Gemeenteprojecten

Freelance Consulent jeugd

Geplaatst 23 jun. 2021
Project ID: YIS 9097441
Plaats
Bladel
Duur
3 maanden
(1 jul. 2021 - 1 okt. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
50 - 60 €/month

Locatie: De Samenwerking Kempengemeenten

Sollicitatie deadline: 29-6 om 14:00 uur


De jeugd- en gezinswerkers maken deel uit van het Kempenteam voor Jeugdhulp en leggen verantwoording af aan de Teamleider Jeugdhulp.


Jouw taken…


 • Bieden van intensieve ondersteuning, activeren van de eigen kracht en voeren van regie op casusniveau.
 • Opkomen voor de belangen van het kind, out of the box denken, ondernemen van actie, waarnemen zonder oordeel, aansluiten bij de behoefte van ouders en betrokkene(n).
 • Op gang brengen van veranderingsprocessen in gedrag bij ouders en kinderen ten aanzien van motivatie, veiligheid binnen het gezin.
 • Verbeteren van de situatie van het kind in conflictueuze echtscheidingssituaties.
 • Samenwerken met andere betrokkenen, zoals het netwerk, verwijzers, Veilig Thuis, Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming, collega’s van Wmo, KempenPlus en zorgaanbieders.
 • Preventief werken en waar mogelijk inzetten van sociale netwerkversterking.
 • Maken van gezinsplannen en rapportages.
 • Inhoudelijk geven van advies over toewijzing specialistische hulp op productniveau via zorg in natura of PGB, waarbij de regie gehouden wordt door jou.
 • Geven van vertrouwen, werken vanuit commitment, niet overnemen maar hebben van een activerende rol en een verbinder zijn.
 • Hebben van een signalerende rol ten aanzien van veiligheid en werken via de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Onveilige situaties veilig krijgen, risico’s verminderen, regisseren en zoveel mogelijk hulpverlening zelf bieden is de basis van je inzet.


De functie-eisen:


 • Beschikken over een brede deskundigheid en een breed handelingsrepertoire.
 • Relevant Hbo-diploma.
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Werken volgens de Kempische visie op jeugdhulp ‘Samen van transitie naar transformatie’.
 • Proactief verstrekken van informatie en advies.
 • In staat zijn om problematiek op alle leefdomeinen binnen een gezin te signaleren.
 • Hebben van een onafhankelijke blik op ondersteuningsvragen en daarnaar handelen.
 • In staat zijn om integraal samen te werken, ook gezien de Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • Meedenken over uniformiteit in de vraagverheldering/methodieken.
 • Voldoen aan de kwaliteitseisen van de Jeugdwet.
 • In staat zijn de brede zorgvraag te duiden en direct om te zetten in bijbehorende acties.
 • Hebben van kennis van de Kempische en lokale sociale kaart of deze snel eigen kunnen maken.
 • Kunnen werken met Suite voor jeugd


Voor de jeugd- en gezinswerker van het Kempenteam voor Jeugdhulp zijn de aanvullende functie-eisen:


 • Grondige en actuele kennis van (ortho)pedagogiek en ontwikkelingspsychologie (op HBO of post-HBO niveau).
 • Minimaal vijf jaar ervaring in het werken met en in gezinnen met complexe opvoed- en opgroeivragen.
 • Geschoold in systeem- en netwerkgericht werken en werken met competentie verhogende strategieën, het maken van een risico-taxatie en het opstellen van een veiligheidsplan.
 • Ervaring in het werken met meerzijdige partijdigheid (bijvoorbeeld bij (v)echtscheiding).
 • Aantoonbaar bezig met bij- en nascholing op het gebied van actuele hulpverleningsmethoden op het gebied van opvoeden en opgroeien.


Indien je al ervaring hebt opgedaan in het werken volgens het dienstverleningsmodel in de Kempen is dat een pre.


Jouw persoonlijkheid…

Je bent creatief, hebt lef, voelt je verantwoordelijk, beslist en vindt het vanzelfsprekend om voortdurend aan je eigen vakmanschap te werken. Je bent op je best als je kunt samenwerken en netwerken en past je makkelijk aan als de situatie daarom vraagt. Je houdt van vernieuwing en probeert ook graag zelf nieuwe dingen uit. Intercollegiale coaching is een manier van samenwerking en vergroting van deskundigheid die bij jou past, zowel het zelf coachen als jezelf laten coachen op die gebieden waarin je je nog moet ontwikkelen.

 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten