Gemeenteprojecten

Freelance Adviseur verkeersvoorziening

Geplaatst 4 aug. 2021
Project ID: YIS 9099356
Plaats
Oud-Beijerland
Duur
4 maanden
(13 sep. 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
16 hrs/week
Tarief
Unknown

Sollicitatie deadline: 18-8-2021 10:00


Aanleiding:


Het aanvullend vervoer in de Hoeksche Waard wordt vanwege de totstandkoming hiervan zogezegd gekenmerkt door diversiteit. Deze diversiteit heeft niet alleen tot gevolg dat het onderscheid tussen de beschikbare vervoerstypen onduidelijk is, maar ook dat de gebruikers hiervan onvoldoende inzicht hebben in het aanbod. Daarnaast is niet helder onder welke voorwaarden van deze voorziening gebruik kan worden gemaakt. Bovendien is het vervoer in de verschillende kernen niet gelijkwaardig. Het vervoer in de ene kern biedt op dit moment nog meer mogelijkheden dan het aanvullend vervoer dan in de andere kernen. Door middel van deze projectopdracht wordt een uniforme beleidsvisie geformuleerd ten aanzien van aanvullend vervoer. Dit leidt ertoe dat:

Op basis van de beleidsvisie een eenduidig aanbod van aanvullend vervoer wordt gefaciliteerd. Waarbij de gesignaleerde knelpunten voor het aanvullend vervoer zo veel als mogelijk worden oplost.Aanvullend ook uitvoering wordt gegeven aan het (beter) vindbaar maken een overzichtelijke mobiliteitskaart van de beschikbare vervoersmogelijkheden.


Er is behoefte aan een eenduidige integrale beleidsvisie voor het aanvullend vervoer in de Hoeksche Waard, rekening houdend met de mogelijkheid van integratie van de beschikbare typen vervoerssystemen. Deze beleidsvisie kan vervolgens onderdeel uitmaken van de komende integrale vervoersvisie. Deze projectopdracht is gericht op de totstandkoming en uitvoering van een integrale beleidsvisie en kan zodoende op een positieve wijze bijdragen aan de organisatie van een uniforme uitvoering van het aanvullend vervoer. Hetgeen de gebruikers en uitvoerders van dit vervoer ten goede komt.


Waarom is dit nodig?


De huidige situatie leidt tot onrust bij de gebruikers van het aanvullend vervoer. Het afgelopen half jaar zijn hierover regelmatig gesprekken gevoerd met zorginstanties en vrijwilligersorganisaties. Deze instanties geven bovendien aan zelf ook behoefte te hebben aan zicht op de gemeentelijke plannen voor het aanvullende vervoer. Deze behoefte is deels ingegeven door het beëindigen van de overeenkomst met Taxi Oud – Beijerland, zonder dat bekend is welke vervoersoplossingen hiervoor na 1 januari 2022 in de plaats zullen komen. En deels doordat veel mensen zich ten gevolge van de coronasituatie bewust zijn geworden van het belang van vervoer voor hun mobiliteit en hun sociale contacten. De sociaal-maatschappelijke organisaties wijzen dan ook herhaaldelijk op het belang van de rol die (aanvullend) vervoer hierin speelt. Ook is op ambtelijk niveau behoefte aan een heldere visie en uitvoering zodat de juiste teams hierbij betrokken worden en uitvoering kan worden gegeven aan deze visie.


Uit welk strategisch- of beleidskader komt deze projectopdracht voort?


De opdracht voor een eenduidige visie voor het aanvullend vervoer vloeit voort uit het coalitieprogramma en programma inclusieve samenleving, die ook zijn gericht op de organisatie van eigen mobiliteit uitgaande van de eigen kracht van mensen en het vermogen om zoveel als mogelijk zelfstandig of eventueel met hulp van de omgeving mee te doen in de samenleving en het dagelijks leven vorm te geven. In de Wonen Welzijn Zorg-visie wordt het belang van goede vervoersvoorzieningen onderstreept, te meer omdat dit mensen in staat stelt langer zelfstandig te functioneren.  


