Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance adviseur armoedebeleid (zzp)

Posted Jul 19, 2022
Project ID: YIS 9118161
Location
Waalre , Noord-Brabant
Duration
6 maanden
(Sep 1, 2022 - Feb 28, 2023)
Hours/week
16 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 19, 2022 1:00 PM

Startdatum: 1-9-2022

Einddatum: 1-3-2023

Urenomvang: 16 uur per week

Functieschaal: 10

(let op: geschikte kandidaten worden meteen bij binnenkomst voorgesteld bij opdrachtgever).

Benodigde documenten bij start als zzp: uittreksel KvK (niet ouder dan 3 maanden), recent polis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, BTW nummer en IBAN nummer.

 

 

Doel:

·        Inzichtelijk maken wat er binnen de gemeente Waalre speelt op het gebied van armoedeproblematiek.

·        Inzichtelijk maken welke huidige regelingen er zijn en of deze voldoende aansluiten bij de behoeften van de inwoners.

·        Inzichtelijk maken wat er aanvullend nodig is t.b.v. de inwoners en hoe dit bereikt kan worden.

·        Op een innovatieve manier inwoners/cliënten betrekken bij het te ontwikkelen beleid en de uitvoeringspraktijk (dit in nauwe samenwerking met de Participatieraad).

·        Ruimschoots aandacht besteden aan hoe we als gemeente aan inwoners en cliënten een stem kunnen geven in het beleid en de nadere uitvoering daarvan.

·        Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen/nieuwe wetgeving.

·        Gemeentelijke website actualiseren met alles wat relevant is voor inwoners om te weten in relatie tot armoede, schulden, minimaregelingen en aanverwante voorzieningen waar men een beroep op kan doen.

·        Samenwerking met interne en externe partners opzoeken om armoede te signaleren, te bestrijden en inwoners hulp of ondersteuning op dit gebied te kunnen bieden (vormen van maatschappelijke coalities tegen armoede).

 

Samenwerken: (met interne organisatie, gemeenteraad, externe partners en Participatieraad)

Bij het te ontwikkelen armoedebeleid dient nauw te worden samengewerkt met de Beleidsadviseur Werk & Inkomen, de consulenten van het CMD die zich met deze materie in de uitvoeringspraktijk bezighouden en dient contact te worden onderhouden met de projectleider “Oekraïne”. Eveneens dient de Participatieraad van de gemeente Waalre betrokken te worden. In het bijzonder de werkgroep “meedoen”.

De gemeenteraad dient op meerdere momenten bijgepraat te worden. Er dient minimaal een raadsinformatieavond georganiseerd te worden om input op te halen en in gesprek te kunnen gaan met de raadsleden. Eventueel ook een werkgroep bestaande uit raadsleden formeren om inhoudelijk vorm te geven aan het armoedebeleid. Rekenkamerrapport en motie armoedebeleid hierbij betrekken.  

 

Planning om te komen tot armoedebeleid    

September 2022: Raadsbijeenkomst (-informatieavond)/ophalen input. Participatieraad hierbij betrekken en uitnodigen (13 sept ’22)

Oktober 2022:   Uitwerken input en opstellen concept beleidsnota

November 2022: Bijeenkomst met Participatieraad (werkgroep Meedoen)/bespreken concept beleidsnota

December 2022: Raadsinformatiebrief (stand van zaken) 

Januari/februari 2023: Opstellen definitieve beleidsnota armoedebeleid en in route brengen voor college en raad 

Maart 2023: Armoedebeleid ter behandeling in gemeenteraad (oordeels- en besluitvormend)

 

 

Jij neemt mee: 

·        Afgeronde (diploma) HBO Bachelor/ WO-opleiding

·        Minimaal 3 jaar werkervaring in een gelijksoortige functie

·        Werkervaring met gemeentelijke beleidswerkzaamheden in het sociaal domein van minimaal 3 jaar

·        Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

·        Tactische en empathische instelling

·        Gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen

·        Ervaring op het terrein van de Participatiewet 

Similar projects

+ Search all projects