Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance coördinator RMT én BOOST Helmond-de Peel (zzp)

Posted Feb 15, 2023
Project ID: YIS 9128690
Location
Helmond , Noord-Brabant
Duration
10 maanden
(Mar 1, 2023 - Dec 31, 2023)
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Feb 28, 2023 12:00 PM

Startdatum inzet: 1-3-2023

Einddatum inzet: 31-12-2023

Uren per week: 32,00

Schaal 11 Cao Gemeenten

Standplaats: Helmond

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


De arbeidsmarktregio Helmond-de Peel heeft in 2021 een regionaal mobiliteitsteam (RMT) ingericht. Het RMT is een multidisciplinair team dat zich richt op het beter bij elkaar breng van vraag en aanbod in de arbeidsmarktregio, aanvullend op de reguliere dienstverlening van de verschillende uitvoeringspartners.

 

Daarnaast is de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel in 2020 gestart met BOOST; de regionale toegang voor inwoners en werkgevers rondom leven lang ontwikkelen. BOOST bestaat uit een team van loopbaanadviseurs en talentverbinders die actief de verbinding opzoeken met werkgevers en het onderwijs maar zeker ook met bijvoorbeeld het werkgeversservicepunt (WSP), leerwerkloket (LWL) en regionaal mobiliteitsteam. Met als doel talent voor de regio aan te trekken, te behouden en te blijven ontwikkelen en daarin werkgevers en inwoners te ondersteunen.   

 

Tenslotte wordt in 2023 in de arbeidsmarktregio vorm gegeven aan een Regionaal Werkcentrum. Een integrale toegang tot (meer) ontschotte dienstverlening en ondersteuning aan inwoners, werkenden en werkzoekenden.

 

In dit kader zoeken wij een

    

   Coördinator RMT én BOOST Helmond-de Peel

   1 maart 2023 t/m 31 december 2023 (met kans op verlenging)

   32 uur per week, schaal 11 Cao Gemeenten

 

De uitdaging  

Voor de dagelijkse aansturing en doorontwikkeling van zowel het regionaal mobiliteitsteam als BOOST zoeken we een operationeel coördinator. Deze coördinator stuurt beide teams aan en ontwikkelt deze door. De coördinator ziet kansen op de arbeidsmarkt en speelt daar samen met de teams op in. De coördinator zoekt daarbij actief de verbinding tussen beide teams en het werkgeversservicepunt, het leerwerkloket en andere regionale publiek-private partners in de regio. De coördinator is daarmee ook een eerste aanspreekpunt/initiator namens de ‘brede samenwerking’ (samenwerking tussen RMT, leerwerkloket, werkgeversservicepunt en BOOST). 

 

De coördinator geeft samen met de teams RMT en BOOST vorm en inhoud aan de dienstverlening. Het in Q1 2023 vast te stellen regionaal arbeidsmarktplan vormt daarbij de overkoepelende paraplu. Het is aan de coördinator om samen met de teams vanuit de speerpunten van dit plan een vertaling naar de uitvoering te maken. Het is tevens aan de coördinator om, in afstemming met alle partners, de dienstverlening in communicatief opzicht (nog) meer zicht- en vindbaar te maken, rekening houdend met de ontwikkeling naar een regionaal werkcentrum. 

 

Naast de dagelijkse aansturing en coördinatie wordt van de coördinator een actieve bijdrage en input gevraagd aan de door het Rijk ingegeven ontwikkeling naar een Regionaal Werkcentrum. Dit betreft een integrale toegang tot (meer) ontschotte dienstverlening en ondersteuning aan inwoners, werkenden, werkzoekenden en werkgevers. De precieze landelijke kaders worden naar verwachting in de loop van 2023 helder. Samen met alle partners moet in de regio vorm worden gegeven aan deze landelijke kaders én een vertaling worden gemaakt naar de regionale situatie.

 

Doel is om eind 2023 de regionale invulling in een door alle partners gedragen plan te hebben beschreven om (indien mogelijk) begin 2024 van start te aan met de uitvoering vanuit een regionaal werkcentrum. Het is aan de coördinator om actief bij te dragen dit plan en daarbij de input vanuit de ‘brede samenwerking’ op te halen. Het is ook aan de coördinator om te zorgen voor een optimale borging van de teams in de nieuwe infrastructuur.

Bovenstaande betekent dat de coördinator in een dynamisch werkveld opereert en met het ene been belast is met de dagelijkse aansturing en met het andere been gericht op de ontwikkeling en borging richting een nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur.

 

Opdrachtgever

De opdrachtgever is de kerngroep van de van de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Deze kerngroep bestaat uit een vertegenwoordiging van gemeenten, werkgevers (VNO-NCW), werknemers (FNV en CNV), onderwijs (ROC Ter AA), Senzer en UWV. De coördinator legt verantwoording af aan de kerngroep. De centrumgemeente Helmond treedt op als gedelegeerd opdrachtgever namens de kerngroep.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 

·       Je vertaalt de ambitie en doelstellingen uit het regionaal arbeidsmarktplan naar plannen en uitvoeringsactiviteiten van het RMT en BOOST.

·       Je informeert de kerngroep over de voortgang van het RMT en BOOST en sluit hier op structurele basis indien gevraagd bij aan.

·       Je bent actief in de regionale netwerken, binnen de arbeidsmarktregio maar legt ook verbindingen binnen de bredere Brainportregio. Je initieert en organiseert samenwerkingen met bestaande en nieuwe (private) partners.

·       Je brengt raakvlakken, dwarsverbanden en afhankelijkheden tussen activiteiten en andere trajecten binnen de samenwerkingspartners in beeld waar nodig voor het functioneren van het mobiliteitsteam en BOOST;

·       Je stuurt op de dagelijkse aansturing en voortgang van de teams. 

·       Je neemt deel aan landelijke netwerken en overleggen zoals het coördinatorenoverleg RMT en bent contactpersoon voor het Ministerie SZW voor wat betreft het RMT.

·       Je bewaakt processen, besluitvorming en financiën, conform ministeriele regeling RMT.

·       Je stemt af met de gemeente (als gedelegeerd opdrachtgever) over personeel en financiën. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van gezamenlijke doelen en spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheden.

·       Je coördineert vanuit een onafhankelijke positie de werkzaamheden van het RMT en BOOST en fungeert als spin in het web in het regionale samenwerkingsverband. De bemensing van het RMT bestaat uit direct bij de uitvoering betrokken medewerkers van betrokken organisaties. De medewerkers in het mobiliteitsteam blijven formeel en hiërarchisch onder de eigen moederorganisatie vallen. De medewerkers van BOOST stuur je direct aan. De loopbaancoaches en talentverbinders zijn via inhuur- en detacheringsovereenkomsten in dienst. 

·       Je bent aanspreekpunt en aanjager van de ‘brede samenwerking’ tussen WSP, RMT, BOOST en LWL. Je jaagt deze samenwerking verder aan en ontwikkelt deze door, ook in het perspectief van de ontwikkeling richting een regionaal werkcentrum. Vanuit deze rol ben je ook aanspreekpunt rondom ‘Dichterbij dan je Denkt’. 

·       Je bent verantwoordelijk voor het leggen van de verbinding met de rest van de organisaties.

·       Je betrekt belangrijke onderdelen en stakeholders via de gremia van de regionale onderwijs- en arbeidsmarktpartners in de ontwikkeling en uitwerking van projecten en producten en legt de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort;

·       Je levert een essentiële bijdrage bij de ontwikkeling richting een regionaal werkcentrum en draagt hier actief aan bij. Je draagt zorg voor de optimale borging van de teams bij de operationalisering van het regionaal werkcentrum.

De ideale kandidaat

·       HBO of academisch werk- en denk niveau;

·       Ruime kennis en ervaring met organisatieontwikkeling, programma- en projectmatig werken binnen netwerkorganisaties;

·       Relevante kennis en ervaring binnen het sociale domein en economie (arbeidsmarkt), in het bijzonder: ervaring met organiseren van (regionale) werkdienstverlening;

·       Ruime kennis en ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke en een publiek-private omgeving;

·       Resultaatgericht, creatief, hands on, praktisch, stressbestendig, besluitvaardig, communicatief sterk op verschillende niveaus, organiserend vermogen, sterk in onderhandelen en bemiddeling; 

·       Heeft oog voor de vraag van werkzoekenden en werknemers, weet wat er speelt bij sociale partners, spreekt de taal van ondernemers en heeft oog voor de problematiek van de ondernemers in de arbeidsmarkt regio door corona;

·       Kennis van arbeidsverhoudingen en aandacht voor diverse belangen van werknemers en werkgevers;

·       Kan op veel schaakborden vanuit een onafhankelijke positie tegelijk spelen in een dynamisch werkveld en dit met uiteenlopende en gelijkwaardige partners vertalen naar goede en vooral werkbare afspraken.

·       Kennis van de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel en eerdere werkervaring in deze regio is een pré.

 

Over gemeente Helmond

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn in gemeente Helmond mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging.

Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën.

Similar projects

+ Search all projects