Welke vragen zijn van belang voor een integrale beleidsvisie aanvullend vervoer?

Een integrale beleidsvisie aanvullend vervoer dient antwoord te geven op de vragen:

 • Welke partijen in aanmerking komen om aanvullend vervoer aan te bieden?
 • Wat zijn de verschillende scenario’s wanneer partijen al dan niet tot een passend aanbod komen?  
 • Is het wenselijk dat naast vrijwilligers ook commerciële (lokale) partijen een rol krijgen bij de uitvoering van het vervoer?
 • Is cofinanciering een mogelijkheid of voorwaarde voor de financiering van het aanvullende vervoer?
 • Op welke wijze dient financiering plaats te vinden door middel van opdracht of subsidie?
 • Wat is het beschikbare budget voor dit vervoer?
 • Is één integrale financieringsregeling wenselijk voor de uitvoering van het aanvullend vervoer?
 • Hoe dient (invulling van) het aanvullend vervoer zich te verhouden tot het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer?

 

Doel


Dit project draagt er in belangrijke mate toe bij dat de Hoeksche Waard ook op lange termijn vitaal gehouden wordt door een goede bereikbaarheid en verbinding in, met en naar de Hoeksche Waard. Het projectplan is gericht op het bevorderen van de bereikbaarheid van het eiland voor alle inwoners door goed op elkaar aansluitende vervoerstypen. Beginnend bij algemene voorzieningen (openbaar vervoer en aanvullend vervoer), aangevuld met collectieve voorzieningen en vervolgens individueel maatwerk (voor doelgroepen).


Door de fasering wordt eerst het aanbod van het aanvullend vervoer toekomstbestendig gemaakt en geharmoniseerd. Daarna wordt het aanbod aan doelgroepenvervoer herijkt en afgestemd op het voorliggende veld uit de eerste fase. De inwoners hebben daardoor gemeentebreed een passend aanbod als ook helderheid over de beschikbaarheid van voorzieningen.


Resultaat


Een eenduidige visie ten aanzien van integraal aanvullend vervoer dat wordt vastgesteld en uitgevoerd. De knelpunten voor het aanvullend vervoer worden opgelost. Het resultaat is aanvullend vervoer dat voldoet aan de behoefte van de gebruikers. Tevens is er sprake van eenduidige criteria en financiering van dit vervoer. Het beschikbare aanbod is helder en eenvoudig vindbaar voor inwoners van de gemeente (bijv. door middel van een mobiliteitskaart op de gemeentelijke website). De mobiliteitsvisie wordt geagendeerd voor het overdrachtsdocument, onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Mobiliteit. Het aanvullend vervoer is op een volwaardige wijze complementair aan het openbaar – en doelgroepenvervoer en waar mogelijk heeft integratie van de verschillende vervoerstypen plaatsgevonden. De raad wordt hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.


De projectleider die voor de uitvoering van deze projectopdracht wordt aangesteld zal de resultaten verder moeten definiëren in succesfactoren.

Hierbij dient onder meer aandacht besteed te worden aan:


 • te verwachten dekking van de gemeentelijke kernen en de mogelijke witte vlekken;
 • financiële consequenties;  
 • kansen, maar ook de risico’s en kwetsbaarheid van een model waarin aanvullend vervoer gebaseerd wordt op initiatieven die vanuit de samenleving zelf zijn opgezet en worden uitgevoerd.


Requirements:

Verkeerskundig persoon met affiniteit met sociaal domein.

 • Politiek bestuurlijke antenne
 • Verschillende partijen bij elkaar brengen
 • Link tussen mobiliteit(harde kant) en sociale kant
 • Geen opleidingseis.
 • Ervaring in de doelgroep/kleinschalig vervoer
 • Tevreden als er beleid en visie ligt voor aanvullend vervoer - niet zo zeer te wachten op een mooi rapportje maar als de systemen operationeel worden dan is hij tevreden.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten