Gemeenteprojecten

Beleidsontwikkelaar Verkeer en Mobiliteit

Geplaatst 28 okt. 2020
Project ID: YIS000232
Plaats
Deurne
Duur
6 maanden
(9 nov. 2020 - 8 mei 2021)
Uren/week
28 hrs/week
Tarief
0 - 90 €/hr

Er gebeurt ontzettend veel op het terrein van verkeer en mobiliteit op gemeentelijk, regionaal als landelijke niveau, en derhalve dienen we op zo kort mogelijke termijn invulling te geven aan deze functie. Er lopen ook een aantal subsidie aanvragen vanuit MRE, en bekendheid hiermee is essentieel. Gelet op de lopende zaken vanuit om GVVP, MRE, TOVER en mobiliteitsagenda, moet de functie vooral worden ingevuld door een strategische denker die zich snel kan inwerken. Hiertoe is grote bekendheid met de lokale en regionale politiek en ontwikkeling van cruciaal belang. Niet alleen neemt deze persoon de taken over, hij plaveit ook de weg voor de medewerker die het werk gaat voort trekken.


Functiereeks Beleid:

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

 

Functiegroep Ontwikkeling:

Het initiëren en/of ontwikkelen van extern gericht beleid. Binnen de functiegroep ligt de nadruk op het ontwikkelen van nieuw beleid, waarbij de context bekend kan zijn of innovatieve oplossingen bedacht moeten worden. Nieuw beleid wordt getoetst aan politieke keuzes, budgettaire afwegingen, wet- en/of regelgeving, kwaliteitsnormen en effectmetingen.

   

Overwegende functiekenmerken:

· ontwikkelt beleid op meerdere samenhangende beleidsterreinen met bestuurlijke en maatschappelijke impact

· zorgt voor afstemming en samenhang ten aanzien van beleid dat strategisch dan wel tactisch van aard is en een middellange doorlooptijd heeft

· betrekt bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen

· heeft inzicht in complexe maatschappelijke processen en vraagstukken en beleidseffecten


Resultaatgebied 1: Beleidsontwikkeling

·       volgt en analyseert beleid en beleidseffecten op meerdere samenhangende beleidsterreinen

·       signaleert ontwikkelingen, verricht extern onderzoek en vertaalt ontwikkelingen in beleidsvoorstellen en programma´s

·       ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten ter implementatie en uitvoering van beleid

·       zoekt draagvlak voor beleidsstrategieën en presenteert effecten en beleidsdoelstellingen

·       adviseert het management en bestuur over de uitvoering van beleid

 

Resultaatgebied 2: Procesbewaking en regie

·       voert de regie over beleidsprogramma´s en projecten

·       bewaakt en bevordert de integrale samenhang met betrekking tot beleid van verschillende onderdelen in de organisatie

·       draagt zorg voor de vertaling van vastgesteld beleid en toetst en evalueert de uitvoering

·       draagt zorg voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling en uitvoering van plannen, projecten en programma´s

 

Resultaatgebied 3: Beleidsevaluatie

·       bevordert een projectmatige aanpak van opzet en beheer van de beleidscyclus en doet verbetervoorstellen

·       verzorgt afstemming en evaluatie van beleid op effect en doelmatigheid

·       signaleert en analyseert knelpunten in beleid en presenteert oplossingsmodellen

 

Resultaatgebied 4: Netwerken 

ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk

initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen

creëert draagvlak voor beleid


Sollicitatie deadline: vrijdag 30 oktober 12:00 uur.

Duur opdracht 3/6 maanden.


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten