Gemeenteprojecten

2 ecologen voor een deskundigenpanel zonne- en windparken, Reusel (Kempengemeenten)

Geplaatst 7 jan. 2021
Project ID: YIS0000357
Plaats
5541 KB
Duur
11 maanden
(24 jan. 2021 - 30 dec. 2021)
Tarief
75 - 90 €/hr

Deze vacature staat al sinds begin januari open. Voor de volgende specialismen heeft de gemeente onvoldoende aanbod ontvangen:


* Ecoloog


Graag ontvangen wij kandidaten zoals staat omschreven in onderstaande vacaturetekst voor de Samenwerking Kempengemeenten.


Er word gezocht naar zelfstandigen die opgenomen willen worden in een pool van de gemeente. Zodra een project als hieronder beschreven wordt opgestart, kan de gemeente een beroep doen op jouw specialisme.


Beleid grootschalige zonne- en windenergie

Om de negatieve gevolgen van klimaatverandering een halt toe te roepen, is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Om de landelijke en de gemeentelijke doelen te behalen, is het nodig om (naast energiebesparing en zonnepanelen op daken) grootschalig duurzame energie op te wekken.


De Kempengemeenten Bergeijk, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben gezamenlijk beleid opgesteld voor grootschalige zonne- en windenergie. Hierin is opgenomen waar, wanneer en onder welke voorwaarden grootschalige zonne- en windenergie opgewekt kan worden.


Deskundigenpanel 

Projectvoorstellen voor zonne- en windparken worden beoordeeld door een deskundigenpanel. Het deskundigenpanel beoordeelt projectvoorstellen voor zonne- en windparken in twee rondes:

  • Ronde 1: Beoordelen van het projectvoorstel met als doel aanbevelingen meegeven aan de initiatiefnemer. Projectvoorstellen die (nog) niet aan de eisen uit het beleids- en toetsingskader voldoen voorzien van aanbevelingen aan de initiatiefnemer om het voorstel te verbeteren. Zo worden de beste plannen gerealiseerd.
  • Ronde 2: Verbeterde projectvoorstellen beoordelen aan de hand van de beoordelingskaders en voorzien van een advies aan de gemeente.


Voor iedere beoordelingsronde vullen de leden van het deskundigen panel de toetsingsmatrix uit het vastgestelde toetsingskader in. Iedere deskundige is eindverantwoordelijk voor zijn/haar vakgebied, maar houdt hierbij rekening met input vanuit het volledige deskundigenpanel. De voorzitter overziet het geheel en is uiteindelijk verantwoordelijk voor de gehele beoordeling. Tijdens de beoordelingsronde(n) (overleg) worden de afzonderlijke- en gezamenlijke scores besproken en komt het deskundigenpanel gezamenlijk tot één cijfer per onderdeel.


De beoordelingsrondes (overleggen) vinden idealiter fysiek plaats. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is worden de overleggen digitaal georganiseerd.


De werking, procedure en ‘spelregels’ voor het deskundigenpanel zijn te vinden in het beleid grootschalige zonne- en windenergie en de bijbehorende toetsingskaders.


Een pool

Er nemen 7 specialisten zitting in het deskundigenpanel. Sommige specialisten zijn werkzaam voor een gemeente, andere worden ingehuurd. We creëren voor het deskundigenpanel een pool met meerdere deskundigen en specialisten per vakgebied die we contacten wanneer nodig.


Urenbesteding per deskundigen/specialist 

Per projectvoorstel, per deskundige, kunnen de volgende uren besteed worden:

-       Ronde 1:

o  Lezen projectvoorstel:                                                                      2 uur

o  Overleg en toetsing aan beleid (aanbeveling aan ontwikkelaar):        4 uur

-       Ronde 2:

o  Lezen aangepast projectvoorstel:                                            2 uur

o  Overleg en toetsing aan beleid (advies aan gemeente opstellen):     4 uur +

o  Totaal per projectvoorstel:                                                      12 uur


Voor de pools zijn we nog op zoek naar de volgende 2 panel specialisten:


Ecoloog


De ecoloog kijkt naar de beschrijving- en evaluatie van de gevolgen voor flora- en fauna van het zonne- of windpark – met name in relatie tot de wet natuurbescherming. Deze deskundige toetst of hier voldoende rekening mee gehouden is op basis van de gestelde voorwaarden in het beleid. Daarbij kan deze specialist de initiatiefnemer op bepaalde punten adviseren om diepgaandere studies toe te passen of andere keuzes te maken aangaande de gevolgen voor ecologie.


Wat vragen we?

  • Ruime gemeentelijke ervaring of als adviseur in gemeentelijk verband als ecoloog
  • Kennis en ervaring binnen de Kempengemeenten
  • Kennis van het gestelde projectgebied is een pré
  • Kennis van de potentiele gevolgen en kansen van zonne- en windinitiatieven op de ecologie van een voorzien plangebiedDe samenwerking Kempengemeenten zijn op zoek naar zelfstandigen die voor een aantal uur per project onderdeel willen uitmaken van het deskundigenpanel, zoals hierboven beschreven. Het aantal uur is in overleg en afhankelijk van de projecten die opgestart worden per periode. De kennismakingsgesprekken worden gevoerd op:Nodige info:


  • Sollicitatie deadline is 22 februari 09:00 uur.
  • Geef duidelijk in je motivatie brief aan voor welke panel specialist opdracht je solliciteert (ecoloog). Geef hierin ook aan waarom jij geschikt bent specifiek voor deze panel deskundige opdracht!

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten