Gemeenteprojecten

Beleidsmedewerker VTH / deskundige bouwleges

Geplaatst 17 feb. 2021
Project ID: YIS000357
Plaats
Valkenswaard
Duur
2 maanden
(28 feb. 2021 - 6 mei 2021)
Uren/week
12 hrs/week
Tarief
70 - 85 €/hr

De systematiek voor het bepalen van het tarief bouwleges, als onderdeel van de legesverordening (titel 2), is in 2014  met behulp van het VNG model opgesteld. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd en zonodig aangepast  aan de actualiteit om de balans in kosten/baten te optimaliseren. De legesopbrengsten zoals deze zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting sluiten niet aan met de werkelijke kosten en baten van de afgelopen jaren.

In de praktijk zijn we afhankelijk van de vraag. In Corona tijden zien we momenteel twee fenomenen: de grote aanvragen (appartementen etc.) blijven achter en de kleine aanvragen genre dakkappelen en kleine verbouwingen nemen toe. Deze laatste leveren in verhouding meer werk op, zeker navenant dat ze opbrengen. De keuze in de leges systematiek was – en de raad ging daarin mee- : de grotere zwaarder belasten en de kleinere minder. Dit om te voorkomen dat de leges van bijvoorbeeld een dakkapel hoger zijn dan dat de dakkapel daadwerkelijk kost.

Door de uitgestelde wet- en regelgeving vinden we het noodzakelijk om het onderdeel bouwleges van de legesverordening (titel 2) grondig door te lichten en zo nodig weer te herzien.

 

De opdracht:

  • Kijk naar onze bouwleges systematiek .
  • Zet deze af tegen het huidige aanbod van vooroverleggen - en formele aanvragen omgevingsvergunningen met de activiteit “het bouwen van een bouwwerk” (artikel 2.1, 1e lid, onder a van de Wabo).
  • Neem daarin de gehele keten (administratie, adviezen ro, welstand, verkeer, toezicht op de bouw, overhead e.d.) mee die o.g.v. artikel 229 b Gemeentewet mogen worden toegerekend op de dienst ‘beslissing op een vooroverleg’ en ‘het nemen van een besluit op een aanvraag omgevingsvergunning’.
  • Kom uiterlijk 15 mei met een voorstel/aanbevelingen die aansluiten op de huidige situatie. Deze kunnen dan een plek krijgen in de nog vast te stellen legesverordening 2022.
  • Neem ook een voorschot op de ontwikkelingen die vanaf 2022 (Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging) en geef suggesties/aanbevelingen over 2023.
  • Welke scenario’s zijn mogelijk hierin. Voorbeeld: ene uiterste is alle aanvragen die niet correct zijn ingevuld en incompleet zijn ‘terugsturen’ of juist begeleiden van de aanvrager als andere uiterste. Scenario dat gekozen wordt (politieke afweging) heeft invloed op de aard van de dienstverlening/kosten doorberekening.


Sollicitatie deadline is dinsdag 2 maart om 10:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten