Gemeenteprojecten

Freelance communicatieadviseur/adviseur Kabinetzaken

Geplaatst 28 sep. 2021
Project ID: YIS 9101732
Plaats
Lansingerland
Duur
5 maanden
(1 nov. 2021 - 1 apr. 2022)
Uren/week
32 hrs/week
Tarief
Unknown

Sollicitatie deadline: 4-10 12:00

Communicatie adviseur

 

Resultaatgebied 1: (beleids)advisering

 

- Heeft inbreng in het ontwikkelen, opstellen en evalueren van het strategisch communicatiebeleid (incl. online), richtinggevende kaders en tactisch uitvoeringsbeleid (bijvoorbeeld profilering van de gemeente).

- Adviseert teammanagers en vakprofessionals over communicatie rondom beleidsvraagstukken (incl. arbeidsmarktcommunicatie, interne communicatie e.d.). Maakt hiervoor omgevingsanalyses en krachtenveldanalyses. Vertaalt het advies naar een communicatieplan of -campagne (inclusief crossmediale aanpak en interne communicatie) en adviseert daarbij over de vorm, inhoud en aanpak van de communicatieboodschap, zodat deze is afgestemd op de doelgroep en in lijn is met de visie op communicatie en de communicatiestrategie en -agenda van Lansingerland.

- Draagt bij aan het communicatiever maken van de organisatie door mediakansen en -momenten (proactief) te signaleren en verbetervoorstellen te formuleren richting de teammanagers.

- Maakt deel uit van het crisiscommunicatieteam.

 

Resultaatgebied 2: beleidsuitvoering

 

- Vertaalt het strategisch communicatiebeleid naar een communicatieplan of -campagne door te bezien wat de profilering betekent voor de eigen medewerkers en hoe dit intern kan worden geladen.

- Vertaalt het communicatieadvies over communicatie rondom beleidsvraagstukken naar opdrachten en werkzaamheden voor de medewerker communicatie. Coördineert en stroomlijnt deze werkzaamheden. Bewaakt de planning en kwaliteit van communicatieproducten en -activiteiten in lijn met het communicatieplan en visie op communicatie.

- Adviseert (gevraagd en ongevraagd) op tactisch en operationeel niveau en voert overleg met het management over de inzet van communicatie (incl. online en sociale media) en over de ontwikkeling, planning en uitvoering van communicatieproducten en -activiteiten.

- Levert input voor of schrijft bouwstenen van een conceptannotatie of persbericht.

- Organiseert de productie van communicatiemiddelen. Adviseert aan de hand van het communicatieplan en stelt een mix van communicatiemiddelen samen, die geproduceerd worden door een creatief bureau. Bespreekt de briefing van het bureau voor met de communicatiemedewerker, die vervolgens de briefing richting het bureau verzorgt. Evalueert de uitgevoerde communicatieactiviteiten en -producten op resultaten.

- Voert regie op de huisstijl en de raamovereenkomsten met externe, geselecteerde bureaus.

- Houdt zich bezig met data-gedreven communicatie.

 

Resultaatgebied 3: projectleiding

 

- Neemt deel aan implementatieprojecten zoals Burgerparticipatie, Helder Communiceren, Lansingerlands Initiatief en implementatie huisstijl. Zoekt in een coördinerende rol afstemming met anderen en maakt concrete afspraken hierover. Het project implementatie huisstijl valt samen met de aanbesteding drukwerk, het project digitale toegankelijkheid en de implementatie aanpassing formats documenten. Schrijft het projectplan (o.a. capaciteit en planning) en komt na besluitvorming tot de uitvoering ervan.

 

Adviseur Kabinetszaken

 

Resultaatgebied 1: beleidsontwikkeling

 

- Draagt verantwoordelijkheid voor het representatiebeleid en advisering over de totstandkoming

aan bestuur, directie en teammanagers. Stelt daartoe college- en raadvoorstellen op.

- Bewaakt, evalueert en analyseert ontwikkelingen ten aanzien van de representatie in relatie tot het

imago en de positionering van gemeente Lansingerland en het strategisch communicatiebeleid en

de ontwikkelopgaven en -agenda's van Lansingerland.

- Maakt onderdeel uit van het crisiscommunicatieteam. Kan de rol van teamleider Bijzondere

Uitvaarten uitvoeren.

 

Resultaatgebied 2: beleidsuitvoering

 

- Eindverantwoordelijk voor Kabinetszaken, zoals de aanvraag en uitreikingen van de Koninklijke onderscheidingen, Predicaten en de organisatie van de Veteranendag, de Nieuwjaarsreceptie, dodenherdenking en vieringen in het kader van 5 mei. Schrijft adviezen ten aanzien van Koninklijke onderscheidingen.

- Verzorgt de voorbereiding, begeleiding van evenementen zoals de dodenherdenking, Veteranendag en lintjesregen en zo nodig externe bezoeken. Vervult tijdens deze evenementen de rol van een van de ceremoniemeesters.

- Adviseert de burgemeester voorafgaand aan representatiemomenten. Bereidt bezoeken van de burgemeester inhoudelijk voor en begeleidt de burgemeester waar nodig (vooral in de rol van burgervader) bij emotionele gebeurtenissen. Schrijft speeches voor de burgemeester.

- Schrijft persberichten.

 

Context

 

- Specifieke beleidslijnen en daarbij behorende relevante wet- en regelgeving, processen en procedures zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden.

- Rapporteert aan de teammanager over de voortgang (planning) en aanpak van de werkzaamheden.

- Rapporteert functioneel over de inhoud aan het bestuur en de burgemeester.

- Stemt, onder andere in diverse gremia, af met interne- en externe ambtelijke en bestuurlijke betrokkenen.

 

Functie-vereisten:

 

- HBO+ werk- en denkniveau.

- Essentiële competenties: politiek en bestuurlijk bewustzijn, omgevings- en organisatiebewustzijn, analytisch vermogen, creativiteit, flexibiliteit, overtuigen, plannen en organiseren resultaatgerichtheid, mondelinge en schriftelijke communicatie.

 

Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten