan van aanpak, zodanig dat zij adequaat in staat zijn om het netwerk te (laten) begeleiden en verwijzen.

 

Kerntaken

·        Adviseren en ondersteunen t.a.v. casuïstiek

·        Ondersteunt consulent en/of onderzoekt de opvoedingssituatie en/of de psychische gezondheidstoestand en stelt in overleg met alle betrokkenen een hulpverleningstraject vast aan de hand van een volledige situatieschets

·        Zorgt voor kwaliteit van de inhoudelijke uitvoering en ondersteunt en adviseert de consulenten, andere disciplines en leidinggevenden vanuit zijn inhoudelijke expertise.

·        Faciliteert en begeleidt de casuïstiekbesprekingen waarin belangrijke of ingrijpende beslissingen worden genomen rondom cliënt(en);

·        Adviseert in uitvoering van gesloten jeugdzorgplaatsingen in het vrijwillig kader, inzake Jeugdzorgplus.

·        Adviseert en ondersteunt de consulent met betrekking tot acties in geval van een crisis (crisisinterventie) en/of onveilige situaties en het afwegen of de hulpverlening in een vrijwillig kader kan plaatsvinden of niet

·        Adviseert tot aanvragen bij de Jeugdbeschermingstafel en bij raadsonderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming.

 

Beleidsontwikkeling

·        Draagt er zorg voor inhoudelijk op de hoogte te zijn en blijven van landelijke ontwikkelingen in het vakgebied en zet in samenwerking met de senioren acties uit waar nodig.

·        Vertaalt landelijke ontwikkelingen naar het complexe hulpverleningsbeleid van de organisatie en draagt zorg voor de implementatie.

·        Signaleert tekortkomingen in het hulpverleningsaanbod en maakt daar verbetervoorstellen voor. - Geeft richting aan de inhoudelijke visie van waaruit gewerkt wordt.

·        Evalueert en verbetert (werk)processen en vormt waar nodig de brug tussen beleid en uitvoering of andersom in samenwerking met de kwaliteitsmedewerker en senior.

·        Schat veiligheidsrisico's in casuïstiek in en is alert op signalen van (kinder)mishandeling, deze tijdig te onderkennen en te handelen conform afspraken

·        Signaleert hiaten in het complexe hulpverleningsaanbod en formuleert verbetervoorstellen daarin en coördineert de uitvoering daar van.

 

 

Similar projects

+ Search all projects